Готовност на Община Ловеч за учебната 2017/2018 година

Прочетено853пъти

Във връзка с началото на учебната 2017/2018 година, Община Ловеч е поискала информация от директорите на институции в системата на предучилищното и училищното образование за готовността им за нормално провеждане на дейностите през новата учебна година. Информацията е структурирана по следните теми:

 1. Осигуреност с учебници, учебни помагала и документация за учебната година.

Според информацията предоставена ни от директорите, навсякъде такива са осигурени. Относно учебниците и учебните комплекти за ІІ и VІ клас – всички училища са сключили договори за доставка в установените от МОН срокове – от 25.08.2017 год. Сроковете са посочени в графика, утвърден със Заповед № РД09-3382/16.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката.

 1. Кадрова обезпеченост.

Детските градини, училищата и ЦПЛР са кадрово обезпечени, като в някои от тях свободните работни места за учители са обявени или предстои обявяването им след 01.09.2017 година. За обявените места има кандидати. Директорите не са изразили притеснение за липса на кадрови потенциал за все още необявените места.

 1. Осигуреност за отоплителния есенно-зимен сезон.

Всички институции са осигурени с необходимите ресурси за есенно-зимния отоплителен сезон.

 1. Осигуреност на необходимите санитаро-хигиенни условия.

Във всички институции са осигурени необходимите санитаро-хигиенни условия.

 1. Извършени ремонти през 2017 година – вид, стойност и източник на финансиране.

В детските градини са извършени частични текущи ремонти по покриви и фасади на сградите, по отоплителни инсталации, В и К и ел. мрежи, санитарни помещения, кухненски блокове, спални помещения и занимални. Общата стойност на извършените текущи ремонти в ДГ със средства от делегираните им бюджети е 106 476 лева.

В училищата и ЦПЛР са извършени текущи и основни ремонти по огради на училищните дворове, по покриви и фасади на училищните сгради, както и освежаващи ремонти в класни стаи, кабинети, физкултурни салони и санитарни помещения. Общата стойност на извършените текущи и основни ремонти в училищата и ЦПЛР е 361 402 лв., като 281 398 лв. от тях са за основния ремонт на физкултурния салон на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Гозница и са от външен източник – МОН. От делегираните бюджети на училищата и ЦПЛР за текущи и основни ремонти са изразходени 80 004 лева.

Общо за функция „Образование“ за ремонти са изразходени 467 878 лв. – 289 199 лв. от тях за основен ремонт (в т. ч. 281 398 лв. от външен източник).

 1. Обзавеждане и техника, закупени през 2017 година – вид, стойност и източник на финансиране.

В детските градини са закупувани основно мебели за обзавеждане на занималните и спалните помещения. В ДГ „Първи юни“ е закупена компютърна конфигурация и друга офис-техника, както и система за видео наблюдение и осветление. Общата стойност на извършените разходи за обзавеждане и техника в ДГ е 15 856 лева, в т. ч. 2 486 лв. от външен източник, а останалото със средства от делегираните им бюджети.

В училищата и ЦПЛР са закупувани основно компютърни конфигурации, сървъри и друга компютърна и офис-техника, озвучителна техника и други технически пособия за осигуряване на учебния процес. Общата стойност на извършените разходи за обзавеждане и техника в училищата и ЦПЛР е 54 2046 лева, в т. ч. 2 000 лв. от външен източник, а останалото със средства от делегираните им бюджети.

Общо за функция „Образование“ за обзавеждане и техника са изразходени 70 060 лв. (в т. ч. 4 487 лв. от външен източник).

Извън информацията поискана от директорите на институции в системата на предучилищното и училищното образование за готовността им за нормално провеждане на дейностите през новата учебна година, Община Ловеч е предприела следните действия:

 1. На заседанието на ОС – Ловеч на 12.09.2017 г., ще бъдат разгледани 3 предложения на Кмета на Община Ловеч за определяне на: защитена група в с. Малиново на ДГ „Снежанка“, средищна група в с. Лисец на ДГ „Детелина“ и на средищна детска градина за ДГ „Кокиче“, с. Дойренци.
 2. На същото заседание на ОС – Ловеч, ще бъде разгледано предложение на Кмета на Община Ловеч за дофинансиране с 30 000 лв. общински средства на бюджета за 2017 г. на защитеното ОУ „Васил Левски“, с. Малиново.
 3. Имаме готовност, след постъпване на актуална информация и предложения от училищни директори да внесем в ОС – Ловеч: Информация за готовността на общинската система на предучилищното и училищното образование за новата учебна 2017/2018 година ( в т. ч. и за изпълнения училищен и държавен план-прием, съответно в І, V, VІІІ и ІХ клас), както и Предложения за утвърждаване на паралелки с по-малък брой ученици, като допустими изключения от минималния брой на учениците в класовете.
 4. Продължават дейностите и процедурите за реализиране на проектите за обновяване на общинската образователна инфраструктура по ОП „Региони в растеж“. Както вече е обявено обектите са: ППМГ – двор; ОУ „Васил Левски“ – двор; СУ „Св. Климент Охридски“ – двор; ДГ „Радост“ – двор; ОУ „Проф. Димитър Димов“ – двор и нова спортна зала; ДГ „Зора“ – двор и сграда; ДЯ „Шарено петле“ – двор и сграда; ДГ „Люляче“ – двор и сграда. При първа възможност, при откриване на обектите, пред обществеността и медиите ще бъде предоставена пълна, подробна и конкретна информация за всички предстоящи дейности.
 5. Продължават дейностите и по проекта за обновяване и реконструкция на сградата на ПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, която вече е и училище с национално значение и от 01.09.2017 г. преминава на финансиране от МОН. През новата учебна година в Община Ловеч ще функционират и 2 иновативни училища: ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ и ППМГ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20/

%d блогъра харесват това: