Грубите нарушения, заради които атракционното влакче ни донесе поредната финансова санция по европейски проект

Прочетено2453пъти

vlakche2207151Иво Райнов

В предходна публикация започнах да представям констатациите и заключенията на АДФИ от финансовата проверка на обществената поръчка за тракционното влакче. В тази статия ще представя най-важните факти от одита.  Агенцията за държавна финансова инспекция е категорична в своите заключение: атракционното влакче не може да изпълни предназначението си и целите на проекта, а в изпълнението на процедурата по обществената поръчката  се констатират редица нарушения и опит за измама чрез представяне на документи с невярно съдържание от доставчика.

Нека продължа започнатата в предишна статия хронология на фактите, записани от АДФИ и лицата, замесени в нередностите по обществената поръчка и приемането на доставката. Да припомня, че със заповед №096/07.08.2014 кметът Казанджиев назначава петчленна комисия за провеждане на откритата процедура по обществена поръчка „Доставка на атракционно влакче- локомотив с два вагона“. Според одиторът само един от членовете на комисията (юрист) отговаря на императивните изисквания на закона. Останалите четири не притежават професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Комисията изготвя и подписва три протокола. С първият от 08.08.2014 година констатира наличието и редовността на представените документи в плик „Документи за подбор“.

С протокол №2 от 11.08.2014 г. са описани всички документи, намерени след отваряне на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. В същия протокол от 11.08.2014 е записано, че „Комисията установи, че предлаганите параметри на предлаганото влакче с два вагона отговарят на изискванията на възложителя“ и на тази база комисията е взела единодушно решение да насрочи открито заседание , на което да бъде отворен плик №3 „Предлагана цена“. С протокол №3 от 13.08.2014 г. е записано, че след отваряне на плика е намерено предложение с цена 299 777,13 без ДДС или 359 732,56 лева с ДДС. Комисията взима единодушно решение, че „Класира на първо място единствения участник консорциума „Еврогеймс“ ДЗЗД град Варна. Всички протоколи са подписани от всички членове без забележки.

Победител обявен в нарушение на закона

Съгласно чл. 54, ал 1 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа към точно обявените от възложителя условия. В резултат на извършената проверка одиторът констатира, че Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД не е представил в офертата си  изискуемите документи в плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката, а именно: сертификат за типово одобрение на спирачна система, оси, ходова част, тегличи, компресор за въздушни спирачки, сигнализационна и осветителна техника, както и Протокол за съответствие или друг документ за втория вагон. Тези документи са записани от възложителя в обявлението за обществената поръчка.

Според изискванията на чл. 69,ал 1, т.3 Комисията трябва да предложи за отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Съгласно изискванията на закона членовете на комисията са били длъжни да предложат отстраняване на участника след отварянето на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. Одитът е категоричен, че за нарушението са отговорни членовете на комисията, назначена със заповед №096/07.08.2014 на кмета на общината.  За констатираното нарушение не е съставен акт, тъй като членовете на комисията не са субекти на административно-наказателна отговорност съгласно действащия към онзи момент ЗОП. Видно е, че комисията не само е допуснала, но е обявила за победител участник, който не е изпълнил изискванията на  възложителя, записани в обявлението за обществената поръчка. Можем само да гадаем, дали това нарушение се дължи на ниската компетенция на комисията или на други субективни причини.

Доставка с липсващи документи

За доставка на влакчето е сключен договор №BG 161PO001/3.1-03/2010/032 – D 24 между Община Ловеч и Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД град Варна. Доставката трябва да се осъществи за 80 календарни дни и приключва с приемателно-предавателен протокол. Със заповед № 078/08.09.2014 г. кметът определя инж. Тотка Василева Симеоново – ръководител на проекта да осъществява контрол по изпълнение на договора. Приемателно-предавателен протокол е подписан на 5.11.2014 година, в който инж. Тотка Симеонова и Константин Димитров, управител на консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД и удостоверяват доставката на оборудването, специфицирано по вид и количество. В протокола е посочено, че оборудването е прието без забележки, въпреки че инж. Тотка Симеонова е строителен инженер и не притежава необходимото образование и техническа компетентност за да установи дали влакчето отговаря на договорените изисквания. В хода на проверката одиторът е изискал от кмета на общината да представи документ, че по време на приемането е извършен тестов пробег между банята „Дели Хамам“ и крепостта „Хисаря“. Документ удостоверяващ такъв пробег не е открит.  При финансовата проверка одиторът констатира също, че инж. Тотка Симеонова не е изискала документи, необходими за сертифициране и регистриране на влакчето като ППС и не е изпълнила изискването на чл. 5, ал. 3 от сключения договор за доставка. В писмо до одитора инж. Симеонова твърди, че папката с документи не е представена на нея и са разгледани от инж. Димитър Димитров като член на екипа, защото тя не притежава компетенция по тези въпроси. Въпреки това е подписала непълния приемателно-предавателен протокол.

Технически параметри на влакчето не съответстват на обществената поръчка

При проверката са констатирани различия между параметрите в офертата на Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД, подписани от Богдана Димитрова и заверени и гриф „вярно с оригинала“ и удостоверението за изменение на конструкцията на DEKRA Automobil GmbH. Различията касаят теглото, разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите, дължината, ширината и височината. В завереното копие локомотивът е деклариран като дизел, а в оригинала – бензин без да е упоменато, че е с монтирана метанова уредба. Следователно при участието в обществената поръчка са декларирани неверни размери и параметри. Одиторът прави обоснован извод за преднамерено невярно и неточно представяне на факти, което по смисъла на параграф 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция е индикатор за измама.

Чия собственост са вагоните, доставени на Община Ловеч ?

В процеса на проверката е открит само един документ, Протокол за съответствие от 17.05.2006 г. , на който е записаната рамата на единия от вагоните. За другия вагон липсва какъвто и да е документ. Заключението на одитора е, че липсват документи, с които да се докаже, че двата вагона са собственост на консорциума както изисква чл.5 , ал. 8 от договора за доставка на атракционното влакче. Липсват и документи за регистрация и въвеждане в експлоатация на вагоните.

Влакчето не може да изпълни целите на проекта

В одита е  цитиран резултата от извършен на 12.04.2016 г. тест между ЦДГ „Мария Сиркова“ и Ловешката крепост. За теста е съставен констативен протокол е записано, че теста е осъществен с един закачен вагон и трима служители. Констатирано е, че при изкачване на наклонения участък на ул. „Васил Левски“ влакът трудно се придвижва поради затормозяване на двигателя. Отбелязано е, че габаритите на влакчето не кореспондират със стеснените участъци в посока паметника на Васил Левски и се създават условия застрашаващи безопасното придвижване на туристи поради големите денивелации от дясната страна. Установено е, че на паркинга при паметника на Васил Левски няма достатъчно място за обръщане и се е наложило служителите да преместят на ръце локомотива. В заключението от теста е записано, че маршрута от квартал „Вароша“ до Ловешка крепост не може да бъде изпълняван и придвижването на туристи не е безопасно.

Приемателно-предавателния протокол е подписан на по-късна дата и от неприсъствал по време на предаването служител

Съгласно чл. 12, ал. 3 от договор №BG 161PO001/3.1-03/2010/032 – D 24 възложителят (Община Ловеч) е длъжен при приемане на доставката да извърши проверка на съответствието и с оферираните параметри. Такава проверка не е извършена от инж. Тотка Симеонова, с което не е изпълнила задълженията си по договора. В свое становище инж. Симеонова заявява, че не е присъствала в деня на доставката, тъй като е имала час за здравен преглед в гр. София. По нейните думи приемателна комисия от компетентни лица е извършила проверка на доставеното влакче с оферираните параметри. В комисията са участвали Минчо Казанджиев – кмет, инж. Пенка Николова – директор дирекция, Димитър Димитров и Димитрина Дренска от екипа по проекта и Тодор Цветков – началник автотранспорт. Комисията е направила няколко обиколки из двора на казармата, а не по трасето, където ще се движи влакчето. От тази комисия не е съставен приемателно-предавателен протокол. Инж. Пенка Николова приема протокола, който е изготвен от изпълнителя и чрез трето лице го предава на инж. Симеонова. Инж. Тотка Симеонова подписва протокола на следващ ден, без да е запозната с техническото съответствие, след като е уверена от инж. Пенка Николова и Минчо Казанджиев, че след прегледа от компетентни лица всичко е наред.

Технически различия с подписания с Управляващия орган договор

Член 1, т. 4 от Договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа на туристическите атракции в Община Ловеч“ , сключен с МРРБ „Бенефициентът се задължава да изпълни дейностите по проект пълно, точно, качествено в срок и в съответствие с одобреното проектно предложение и приложенията към него“. Одитният доклад посочва различие между приложение Б3 „Технически спецификации“ и изискуемите технически параметри в обявената обществена поръчка . В Б3 е записано, че влакчето трябва да има възможност да изкачва наклон до 16% и да е оборудвано с климатик и отопление. Тези изисквания не са записани в обявената обществена поръчка. А от възможността влакчето да изкачва наклон до 16%  зависи постигането на целите на проекта с оглед придвижването по маршрута от квартал „Вароша“ до Ловешка крепост. Документацията за обществената поръчка с отпадналите изисквания от приложение Б3 е предварително съгласувана с Управляващия орган, но това не променя някои странни факти. Първо на 13.05.2014 година т.е. около месец преди обявяването на обществената поръчка кметът Минчо Казанджиев изпраща писмо до Управляващия орган за промяна на технически характеристики в приложение Б3. Една от тях е изискването влакчето да има възможност да изкачва наклон до 16% (в първия вариант е било 10%.). Втората промяна касае двигателя на локомотива – от дизел на бензин/метан. На 2.06.2014 година Десислава Радославова Йорданова/Стойнова/ – технически сътрудник по проекта е изготвила техническото задание относно предмета на обществената поръчка „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“. Изискването влакчето да има възможност да изкачва наклон до 16% е записано в заданието. Това задание е съгласувано от Ръководителя на проекта Тотка Симеонова и юриста на общината Цветомир Минчев. На същия ден е предадено на Камелия Вълчанова, началник отдел „Разходване на средства  и контрол“. Пак на същата дата кметът Минчо Казанджиев изпраща до МРРБ за предварителен контрол документацията за участие в  откритата процедура по възлагане на обществената поръчка. Можем само да гадаем, къде се е изгубило изискването за изкачване на наклон до 16%, но е факт, че след отпадането на това изискване е доставено влакче, което се затормозява при изкачването на наклона към Ловешката крепост.

Недължимо платена сума и индикатор за измама

Такова е заключението на одитния доклад. Допуснатите законови нарушения и технически несъответствия не позволяват доставеното влакче да изпълни целите на проекта „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“, дейност 10 за доставка на влакче с два вагона. На това основание Община Ловеч следва да предприеме съответните правни действия за възстановяване на средствата, платени за доставката на атракционното влакче с два вагона от Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД град Варна. Заради допуснатите нарушения на общината вече е наложена финансова санкция в размер на 307 000 лева. В тази връзка общината трябва да започне незабавна правна процедура за търсене на недължимо платените средства, но и да потърси отговорност на виновните служители и ръководители. По единствения възможен начин – чрез следствие, прокуратура и съд.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba/

5 коментара

Skip to comment form

  1. От изброените“груби нарушения“ и особено това за поставената под въпрос собственост на едното вагонче,става ясно,че някой е „гледал под вола“ при проверката на АДФИ.
    Чакаме,как ще приключи досъдебното и съдебно производство за влакчето и едва тогава ще коментираме подробно кой,какво и защо.

  2. Влакчето ми е ясно.Клати вагона, за да мисли народа че се движи . Не е ми ястно, да ли ще дойде време да се потърси сметка на някого за ликвидараните ни заводи и селско стопанство.

  3. Дано влакчето даде ход и на другиТЕ съмнителни проекти!

  4. ebahti i vlaka,,,stiga gluposti be Rainov!!!kapka v moreto e !!!

    1. 300 000 лв. са капка в морето? Да ви имам мащаба на мислене

%d блогъра харесват това: