Директорът на офис на НАП Ловеч даде пресконференция за стартиралата данъчно-осигурителна кампания 2017 г.

Прочетено3069пъти

Радосвета Коева

В петък 20 януари 2017 г. , директорът на офис на НАП Ловеч г-н Виктор Стойчев даде пресконференция за стартиралата данъчно-осигурителна кампания 2017 г.

Срещата с местните медии започна с кратък анонс от г-н Виктор Стойчев, който изтъкна, че за поредна година кампанията е започнала спокойно, обезпечена е с необходимите ресурси и целият екип на офиса е подготвен за нейното безпроблемно протичане. Офисът разполага с необходимите формуляри. На сайта на приходната агенция www.nap.bg вече са публикувани годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица / чл.50 от ЗДДФЛ/ и за облагане печалбите на фирмите с корпоративни данъци / чл.92 ЗКПО/ с бар код.

Първите декларации вече са подадени, като до 19 януари са приети 62 годишни декларации за облагане доходите на физическите лица за 2016 г., от които 1/3 са подадени по електронен път. С тях са декларирани доходи от наем, от граждански договори, от упражняване на свободна професия и са ползвани данъчните облекчения за деца, за лица с намалена работоспособност и за застраховки „Живот“, т.е. това са най-честите случаи поради които гражданите трябва да подават годишни декларации. Подадените годишни декларации за облагане печалбите на фирмите с корпоративни данъци са 28 , от които 20 са от фирми без дейност. Този факт на този етап е разбираем, тъй като фирмите все още не са завършили годишното си счетоводно приключване. В тази връзка директорът обърна внимание, че за разлика от едноличните търговци, фирмите които се облагат с корпоративен данък дори да не са имали стопанска дейност през 2016 г. са задължени да подадат годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО образец 1010а. и декларация за неактивност по Закона за статистиката, която се предава от НАП в териториалната структура на НСИ, в случаите когато се подава заедно с годишната данъчна декларация на гише в офиса. Едноличните търговци, които не са имали дейност и нямат други доходи не подават годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица / чл.50 от ЗДДФЛ/, но следва да представят декларация за неактивност на хартиен носител в отдел „Статистически изследвания – Ловеч“ или по електронен път в информационната система на НСИ -ИС“Бизнес статистика“.

Господин Стойчев изтъкна, че вече многократно са изтъквани ползите от ползване на електронните услуги на НАП чрез персонален идентификационен код / ПИК /, но използва възможността още веднъж да апелира към клиентите на офиса, които все още нямат ПИК да поискат издаването на такъв, за да могат да подадат годишните са данъчни декларации по Интернет и да се възползват от отстъпката върху данъка за довнасяне. До момента в ловешкия офис на приходната агенция са издадени 4364 ПИК. Директорът на офиса изтъкна, че по електронен път гражданите могат по-бързо, по-лесно и безпроблемно да ползват повече от 20 услуги като подаване на годишни декларации, осигурителни декларации на самоосигуряващи се лица, справки за задължения и плащания, декларация обр.7 за здравното осигуряване на безработните, искания за издаване на удостоверения и др. , включително и да подадат годишния си отчет за дейността в ИС“Бизнес статистика“.

Каналите за подаване на годишните данъчни декларации си остават същите – на гише в офисите за обслужване в гр.Ловеч и гр.Троян, в пощенските станции където се получава входящ номер на декларацията, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и по Интернет с квалифициран електронен подпис или ПИК.

Директорът каза, че няма промяна в сроковете за подаване на данъчните и осигурителните декларации, но е добре да се припомнят основните срокове.Срокът за подаване на декларациите за облагане печалбите на фирмите е 31 март, а за подаването на декларациите за облагане доходите на физическите лица 30 април, но поради празничните дни, тази година изтича на 2 май. Сроковете за подаване на осигурителните декларации е до 25-о число на следващия месец. Самоосигуряващите се лица, които искат да променят вида на осигуряването си трябва да го направят до 31 януари.

Г-н Виктор Стойчев акцентира върху промените в данъчно-осигурителното законодателство, които касаят широк кръг клиенти на приходната администрация и каза, че офиса ще продължи и в бъдеще политиката си на своевременно информиране на клиентите с цел подпомагане на гражданите и бизнеса при изпълнение на законовите им задължения.

Основните промени в данъчно-осигурителното законодателство, на които директорът на Ловешкия офис на НАП обърна внимание бяха:

-Възможността за еднократна корекция на подадените годишни декларации до 30септември при откриване на грешки. До сега коригиращи декларациите за облагане на доходите на физическите лица и на печалбите на фирмите можеха да се подават само до изтичана на срока за подаването им.

-Лимит на отстъпката от данъка за доходите на физическите лица. Условията за ползването й остават същите – годишната данъчна декларация да е подадена по електронен път до 31 март, лицето да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен до 30 април / за тази година – 2 май/. Размерът на отстъпката е 5% от данъка за довнасяне, но от тази година не по-голям от 1000 лв.

-Възможността за избор на облагане на разходите за ползване на фирмените активи за лични цели като доход на физическите лица по Закона за облагане доходите на физическите лица / ЗДДФЛ/ или с данък върху разходите по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Разработена е информационна брошура „Данък уикенд“, която се разпространява от НАП.

-Въведено ново условие за ползване на данъчните облекчения в ЗДДФЛ, което ще касае доходите през 2017 г. и декларирането им през 2018 г. Данъчните облекчения вече ще могат да се ползват, ако лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. До сега липсата на задължения беше условие за ползване на отстъпката, но от догодина ще е условие и за ползването на данъчните облекчения.

-Ново данъчно облекчение за извършени безкасови плащания, което ще се прилага при деклариране на доходите за 2017 г. през 2018 г. Условието е всички доходи на лицето да са получени по банков път и поне 80 на сто от разходите му да са извършени като безкасови плащания, като размерът на облекчението е 1 на сто от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лв. Въвеждането на това облекчение е още една мярка в борбата със сивата икономика и към осветляване на доходите, тъй като плащанията по безкасов път, включително с дебитни или кредитни карти няма как да бъдат укрити.

-Въведена възможност за подаване на годишна данъчна декларация за починали лица от техните наследници.Следва да се има предвид, че тази възможност не води единствено до задължение за данъци, а би могло да води и да данък за възстановяване на наследниците, например в случаите в които починалото лице е било инвалид.

-Всички декларации по закона за корпоративното подоходно облагане от 01.01.2018 г. ще се подават по електронен път и съответно отпада отстъпката от дължимия корпоративен данък за подадена годишна декларация по електронен път. За тази година отстъпката ще се ползва за последен път.

-Най-важните промени в социалното и здравното осигуряване са свързани с увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2017 г. и съответно увеличение на минималния осигурителен доход на 460 лв., както и актуализация на осигурителните прагове по съответните видове икономически дейности и групи професии. Запазва се максималния размер на осигурителния доход на 2600 лв.

Директорът на офиса подчерта, че увеличението на минималния осигурителен доход автоматично ще доведе още от 1 януари тази година до увеличение на вноската за здравно осигуряване на лицата, които се осигуряват за своя сметка /безработните/ от 16.80 лв. на 18.40 лв. Внасянето на старата вноска от тези лица би довело до проблеми в здравноосигурителния им статус, поради което офиса ще проведе активна информационна кампания до 25 февруари, когато е срокът за внасянето на увеличената здравно-осигурителна вноска за месец януари.

-Въвеждане на облагане с данък по реда на ЗМДТ на таксиметровите превози на пътници, т.е. доходите от таксиметрови превози няма да се облагат вече по ЗДДФЛ. Данъка върху таксиметровите се определя с Наредба на Общинския съвет, дължи се за всеки автомобил и не зависи от размера на доходите от тази дейност. Доходите, подлежащи на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ, макар и да не се облагат с друг данък, обаче ще подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Към края на срещата представителите на местните медии попитаха какво е изпълнението на приходите в офис Ловеч. Г-н Стойчев отговори, че в унисон на доброто изпълнение на приходите за 2016 г. от НАП, офиса може да се похвали с ръст в приходите спрямо миналата 2015 година в размер на 10 млн.лв. и 106 % изпълнение на плана за приходите. В абсолютна сума общия размер на приходите събрани от офиса през 2016 г. е 94 млн.лв.

При закриването на срещата г-н Стойчев каза, че и в бъдеще офиса ще провежда активна политика за информиране на гражданите с цел подпомагане при разбирането на данъчно-осигурителното законодателство и при изпълнение на задълженията им, за което се надява на ползотворно сътрудничество с медиите и в бъдеще.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d1%80/

%d блогъра харесват това: