Готовността на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от Община Ловеч за нормално провеждане на дейностите през новата учебна година

Прочетено706пъти

Във връзка с началото на учебната 2017/2018 година, Община Ловеч е поискала информация от директорите на институции в системата на предучилищното и училищното образование за готовността им за нормално провеждане на дейностите през новата учебна година. Информацията е обобщена в Приложение № 1 и структурирана по следните теми:

  1. Осигуреност с учебници, учебни помагала и документация за учебната година.

Според информацията предоставена ни от директорите, навсякъде такива са осигурени. Относно учебниците и учебните комплекти за ІІ и VІ клас – всички училища са сключили договори за доставка в установените от МОН срокове – от 25.08.2017 год. Сроковете са посочени в графика, утвърден със Заповед № РД09-3382/16.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката.

  1. Кадрова обезпеченост.

Детските градини, училищата и ЦПЛР са кадрово обезпечени, като в някои от тях свободните работни места за учители са обявени или предстои обявяването им след 01.09.2017 година. За обявените места има кандидати. Директорите не са изразили притеснение за липса на кадрови потенциал за все още необявените места.

  1. Осигуреност за отоплителния есенно-зимен сезон.

Всички институции са осигурени с необходимите ресурси за есенно-зимния отоплителен сезон.

  1. Осигуреност на необходимите санитарно-хигиенни условия.

Във всички институции са осигурени необходимите санитарно-хигиенни условия.

  1. Извършени ремонти през 2017 година – вид, стойност и източник на финансиране.

В детските градини са извършени частични текущи ремонти по покриви и фасади на сградите, по отоплителни инсталации, В и К и ел. мрежи, санитарни помещения, кухненски блокове, спални помещения и занимални. Общата стойност на извършените текущи ремонти в ДГ със средства от делегираните им бюджети е 106 476 лева.

В училищата и ЦПЛР са извършени текущи и основни ремонти по огради на училищните дворове, по покриви и фасади на училищните сгради, както и освежаващи ремонти в класни стаи, кабинети, физкултурни салони и санитарни помещения. Общата стойност на извършените текущи и основни ремонти в училищата и ЦПЛР е 361 402 лв., като 281 398 лв. от тях са за основния ремонт на физкултурния салон на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Гозница и са от външен източник – МОН. От делегираните бюджети на училищата и ЦПЛР за текущи и основни ремонти са изразходени 80 004 лева.

Общо за функция „Образование“ за ремонти са изразходени 467 878 лв. – 289 199 лв. от тях за основен ремонт (в т. ч. 281 398 лв. от външен източник).

  1. Обзавеждане и техника, закупени през 2017 година – вид, стойност и източник на финансиране.

В детските градини са закупувани основно мебели за обзавеждане на занималните и спалните помещения. В ДГ „Първи юни“ е закупена компютърна конфигурация и друга офис-техника, както и система за видео наблюдение и осветление. Общата стойност на извършените разходи за обзавеждане и техника в ДГ е 15 856 лева, в т. ч. 2 486 лв. от външен източник, а останалото със средства от делегираните им бюджети.

В училищата и ЦПЛР са закупувани основно компютърни конфигурации, сървъри и друга компютърна и офис-техника, озвучителна техника и други технически пособия за осигуряване на учебния процес. Общата стойност на извършените разходи за обзавеждане и техника в училищата и ЦПЛР е 54 2046 лева, в т. ч. 2 000 лв. от външен източник, а останалото със средства от делегираните им бюджети.

Общо за функция „Образование“ за обзавеждане и техника са изразходени 70 060 лв. (в т. ч. 4 487 лв. от външен източник).

Освен обобщената информация от директорите на институции в системата на предучилищното и училищното образование по посочените по-горе теми,  Ви предоставям и информация за изпълнения училищен план-прием в І и V клас (Приложение № 2, актуално към 01.09.2017 г.) и за изпълнения държавен план-прием в VІІІ и ІХ клас (Приложения № 3А и ЗБ, актуално към 08.09.2017 г.).

Записаните ученици в І клас към 01.09.2017 г. са общо 288, като са сформирани 16 паралелки. Към 30.09.2016 г. учениците в І клас са общо 341, като са сформирани 18 паралелки. Поради малък брой записали се ученици (9 ученици) през тази учебна година не се сформира І клас в ОУ „Панайот Пипков“, а децата се пренасочват по избор на родителите в други училища в общината. Според броя заявени от директорите паралелки и записаните ученици за І клас, във всички училища от общината има свободни места. В подготвителните групи на училищата към 01.09.2017 г. са записани общо 46 деца на 5 и 6 години, като са сформирани 3 групи. Към 30.09.2016 г. децата в подготвителните групи на училищата са общо 59, като са сформирани 4 групи.

В подготвителните групи за 5 и 6-годишни деца в детските градини към 01.09.2017 г. са записани 506 деца, а към 30.09.2016 г. децата в такива групи са били 490.

Записаните ученици в V клас към 01.09.2017 г. са общо 356, като са сформирани 16 паралелки. Към 30.09.2016 г. учениците в V клас са общо 360, като са сформирани 16,5 паралелки.

От заявения държавен план-прием за VІІІ клас в 6 училища са сформирани 18 паралелки с прогнозен брой 430 ученици (към 08.09.2017 г.), не е реализирана само паралелката в СУ „Св. Климент Охридски“ – VІІІ клас, профил „Хуманитарни науки“. Училището ни е предоставило анализ за причините за нереализирания държавен план-прием и намерения за бъдещи действия и мерки за преодоляване на проблема. В ПГМЕТ от заявените 2 половинки за една паралелка в VІІІ клас по различни специалности е реализирана 1 цяла паралелка, но само по едната специалност. От заявения държавен план-прием за ІХ клас в 5 училища са сформирани 10 паралелки с прогнозен брой 167 ученици (към 08.09.2017 г.). В ПГИТУ от заявените 2 половинки за една паралелка в ІХ клас по различни специалности, поради голям брой записали се ученици са сформирани 2 цели паралелки по същите две специалности.

Информацията за изпълнението на училищния и държавния план-прием е динамична и ще продължи да се променя до 15.09.2017 година.

През новата учебна година стартира и проекта за обновяване на общинската образователна инфраструктура по ОП „Региони в растеж“. Както вече е обявено обектите са: ППМГ – двор; ОУ „Васил Левски“ – двор; СУ „Св. Климент Охридски“ – двор; ДГ „Радост“ – двор; ОУ „Проф. Димитър Димов“ – двор и нова спортна зала; ДГ „Зора“ – двор и сграда; ДЯ „Шарено петле“ – двор и сграда; ДГ „Люляче“ – двор и сграда.

Продължават дейностите и по проекта за обновяване и реконструкция на сградата на ПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, която вече е и училище с национално значение и от 01.09.2017 г. преминава на финансиране от МОН. През новата учебна година в Община Ловеч ще функционират и 2 иновативни училища: ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ и ППМГ.

От предоставената информация, може да се направи извода, че институциите в системата на предучилищното и училищното образование в Община Ловеч имат готовност за нормално провеждане на дейностите през новата учебна година.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc/

%d блогъра харесват това: