ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА ЗА 2012 ГОДИНА

Прочетено4245пъти

obshtina301111Настоящият отчет е изготвен съгласно чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и структурата му следва отчитането на мерките, заложени в съответните приоритети и специфични цели към тях. Програмата за управление на община Ловеч за мандат 2011-2015 г. е подчинена на основните приоритети, заложени в  Общинския план за развитие на община Ловеч за периода 2007-2013 г. и действащите стратегически документи на национално ниво, както и стратегическите и програмни документи на европейско и национално ниво за следващия програмен период 2014-2020 година.

Настоящият документ фокусира отчитането на дейностите по отделните мерки на програмата, осъществени в периода 01.01.2012 година до 31.12.2012 година.

ПРИОРИТЕТ 1:

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

Приоритет 1 съдържа 3 специфични цели и 19 мерки (конкретни дейности) към тях.

Специфична цел 1: Създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции, развитие на предприемачеството и осигуряване на заетост на населението

 

Мярка 1.1. Повишаване на капацитета на представителите на местния бизнес чрез подпомагането му при кандидатстване с проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Отдел СПП, Дирекция ППИ

Изпълнение: През отчетната 2012 година няма регистрирани заявления за интерес от фирми от общината за кандидатстване по ОПК.

На интернет страницата на общината има пряка връзка към всички оперативни програми, които регулярно обявяват схеми за финансиране, вкл. и ОПК.

Чрез проекта на община Ловеч „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ловеч” – с цел популяризиране на Кохезионната политика на ЕС чрез по-висока информираност относно проекти, мероприятия и събития, осъществяващи се на територията на област Ловеч системно се уведомяват всички фирми и НПО на територията не само на община, но и на област Ловеч за актуалните и предстоящи за отваряне схеми за финансиране по действащите оперативни програми.

 

Мярка 1.2. Съдействие при осъществяване на дейността на създадения клъстер за електроинструменти и електромобили

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Отдел СПП, Дирекция ППИ

Изпълнение:

През 2012 година са извършени следните дейности със сдруженията, чиито член е общината:

1. Сдружение с нестопанска цел „Индустриален клъстер електромобили” гр. София /ИКЕМ/ в областта на елекромобилната индустрия

Проведени са 4 работни срещи за оформяне на визията за развитието на „зелена индустрия” в Община Ловеч, в която да се осигури изграждането на зарядни станции за електромобили, използвайки електроенергията от възобновяеми енергийни източници.

Проведени са 5 консултации относно проект “Развитие на Индустриален клъстер Електромобили” по мярка “Развитие на клъстерите в България”, финансиран по ОП Конкурентоспособност и ЕФРР.

 

2. Сдружение „Клъстер Електроинструменти Ловеч”

Община Ловеч е оказала съдействие по отношение на въпросите и нормативните изискванията, свързани с опазване на околната среда. В този връзка са проведи 3 работни срещи.

 

Мярка 1.3. Създаване на щаб за насърчаване на инвестиции

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Кмет

Изпълнение:

Поради промяна в нормативните документи и създаване на нова административна структура на общината, изграждането на щаба е отложено за 2013 година, за да бъдат включени служители съобразно новите функции за щаба.

 

Мярка 1.4. Предоставяне на налични имоти и терени за реализиране на бизнес инициативи

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Щаб за насърчаване на инвестициите

Изпълнение: За предоставяне на налични имоти и терени за реализиране на бизнес инициативи са представени всички обекти, включени в годишния план на Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол.

В изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2012 г. са проведени:

 • 39 процедури за разпореждане, в резултат на които са сключени 33 бр. договора, в т. ч.: 20 броя за учредяване право на строеж, 8 броя за продажба  и 5 бр. за учредяване безвъзмездно право на ползване;
 • 43 процедури за отдаване под наем на нежилищни имоти, общинска собственост, сключени са 27 броя договори за наем;
 • Към 31.12.2012 г. общо отдадените под наем имоти са 287 бр., за които са сключени 248 бр. договори за наем;
 • Община Ловеч е сключила 17 договора за концесия на 16 язовира и един рибарник, които са били обект на текущ контрол през 2012 год.;
 • Проведени са 45 процедури за отдаване на имоти под наем и 53 за разпореждане.

Мярка 1.5. Създаване на нормативни и организационни условия за ускоряване на административни и технически услуги при заявени инвестиционни намерения

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Щаб за насърчаване на инвестициите

Изпълнение:

Виж мярка 1.3.

Мярка 1.6. Намаляване на регулаторната тежест чрез нормативно въвеждане на мълчаливо съгласие за регистрационните режими с цел насърчаване на инвестициите и разкриване на нови работни места

Срок за изпълнение: 2015

Отговорно звено: Дирекция АПИО, Дирекция ТИОС

Изпълнение: Отчетът на тази мярка включва изпълнението на дейностите, осъществени през 2012 година. Реализацията на мярката ще се процедира в периода 2013-2015 година.

 

Мярка 1.7. Стимулиране на местни фирми за участие в регионални програми за заетост чрез провеждане на обучения и осигуряване на заетост, стажуване или чиракуване при определен работодател

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ съвместно с ДБТ-Ловеч и Дирекция СДЗ

Изпълнение: През 2012 г. е одобрен проект на „Спарки Елтос” АД и сключен договор по схема „Социални иновации в предприятията“ на ОП РЧР. Същият не е реализиран поради отказ на водещата организация. Причина: Големият период от време от кандидатстването до същинското изпълнение на договора по схемата, през който се промениха приоритетите на фирмата, както и новостартирали схеми по същата ОП, обуславят решението на ръководството на фирмата да предпочете изпълнението на договори по схема BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“, проект „Ново начало – от образование към заетост“ и схема BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост“. По тези договори са осигурени обучение и заетост на 68 безработни лица. Изпълнението на договорите е както следва: 21 лица са включени в стажуване по схема „Ново начало“ /10 през 2011 г. и 11 през 2012 г./. На 10 от тях е осигурена несубсидирана заетост след приключване на договора. Изплатените средства за сметка на договора са с общ размер 77000 лв. /от тях 46 000 лв. през 2012 г./. По схема „Подкрепа за заетост“ са наети 47 лица, на които през 2012 г. от работодателя са изплатени средства в размер на 67 000 лв.. До момента от програмата са възстановени 15 000 лв.. Изпълнението на договора продължава през 2013 г..

 

Мярка 1.8. Участие във всички национални програми и такива, финансирани по различните оперативни програми, осигуряващи нови работни места, с приоритет на млади хора до 29 години и на възрастни от 55 до 64 годишна възраст

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Отдел СПП към Дирекция ППИ съвместно с ДБТ-Ловеч и Дирекция СДЗ.

Изпълнение: Тази мярка се реализира с участието на Община Ловеч в проект „Нов избор – развитие и реализация“, схема  BG 051PO001-1.1.03 „РАЗВИТИЕ” на ОПРЧР 2007-2013г. Община Ловеч е Работодател по проекта и е заявила необходимост от разкриване на 18 работни места, на които да се наемат безработни лица. През 2012 г. са одобрени 18 работни места по Заявка от АЗ и ДБТ – Ловеч. На 01.02.2012 г. между Община Ловеч и Агенция по заетостта, чрез ГД „Услуги по заетостта” и Дирекция „Бюро по труда”- гр.Ловеч е подписан Договор за осигуряване на заетост по проект „Нов избор – развитие и реализация“ № ESF – 1103-04-06-D0002. По договора Община Ловеч осигури заетост на 18 безработни лица на длъжност „Градинар”. Лицата наети на длъжност „Градинар” са започнали работа през м. юни 2012 г..

От бюджета на Проекта АЗ предоставя на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, дължимите вноски по КСО и дължими и допълнителни средства по КТ, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.

През годината в хода на работата поради системно нарушение на трудовата дисциплина са били уволнени две от наетите лица.

Продължителността на заетостта на всички наети лица е 12 месеца. Проектът приключва на 10.06.2013 г.

Предстои депозиране на нова заявка за разкриване на още работни места в Община Ловеч.

През 2012 г. ежемесечно по списък, изготвен и предоставен от ДСП на Община Ловеч и на кметовете и кметските наместници на населени места, лица, подлежащи на социално подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/, полагат обществено полезен труд 4 часа дневно, 14 дни в месеца. Общият брой лица за 2012 г. е 1566 човека.

 

Мярка 1.9. Участие на бизнеса при изработването на общински стратегии, планове, анализи и други стратегически документи на общината

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Кмет

Изпълнение: На 23.06.2011 година Община Ловеч подписа даговор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Подкрепа за разработване на ИПГВР на гр.Ловеч” по ОПРР 2007-2013 година.

Със Заповед № 720/06.07.2012 г. на Кмета на Община Ловеч е назначена работна група, която подпомага екипа, изработващ ИПГВР на гр.Ловеч. В нея са включени представители на общинска и областна администрации, браншови организации /КАБ, КИИП/, Стопанска камара, КРИБ, РИО-Ловеч, Ловчанска митрополия, РПУ и ОД на МВР, КСИР и НПО.

Към момента са проведени три срещи на работната група, три срещи с КСИР, две срещи с бизнеса от Северна и Източна промишлени зони, една среща с представители на културните институции в гр.Ловеч. В резултат на тези срещи са идентифицирани зоните за въздействие в ИПГВР и проектните предложения. С Решение №193/11.09.2012 г. на ОбС-Ловеч са определени три зони за въздействие на ИПГВР на гр.Ловеч.

Зона № 1: „Зона с преобладаващ социален характер”, включваща в обхвата си ЖК „Младост”, ЖП Гарата, автогарата, болничния комплекс и жилищна зона, заключена между ЖК „Младост”, болницата и ул. „Д-р Съйко Съев”, ул. „Княз Имеретински”, ул. „Цачо Шишков” и ул. „Акад. Иван Урумов”.

Зона № 2: „Зона с потенциал за икономическо развитие”, включваща в обхвата си части от Източна и Северна промишлени зони, ограничаващи се от: на юг от гробищен парк „Стратеш”, Професионална гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийка и Маринчо Караконови”, ул. „Велико Търново”, ЖК „Здравец” и територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; на запад, север и изток – зелени площи, ниви и земеделски земи.

Зона № 3: „Зона на публични функции с висока обществена значимост”, включваща в обхвата си Централната градска част, заключена между улиците: „Тодор Каблешков”, „Търговска”, „Г. С. Раковски”, „Осъмска”, „Димитър Пъшков”, „Ген. Скобелев”, „Инж. П. Иванчев” и „Княз Имеретински”; парк „Стратеш” (включително Зоопарк и гробищен парк), АИР „Вароша”, предвидени в кв. „Дръстене” спортни терени (между р. Осъм и ул. „В. Левски”), Средновековна крепост „Хисаря” и парк „Баш бунар”.

Предложението на Община Ловеч за определяне на зоните за въздействие към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Ловеч беше внесено на 21.09.2012 г. в МРРБ за одобряване.

Управляващият орган одобри зоните за въздействие в обхвата, предложен от Общината с писмо изх.№ 99-006-9920/02.01.2013 г.

Изпълнението на проекта продължава съгласно одобрения времеви график и през 2013 г.

Ежегодно се изисква информация от бизнеса, НПО и всички участници в процеса на реализация на ОПР 2007-2013 на Община Ловеч, която отразява изпълнението на мерките от индикативната финансова таблица на плановия документ, както и техни предложения за допълнение и актуализация.

 

Мярка 1.10. Разширяване функциите на КСИР чрез въвеждане на ежемесечни срещи и консултации по всички проблеми на бизнеса

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Кмет

Изпълнение: Учреден за мандата 2011-2015 г. на 8 февруари 2012 г. Избрани председател, зам.-председател и секретар на Консултативния съвет за икономическо развитие (КСИР).

Членове: 22-ама представители на бизнеса в общината, на Стопанската камара и Техническия колеж, на общинската администрация, общински съветници.

През 2012 г. проведени 6 работни срещи. Приет Правилник за дейността на КСИР за мандата 2011-2015 г.

Основни цели на КСИР: Запазване, подпомагане и разширяване на съществуващия бизнес в община Ловеч, подобряване на контактите и координацията между местните власти и бизнеса в общината, подпомагане на кмета на общината за привличане на нови инвестиции.

Обсъдени: Програмата за управление на община Ловеч през мандата 2011-2015 г., бюджет 2012, годишният план за 2012 г. на Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол, интегрираният план за градско възстановяване и развитие, новата методика за определяне размера на такса битови отпадъци за юридически лица и еднолични търговци.

Определени от КСИР носителите на наградите на община Ловеч „Инвеститор на годината“ и „Бизнесмен на годината“ за 2011 г.

 

Мярка 1.11. Подкрепа за реализиране на мерки за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) чрез финансиране от фондовете на ЕС и други международни донорски програми

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2012 г. е открита процедура по ЗОП с предмет „Реконструкция, модернизация и обновяване на енергийна ефективност на ОДЗ „Слънце“ гр. Ловеч“. Проектът се реализира с кредит от Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Общата стойност на проекта е 500 808 лева, от които 371 601 лева кредит от Фонда и 25 % собствен принос в размер на 129 207 лева, които са изплатени през 2012 година. Избран е изпълнител, с който е сключен договор за строителство и са започнати СМР, които включват всички предписани от енергийното обследване мерки, както и внедряване на мерки за ВЕИ /соларни инсталации/. Проектът приключва през м.септември, 2013 година.

На 28.03.2012 година се подписа договор за БФП между Община Ловеч и УО на ОПРР за реализация на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в община Ловеч”. В момента текат открити процедури за избор на изпълнители на СМР, Строителен надзор. Проектът включва всички предписани от енергийното обследване мерки, както и внедряване на мерки за ВЕИ /соларни инсталации/ в ЦДГ „Радост”.

През 2012 г. е извършено енергийно обследване на 9 бр. сгради общинска собственост – 2 бр. училища – ГЧЕ „Екзарх Йосиф І“ – учебен корпус и СОУ „П. Пипков“ – гр. Ловеч, 2 бр. детски градини – ЦДГ „Мария Сиркова“ – гр. Ловеч и ЦДГ „Люляче“ в кв. „Гозница“, ОДЗ в с. Александрово, 1 бр. детска ясла Детска ясла № 3 „Патиланци“, сграда на общината и младежки дом.

 

 

Специфична цел 2: Диверсификация на местната икономика чрез развитие на традиционни и алтернативни форми на туризъм

 

Мярка 2.1. Рехабилитация и ефектно осветление на пешеходен мост и включването му в туристическите атракции на гр.Ловеч

Срок за изпълнение: 2014

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: Разработен е  инвестиционен проект за рехабилитация на пешеходен мост над р. Осъм. Поради недопустимост за финансиране на такъв вид обекти от съответните програми, проектът не е реализиран. Мярката остава до края на действието на плана – 31.12.2013 с оглед евентуално отваряне на схеми, финансиращи подобен вид проекти. В случай че такива схеми не се отворят до края на програмния период, мярката ще бъде заложена в индикативната таблица на ИПГВР на гр.Ловеч, тъй като попада в Зона № 3: „Зона на публични функции с висока обществена значимост”, включваща в обхвата си Централната градска част, заключена между улиците: „Тодор Каблешков”, „Търговска”, „Г. С. Раковски”, „Осъмска”, „Димитър Пъшков”, „Ген. Скобелев”, „Инж. П. Иванчев” и „Княз Имеретински”; парк „Стратеш” (включително Зоопарк и гробищен парк), АИР „Вароша”, предвидени в кв. „Дръстене” спортни терени (между р. Осъм и ул. „В. Левски”), Средновековна крепост „Хисаря” и парк „Баш бунар”.

 

Мярка 2.2. Изграждане на инфраструктура за достъп до Деветашка пещера

Срок за изпълнение: 2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ, Дирекция ТИОС, Съвет по туризъм

Изпълнение: През 2004 година Община Ловеч разработи и кандидатства за безвъзмездно финансиране с проект по Програма ФАР „Развитие на екотуризма” на стойност 250 000 евро. Проектът не беше одобрен за финансиране. В рамките на проект „Прозорец към света”, финансиран от Норвежка програма за сътрудничество, в който участват 9 села от трите общини Ловеч, Летница и Севлиево, за подобряване на достъпа и пространството край входа на Деветашката пещера е трасирана екопътека с указателни табели и оформен паркинг на пътя за с.Деветаки. Впоследствие, бяха проведени няколко срещи с Областен Управител на Област Ловеч за предприемане на съвместни действия при бъдещо кандидатстване с обект „Деветашка пещера” като преди това се изясни статута на пещерата, собствеността и последващото й стопанисване.

През есента на 2011 г. за заснемане на суперпродукцията „Непобедимите 2” с продуцент и главен изпълнител Силвестър Сталоун е построен 114 метров мост до Деветашката пещера. След завършване на снимките  мостът е предоставен безвъзмездно на държавата, за да се използва за достъп до Деветашката пещера като атрактивен туристически обект. След изпълнение на задължителните административни процедури по предоставяне на права на управление на пещерата на Община Ловеч, ще бъде изготвен инвестиционен проект, с който да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ директно пред ЕК в Брюксел, Белгия.

През 2012 год. Министерски съвет предостави имотите в землищата на с. Дойренци и с. Деветаки, представляващи части от защитен природен обект „Деветашка пещера” на Община Ловеч за безвъзмездно управление. След обявяване на Заповед № РД-926/13.12.2012 на МОСВ относно режима за управление на „Деветашка пещера” Община Ловеч ще предприеме действия за изготвяне на План за управление на обекта и превръщането му в туристическа атракция.

През отчетната 2012 година е подготвено и изпратено чрез Областен управител до МЗХ искане за предоставяне в собственост на терена пред Деветашката пещера. Теренът е подходящ за изграждане на паркинг за леки автомобили и автобуси, разполагане на временни обслужващи съоръжения и места за отдих.

 

Мярка 2.3. Подобряване на туристическите атракции в Община Ловеч – реставрация и консервация на Старата градска баня „Дели хамам“ за създаване на нови усещания и възприятия, свързани с историята на водата, и представяне на съвременни експозиции и реализиране на нови оригинални атракции на Ловешката средновековна крепост

Срок за изпълнение: 2013

Отговорно звено: Дирекция ППИ

Изпълнение: Община Ловеч разработи проект „Подкрепа за развитието на туристически атракции в Община Ловеч” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”; Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОПРР 2007-2013г. На 03.08.2012 г. е подписан Договор с УО на ОПРР. Проектът се реализира през периода 2012 -2013г. /продължителността му е 24 месеца/ и е на стойност  3 998 180 лв.

Основните дейности по проекта обхващат следните обекти:

            Старата градска баня «Дели Хамам» построена през XVII век, ще се превърне в неповторим «виртуален воден музей», в който, в буквалния смисъл ще пръска, ще извира, ще се изпарява животворната течност. В банята ще бъде възстановена в оригинален вид древна система за отопление водата- «хипокауст», а благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти, посетителите ще наблюдават и научават много интересни «водни» събития и факти.

            Вторият обект, Средновековната крепост «Хисаря», ще разказва героичната история на региона, като интерпретацията и анимацията на дейностите, художествените техники за звук и светлина, няма да оставят никого безучастен и равнодушен. Ефектното сценично осветление и озвучаване ще създадат атрактивно място за провеждане на концерти, спектакли, събития с национален и международен характер и с участието на много хора. Създаването на  атракционния кът в крепостта, както и възможността за допълнителни ефекти вътре в нея и на скалния венец “Стратеш“ ще допринесе за обогатяване на туристическата атрактивност на град Ловеч. Последният свързващ елемент между тези два важни обекта ще е атракционно туристическо влакче, което ще вози туристите от старата баня до крепостта. Трасето му частично ще преминава през ядрото на стария квартал „Вароша“, през застроената част, ще се качва по пътя към парк „Стратеш“, ще преминава през парковото пространство, откъдето се откриват красиви гледки към Ловеч. С проекта ще се реконструира и освети ул. „Мадара” в частта и от парка до крепостта.

 

Мярка 2.4. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите и популяризиране на Ловеч като туристическа дестинация на международните туристически борси с цел привличане на туристически поток и повишаване на заетостта  и доходите в сектора и съпътстващите услуги

Срок за изпълнение: 2014

Отговорно звено: Дирекция ППИ

Изпълнение: Изготвен е проект „Устойчиво развитие на туризма, чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги” с водеща организация Община Ловеч и партньори общините Летница, Троян и Априлци. Периодът на изпълнение е 24 месеца. В рамките на проекта ще се направи GPS картиране на региона и ще заснеме обектите, включени в туристическите маршрути. GPS картата на района е иновативен канал за разпространение на информация до огромен кръг потребители. Тя ще бъде достъпна в глобалното интеренет пространство, ще бъде вградена на сайтовете на общините-партньори като онлайн карта. Дигиталната електронна карта ще има възможност за навигация zoom, атрибутивна информация за обектите (текст, снимки и т.н.). Копие на картата и рекламния филм ще бъдат  записани на CD и ще се разпостраняват и като рекламен продукт. Освен отделните обекти(който ще са видеозснети и ще излизат като видеозапис)  по трасетата на маршрутите, карата ще дава индикации и за специални събития, провеждащи се в района, ще индикира за други интересни места, които могат да се видят в близост. Заснемането на обектите ще се прави  панорамно (360º) видео-заснемане, за да даде възможност човек сам разглежда обекта в посоката и мащаба, в който иска, като ползва възможностите на най-новите технологии (на пр. Смартфон приложения). Това е особенно ценно и интересно за обекти, с ограничен достъп на посетители, труднодостъпни места и т.н., които обаче ще могат да бъдат „посетени” виртуално. Заснемането ще обхване освен обекти  от културно-историческото наследство, природни забележителности, религиозни храмове, музеи, галерии, исторически селища, ще обхване и значимо нематериално културно наследство (фестивали, свързани с традиционни местни обичаи, занаяти, традиции, фолклор и др.). Всичко това ще бъде комплирирано и включено в изработката на рекламен филм – „визитна картичка” на територията, филм – мозайката от обекти, предмети, звук, танц, музика, светлина. Най-важните инструменти за успеха на туризма са  маркетингът, рекламата и развитието на продукта. Туристическият регион Ловеч-Троян-Летница-Априлци ще се попуяризира на редица международни, национални и регионални туристически  борси и изложения.  Освен това рекламните пакети ще бъдат разпространявани чрез българските Служби за търговско – икономически връзки (СТИВ) към посолствата на България и до чуждестрани туристически компании, Национални туристически бордове и др.(direct mailing). За тази цел избран изпълнител ще изработи и отпечата рекламни и информационни материали, които ще бъдат разпространявани на подобни събития.

На 13.08.2012 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта. Проектът е в процес на реализация и се изпълнява съгласно одобрения график.

 

Специфична цел 3: Постигане на устойчиво и балансирано развитие на селското и горско стопанство

 

Мярка 3.1. Предоставяне на възможности за ползване на пасища и мери от общински поземлен фонд (ОПФ) за развитие на животновъдството

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ИПБ

Изпълнение: За подпомагане развитието на животновъдството в общината през 2012 г. са сключени:

 • 11 дългосрочни договори за наем на 3235 дка пасища;
 • 17 едногодишни договори за наем на 4803 дка пасища;
 • 28 едногодишни договори за наем на 1319 дка ливади.

Със сключването на тези договори са удовлетворени всички постъпили заявления.

 

Мярка 3.2. Предоставяне на възможности за ползване на пасища и мери от общински поземлен фонд (ОПФ) за поддържането им в добро земеделско и екологично състояние

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ИПБ

Изпълнение: През отчетната 2012 година Община Ловеч е сключила 28 договора със земеделски производители за пасища с обща площ 8040 дка, приходите от които са на стойност 24 113 лева.

Сключени са и 23 договора за поддържане в добро земеделско и екологично състояние за имоти с трайно предназначение „ливади” с обща площ 1320 дка, приходите от които са 9232 лева.

За 2013 година предстои издаване на заповед на Министъра на МЗХ за определяне на начални тръжни цени за ниви, пасища, ливади и трайни насаждения. След нейното издаване, предстоят процедури по отдаване под наем/аренда на земеделските земи с горепосочения начин на трайно ползване.

 

Мярка 3.3. Подпомагане и стимулиране на земеделските производители чрез предоставяне на земеделска земя от ОПФ за кандидатстване по програми на ЕС

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ИПБ

Изпълнение: За отчетната 2012 година не са постъпили заявления от земеделски производители за предоставяне на земеделска земя от ОПФ за кандидатстване по програми на ЕС.

 

Мярка 3.4. Залесяване на голи площи след извеждане на сечта

Срок за изпълнение: 2013-2015

Отговорно звено: Дирекция ИПБ

Изпълнение: През м.март, 2013 е открита процедура за лесокултурни дейности за залесяване с площ 5 дка в землището на с.Лешница с разходи на обща стойност 2196,50 лева. Предвижда се да се извърши залесяване на тополови засаждения с площ 5 дка в землището на с.Радювене.

 

 

ПРИОРИТЕТ 2:

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ И РАБОТА В ОБЩИНАТА

 

Приоритет 2 съдържа 3 специфични цели и 39 мерки (конкретни дейности) към тях.

 

Специфична цел 1: Доизграждане, модернизация и поддържане на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти

 

Мярка 1.1. Реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на общинската пътна мрежа със средства от бюджета на общината

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: По общинската пътна мрежа е извършено следното :

Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа– целева субсидия в размер на 372 500лв. с ДДС. Извършен основен ремонт на 2 общински пътя- LОV 1052 Ловеч-Баховица и LОV1064-Александрово Чавдарци. Общо около 3.7 км.

През 2012 г. е извършен основен ремонт на четвъртокласен общински път LOV1062 за с. Слатина от ІІ-35 Ловеч-Плевен до с. Слатина /табела на селото/ с дължина 2,6 км, на стойност 229 698лв. с ДДС.

Извършен е основен ремонт на четвъртокласен общински път LOV1050 от табела на с. Владиня в посока гр. Ловеч с дължина 1,6 км. Стойността на ремонта е 124 534 лв. с ДДС.

При основните ремонти на ОПМ са извършени  следните видове работи: изкърпване на единични дупки с плътен асфалтобетон, локални ремонти, ремонти на пътни съоръжения-мостове и водостоци, полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон при дебелина 4 см след уплътняване, изсичане на храсти и млада гора с отстраняване от сервитута на пътя, отстраняване на хумостен пласт от банкети с последващо натоварване и извозване на депо.

Стойността на ремонта на Общинска пътна мрежа е в размер на 354 232 лв. с ДДС.

 

Мярка 1.2. Изготвяне на инвестиционни проекти и кандидатстване с проекти за реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на общинската пътна мрежа пред Оперативни програми от ЕФРР за планов период 2014-2020

Срок за изпълнение: 2014-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: Инвестиционните проекти ще бъдат изготвени след официалното отваряне на схемите по оперативните програми през 2014 година, когато ще бъдат идентифицирани приоритетните оси за финансиране. Проектите на община Ловеч ще бъдат в съответствие с приоритетите, изведени в обследването на общинската пътна мрежа.

 

Мярка 1.3. Изграждане на пътна връзка към Индустриален парк – с.Баховица, община Ловеч

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: Изграден е нов общински път за осъществяване на пътна връзка между път ІІ-35 Плевен – Ловеч и общински път LOV1052 до завод за автомобили в с. Баховица. Дължината на новоизградения път е 1,7 км. Стойността на строежа е  2 378 950 лв., които са целева субсидия от държавния бюджет.

 

Мярка 1.4. Реконструкция и модернизация на уличната мрежа в гр.Ловеч

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2012 г. е извършен основен ремонт на ул. «Панайот Хитов» в гр. Ловеч и  тротоар за кв. Гозница на обща стойност 43 840 лв.

Текущият ремонт на уличната мрежа на гр. Ловеч е на стойност 134 500 лв. Финансирането на ремонтните работи е от собствени бюджетни средства и целева субсидия.

 

Мярка 1.5. Кандидатстване с проектно предложение по схема за финансиране на ОПРР 2007-2013 – „Зелена и достъпна градска среда”, включващо основен ремонт на улици, изграждане на детски площадки, спирки на градски транспорт и озеленяване

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ, Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2012 година, Община Ловеч изготви и депозира за оценка в УО на ОПРР (на 11.01.2013 година) проектно предложение по схема 1.4-09 „Зелена и достъпна градска срада” в рамките на ОПРР 2007-2013. Проектът предвижда цялостно блаогоустрояване на кв. „Червен бряг”, в т.ч.:

 • Изграждане на детски площадки за различни възрастови групи, пейки, беседки, възстановяване на чешми и други елементи от градското парково обзавеждане.
 • Изграждане и рехабилитация на спортни площадки за футбол, волейбол, тенис на маса и площадка за скейтборд;
 • Създаване на условия за поддържане на тревните площи и спортни терени, чрез изграждане на подходяща напоителна система без да се използва питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Ловеч и осигуряване на подходящ достъп на техника за подръжка и косене;
 • Обособяване на зелена площ като площадка за разхождане на домашни любимци;
 • Изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, на нови велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи, включително свързани дейности по поставяне на указателни знаци и др.
 • Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа със съответните уширения встрани от улиците;
 • Въвеждане на енергоспестяващо алейно осветление и поставянето му на подходящи места в обособените зони.

 

 

Мярка 1.6. Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населените места на Община Ловеч

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2012 г. е извършен текущ ремонт на улици в населените места (селата) на Община Ловеч на стойност  87 110 лв. с ДДС от собствени бюджетни средства.

Ремонт на улици в населени места на Община Ловеч е извършен в 18 села, както следва: с. Абланица, с. Българене, с. Владиня, с. Горно Павликени, с. Горан, с. Гостиня, с. Деветаки, с. Дъбрава, с. Изворче, с. Йоглав, с. Казачево, с. Прелом, с. Смочан, с. Скобелево, с. Сливек, с. Стефаново, с. Тепава, с. Умаревци.

 

Мярка 1.7. Основен ремонт и рехабилитация на мостове в населените места от Община Ловеч

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: Няма предвидени средства в бюджет 2012 г. за извършване на основни ремонти на мостове в населените места на общината. В рамките на схемите по отделните оперативни програми за 2012 година не се финансираха тези елементи на техническата инфраструктура.

 

Мярка 1.8. Кандидатстване с проект пред ЕК в Брюксел за цялостна реконструкция на парк „Стратеш” – ремонт на алеи и площадки за спорт и игри, облагородяване на зелените площи и социализиране на паметниците и пространствата около тях.

Срок за изпълнение: 2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ, Дирекция ТИОС и Главен архитект

Изпълнение:

За парк „Стратеш” има одобрен проект на ПУП-ПРЗ с Решение № 536/24.06.2010 г. Общински съвет-Ловеч

Същият е включен в Зона № 3: „Зона на публични функции с висока обществена значимост” на ИПГВР, определена с Решение №193/11.09.2012 г. на ОбС-Ловеч и одобрено от Управляващият орган на ОПРР с писмо изх.№ 99-006-9920/02.01.2013 г.

Преди изготвянето на инвестиционния проект за парка, ще се изработи цялостна концепция за неговото развитие, на база което ще се възложи същинското проектиране.

Индикативен период по изготвяне на проекта с всички съгласувателни режими и кандидатстване с него за безвъзмездна финансова помощ: 2014-2015

 

 

Мярка 1.9. Активно сътрудничество между общините Плевен и Троян за включване в националните приоритети на изграждане на язовир „Черни Осъм“ – хидровъзел 

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Кмет

Изпълнение: За водоснабдителна група “Черни Осъм” са изготвени работни проекти през 1984 година, които предвиждат изграждането на бетонова масивно-гравитачна стена (една от най-сигурните типове стени в света). Под язовирната стена е предвидено изграждането на две водно-електрически централи.

През 1986 година започва изграждането на язовир “Черни Осъм”, което е спряно със заповед на МСАБ № РД – 02 – 14 – 53 / 04.01.1990 г. Към този момент са изпълнени просеките на язовирната стена, временните пътища и преместването на трасетата на постоянните пътища, както и базите за разгръщане на същинското строителство – бетонови възли, арматурни цехове и др.

Довършването на строителството на язовира е единственото реално решение на проблема не само с водоснабдяването на града и околните села, но и за екологичното равновесие в района, оводняване коритото на р. Осъм и поддържане на постоянно ниво на водите й.

Изграждането на язовир „Черни Осъм” е подадено като приоритет за следващия програмен период в Областна администрация-Ловеч с цел включването му в Областната стратегия за развитие и Регионалния план на Северозападен район за планиране за периода 2014-2020.

 

Мярка 1.10. Реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в гр.Ловеч

Срок за изпълнение: 2014

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: Изпълнението на мярката се осъществява през 2012-2013г. посредством реализирането на проект „Подобряване на ВК системата в гр. Ловеч” по ОПОС, процедура за подбор BG161PO005/08/1.10/02/04 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. по Приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013г. С изпъленението на проекта ще се постигне изграждане на вътрешна канализационна мрежа на територията на гр. Ловеч – общо 6 680,80 м /в т.ч.:1 817 м за кв. Гозница;  1 979 м за кв. Дръстене; 1 134 м за Източна индустриална зона и 1 750 м за Промишлена зона „Баховско шосе”/,  реконструиране и рехабилитаране на вътрешна водопроводна мрежа на територията на гр. Ловеч – общо 10 355,30 м /в т.ч. 4 044 м за кв. Гозница; 2 862,30 м за кв. Дръстене; 1 319 м за Източна индустриална зона; 1 833 м за Промишлена зона „Баховско шосе”/; изграждане на дюкер от дъждопреливник № 1 в кв. Вароша под река Осъм, включващ се в колектор по ул. Осъмска в гр. Ловеч – 300 м и изграждане на съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ, гр. Ловеч.

На 29 май 2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Ловеч се сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C014 за проект № DIR-51011116-12-46 „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч”, финансиран по Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.“ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Обща стойност на проекта е Проектът е на стойност 8 125 543 лв., а на безвъзмездната финансова помощ е 7 738 568 лв.

Срокът за изпълнение на проекта „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч” е до м. май 2014 г.

През м.февруари, 2013 година е сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи за подобрение на ВиК мрежата на гр. Ловеч”; предстои сключване на договори с изпълнители на строителен и авторски надзор.

През 2012 г. по Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Ловеч са сключени 4 бр. договори за гаранции и 5 бр. договори за изграждане на ВК отклонения.

Мярка 1.11. Допълнително водоснабдяване на с.Радювене от водоснабдителна група „Черни Осъм“

Срок за изпълнение: 2012-2013

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: Във връзка с предстоящо изграждане на външни водопроводи през 2012 г. са започнати процедури по Закона за водите, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите за инвестиционния проект за Допълнително водоснабдяване на с.Радювене от водоснабдителна група „Черни Осъм“ – Изготвен парцеларен план. В момента вървят процедури за утвърждаване на трасе на водопровод. Индикативен срок за изготвяне на инвестиционен проект – края на 2013 година.

 

Мярка 1.12. Реконструкция на външен водопровод от водохващане „Попек“ до съществуваща ПС в с.Малиново

Срок за изпълнение: 2013-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение:

Във връзка с предстоящо изграждане на външни водопроводи през 2012 г. са започнати процедури по Закона за водите, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите за изграждане на водопровод от местността „Попек“ за допълнително водоснабдяване на с. Малиново, Община Ловеч – разрешително за ползване на воден обект, разрешително за водовземане и за утвърждаване на трасе на водопровод и площадка на пояс 1 на СОЗ (санитарно-охранителна зона).

 

Мярка 1.13. Изграждане на ПСОВ в населени места на общината при отворена схема за финансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС

Срок за изпълнение: 2013-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: Изграждането на пречиствателни станции в населените места от общината през настоящия програмен период 2007-2013 е възможно по Програма за развитие на селските райони, където Община Ловеч не е избираема като бенефициент поради факта, че не е категоризирана като селска община и ОПОС за населени места над 2 000 е.ж., но с. Александрово беше заличено от списъка на МОСВ. Финансиране за такъв вид дейности ще се търси по схемите, които ще бъдат одобрени и отворени за периода 2014-2020.

 

Мярка 1.14. Реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в населени места на общината при отворена схема за финансиране

Срок за изпълнение: 2013-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: В настоящия програмен период Община Ловеч не е избираема като бенефициен. Финансиране за такъв вид дейности ще се търси по схемите, които ще бъдат одобрени и отворени за периода 2014-2020.

 

Мярка 1.15. Реализация на проект „Канализация на кв. „Продимчец“, гр.Ловеч“

Срок за изпълнение: 2013

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: Мярката е в процес на изпълнение. Реализирането на проекта е започнало през 2009г. През 2010г. финансиращата институция ПУДООС не разполагаше с достатъчен бюджет. През 2011г. изпълнението на проекта продължава. Изградени са 6083 м вътрешна канализационна мрежа. Обща стойност на проекта е 2 783 555 лв. Усвоени досега са 1 894 284 лв. Остават за усвояване 889 271 лв.

През 2012 г. не са предоставени финансови средства по програмата на ПУДООС за обекта.

 

Мярка 1.16. Изработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ съгласно чл.10 от ЗЕВИ

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2012 г. програмите са изготвени и са приети с Решение на Общински съвет-Ловеч с Решение № 285/29.01.2013 година.

 

Мярка 1.17. Паспортизиране, обследване за енергийна ефективност и прилагане на предписаните мерки в сградите общинска собственост на територията на община Ловеч чрез финансиране от фондове

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: Извършва се необходимата подготовка за паспортизиране, обследване за енергийна ефективност и прилагане на предписаните мерки в сградите, общинска собственост, на територията на община Ловеч чрез финансиране от фондове. В процес на подготовка е проектно предложение по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ с краен срок за кандидатстване – 30.04.2013г. Дейността е допустима за финансиране по схемата и Община Ловеч ще я включи като една от дейностите по проекта.

 

Мярка 1.18. Енергоефективна реконструкция на ОДЗ „Слънце“

Срок за изпълнение: 2012-2013

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2012 г. е открита процедура по ЗОП с предмет строителство „Реконструкция, модернизация и обновяване на енергийна ефективност на ОДЗ „Слънце“ гр. Ловеч“. Проектът се реализира с кредит от Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Общата стойност на проекта е 500 808 лева, от които 371 601 лева кредит от Фонда и 25 % собствен принос в размер на 129 207 лева, които са изплатени през 2012 година. Избран е изпълнител, с който е сключен договор за строителство и са започнати СМР. Срок за приключване на СМР – м.септември, 2013 г.

 

Мярка 1.19. Популяризиране на необходимостта и оказване на методическа помощ при кандидатстване за саниране на жилищни сгради – паспортизиране, обследване за енергийна ефективност и прилагане на предписаните мерки

Срок за изпълнение: 2012-2013

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2011г. по ОПРР 2007-2013г. отвори схема „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, която предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 общини, центрове на градските агломерации.

Схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” е насочена към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове. Допустими за финансиране са многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост съгласно Закона за управление на етажната собственост и  Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Конкретен бенефициент по схемата е дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ. Проведе се широко мащабна кампания, която запозна широката общественост с възможностите за финансиране за обновяване на многофамилни жилищни сгради, критериите и правилата за оценка на жилищните сгради, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците.Община ловеч определи свои служители за координатор и зам. Координатор със задача да съдействат на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ за постигане целите и резултатте на проекта.

Отправени са 2 запитвания за кандидатстване по схемата от граждани, но няма подадени заявления и констатиран интерес.

 

Мярка 1.20. Актуализация на общ устройствен план (ОУП) на гр.Ловеч и разработване на подробни устройствени планове (ПУП) за отделните зони

Срок за изпълнение: 2013-2015

Отговорно звено: Главен архитект

Изпълнение: През 2012 г. Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Ловеч е провел 36 заседания. На тези заседания са разгледани общо 236 бр. преписки, в т.ч. и такива за изменения на подробни устройствени планове.

Обработени са 38 преписки със заявления за допускане изработване на проекти за изменение на подробни устройствени планове и план-схеми на трасета на довеждащата инфраструктура.

Одобрени са 39 проекта за подробни устройствени планове и план-схеми на трасета на довждаща инфраструктура: електропроводи, водопроводи и канализационни колектори. От този брой 35 са измененията на действащ подробен устройствен план в граница на урбанизирана територия и 4 са за имоти, представляващи земеделски земи извън граница на урбанизирана територия, за които се провеждат процедури по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.

Общината участва в комисията към Областен управител за приемане на парцеларни планове за стопанските дворове по реда на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. Стартираха процедурите за изработване на план за втората част на м. «Акбаир», който е предаден и предстои процедура по одобряване. Течат и процедури по обезщетяване на собственици на бивши имоти придобиване на собственост от ползватели за имоти в териториите по §4 от ЗСПЗЗ.

Текущо се актуализират цифровите модели на кадастралните планове, карти и плановете за регулация с влезли в сила изменения.

Издадени са 59 заповеди за изменние на кадастрална основа, от които 36 бр. са за изменение на планове за новообразувани имоти по § 4к от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а 23 бр. са за изменение на кадастрални планове на населени места с неодобрена кадастрална карта.

Заверени и оформени са 87 бр. преписки за СГКК-Ловеч свързани с промяната на кадастралната карти и кадастралния регистри

Във връзка с изработването на ИПГВР на гр.Ловеч и проведените обществени обсъждания и работни срещи, беше идентифицирана необходимостта от изработване на ПУП-ПРЗ за Източна промишлена зона на гр.Ловеч, ж.к. „Младост”, кв. „Вароша” и ЦГЧ, които са в определените и одобрени от МРРБ зони за въздействие. Тяхното изработване, процедиране и одобряване ще се извърши през 2013 година.

 

Мярка 1.21. Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

Срок за изпълнение: 2012-2013

Отговорно звено: Дирекция ППИ, Главен архитект , КСИР

Изпълнение: На  23.06.2011 г. Община Ловеч подписа с Управляващия орган на ОПРР договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 499 884 лв.

Проект Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие е с продължителност 30 месеца от 23.06.2011г. до 23.12.2013г.

През 2012 г. се проведе открита процедура за избор на изпълнител за изработване на ИПГВР на гр. Ловеч, екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР и ПУП. Сключени са два договора: с ДЗЗД”Ловеч-2012 АС” гр.София за „Изработване на ИПГВР на гр. Ловеч” и с „ПОВВИК” АД гр.София да „Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР и ПУП”.

На 03.09.2012 г. в заседателната зала на Общински съвет Ловеч се проведе публично обсъждане на визията за развитието на град Ловеч за периода 2014-2020 и зоните за въздействие.

С Решение №193/11.09.2012 г. на ОбС-Ловеч са определени три зони за въздействие на ИПГВР на гр.Ловеч.

Зона № 1: „Зона с преобладаващ социален характер”, включваща в обхвата си ЖК „Младост”, ЖП Гарата, автогарата, болничния комплекс и жилищна зона, заключена между ЖК „Младост”, болницата и ул. „Д-р Съйко Съев”, ул. „Княз Имеретински”, ул. „Цачо Шишков” и ул. „Акад. Иван Урумов”.

Зона № 2: „Зона с потенциал за икономическо развитие”, включваща в обхвата си части от Източна и Северна промишлени зони, ограничаващи се от: на юг от гробищен парк „Стратеш”, Професионална гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийка и Маринчо Караконови”, ул. „Велико Търново”, ЖК „Здравец” и територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; на запад, север и изток – зелени площи, ниви и земеделски земи.

Зона № 3: „Зона на публични функции с висока обществена значимост”, включваща в обхвата си Централната градска част, заключена между улиците: „Тодор Каблешков”, „Търговска”, „Г. С. Раковски”, „Осъмска”, „Димитър Пъшков”, „Ген. Скобелев”, „Инж. П. Иванчев” и „Княз Имеретински”; парк „Стратеш” (включително Зоопарк и гробищен парк), АИР „Вароша”, предвидени в кв. „Дръстене” спортни терени (между р. Осъм и ул. „В. Левски”), Средновековна крепост „Хисаря” и парк „Баш бунар”.

Предложението на Община Ловеч за определяне на зоните за въздействие към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Ловеч беше внесено на 21.09.2012 г. в МРРБ за одобряване.

Управляващият орган одобри зоните за въздействие в обхвата, предложен от Общината с писмо изх.№ 99-006-9920/02.01.2013 г.

Изпълнението на проекта продължава съгласно одобрения времеви график и през 2013 година.

 

Мярка 1.22. Активно сътрудничество с общините Плевен и Троян за включване в националните приоритети изграждането на магистрала „Хемус“

Срок за изпълнение: Постоянен

Отговорно звено: Кмет

Изпълнение: Предложението за изграждане на магистрала „Хемус” е внесено през м.април, 2012 година за включването му в приоритетите на Областната стратегия за развитие 2005-2015 на Област Ловеч и Регионалния плана за развитие на Северозападен район за планиране. Тази мярка е включена в индикативната таблица на тези стратегически документи за финансиране в следващия програмен период 2014-2020.

 

 

Специфична цел 2: Изграждане на екологичната инфраструктура и въвеждане на европейския опит в областта на опазването на околната среда

 

Мярка 2.1. Изграждане на подпорна стена на р.Осъм за предпазване от наводнения жителите на кв. „Дръстене”

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: Спечелен е проект „Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на р. Осъм в гр. Ловеч”, който се финансира по ОП „Регионално развитие” и е с продължителност 18 месеца. Общата стойност е 1 004 510 лв. Резултатите от проекта са: изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия /защитна стена – 301.96 м/, вследствие на което, защитени или възстановени брегове от ерозия /, почистено речно корито 11 750 м3; корекция на реката – 301,96 м/.

През 2012 г. са реализирани строително-монтажните работи съгласно одобрения инвести­ционен проект като предстои изготвяне на Акт 15 и процедури за получаване Разрешение за ползване и окончателно разплащане на проекта.

 

Мярка 2.2. Укрепване на свлачища на територията на Община Ловеч

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: На територията на община Ловеч са регистрирани 33 свлачища, 4 ерозийни деформации, 1 срутище и 1 скален откос  от „ГЕО ЗАЩИТА“ Плевен. За част от тях има направени хидрогеоложки проучва ния и проекти в работна фаза „Геодезия“.

Предвид ограничените възможности за финансиране от капиталовата програма на общината през 2012г. такива не са заложени. Поради големия размер на необходимите средства ще се търси финансиране през структурните фондове.

 

Мярка 2.3. Почистване и реконструкция на водните огледала на р.Осъм

Срок за изпълнение: 2012-2014

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение:

Възложен и изпълнен инвестиционен проект за почистване на речното корито на р. Осъм в размер на 24 000лв

 

Мярка 2.4. Изработване и приемане на Програма за управление на отпадъците на община Ловеч

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2012 година община Ловеч разработи Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Ловеч. Програмата е разработена в съответствие с чл. 52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, съобразно структурата на Ръководството за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците, утвърдено със Заповед № РД-167/24.03.2006 год. на министъра на околната среда и водите.

При разработка на програмата са взети предвид действащото екологично законодателство, Национална програма за дейности за управление на отпадъците 2009 – 2013 год., Общински план за развитие на Община Ловеч, както и общински наредби и правилници засягащи околната среда.

Програмата обхваща всички дейности свързани с генериране, събиране, транспортиране, третиране, оползотворяване и контролиране на твърдите битови, строителни, промишлени и опасни отпадъци в Община Ловеч, проучване, прогнозиране, аранжиране, финансиране и решаване на проблемите, породени от същите, осигуряване на надеждна местна нормативна уредба, касаеща отпадъците, информираност и повишаване на екологичната култура на обществеността.

С Решение № 170/31.07.2012 година, Общински съвет-Ловеч прие Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Ловеч.

 

Мярка 2.5. Въвеждане на нова система за управление на отпадъците – сортираща и компостираща системи, разделно сметосъбиране, като се използват възможностите на Регионално депо за твърди битови отпадъци (РДТБО).

Срок за изпълнение: 2012-2013

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: Предстои изготвяне на проект за регионална система за управление на отпадъците, включваща компостираща инсталация и площадка за третиране на строителни отпадъци. Финансирането ще се реализира със средства от отчисления по чл. 60 от ЗУО и от ПУДООС

 

Мярка 2.6. Изграждане на площадка за строителни отпадъци в района на РДТБО

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: Определена е площадката и предстои изготвяне на инвестиционен проект през 2013 година и внасяне на проектно предложение за финансиране от МОСВ.

 

Мярка 2.7. Реализиране на проект „Рекултивация на старо сметище“

Срок за изпълнение: 2012-2013

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: Подадено е заявление за кандидатстване за финансова помощ за цялостно  изпълнение на проект „Рекултивация на старо градско депо – Ловеч“ в МОСВ с изх. № ФБ-5107/13.11.2009 год. Проекта ще се финансира по реда на ПМС № 209/20.08.2009 г.

През 2012 г. е възложена актуализация на проекта съгласно новите изисквания на ПУДООС.

 

Мярка 2.8. Реализация на проект за събиране, съхранение и последващо унищожаване чрез изгаряне на излезлите от употреба препарати за растителна защита на територията на Община Ловеч

Срок за изпълнение: 2012-2014

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2012 год. беше закрит склад за препарати за растителна защита в с. Брестово, като излезлите от употреба пестициди бяха предадени на лицензирана фирма за унищожение чрез изгаряне и последващо саниране на склада.

 

Мярка 2.9. Изграждане съвместно с общините Летница и Угърчин на Регионален приют за безстопанствени кучета

Срок за изпълнение: 2013

Отговорно звено: Дирекция ОКМД и Дирекция ТИОС

Изпълнение: С писмо изх.№ Р-А-57/12.04.2012г. кметовете на общините Ловеч, Летница и Угърчин  отправят искане до изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне на подходящ имот за изграждане на регионален приют за безстопанствени кучета.

След провеждането на необходимите административни процедури, в изпълнение на Заповед РД-08-72/30.07.2012г и писмо № Р-06 00-122/1/ на Областен управител на област Ловеч на трите общини бе предоставен недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ловеч, местността „Тележене” /АЧДС № 2614/ 26.10.2011г/, управляван от Българска агенция по безопасност на храните, включващ поземлен имот с идентификатор 43952.502.1010 с площ 3400кв.м., ведно с построените в него сгради: сграда 43952.502.1010.1 /ветеринарна лечебница/, на два етажа със ЗП 77 кв.м., сграда 43952.502.1010.2 на един етаж със ЗП 95 кв.м. и сграда 43952.502.1010.3 на един етаж със ЗП 35 кв.м.

Имотът е приет за управление от комисия, назначена със Заповед № 796  /01.08.2012 г. на Кмета на община Ловеч, включваща представители на трите общини.

С Договор -ДСУ № 45 /17.08.2012г. Областна администрация Ловеч предоставя безвъзмездно недвижим имот частна държавна собственост, находящ се в гр. Ловеч, местността „Тележене” /АЧДС № 2614/ 26.10.2011г/, управляван от Българска агенция по безопасност на храните, включващ поземлен имот с идентификатор 43952.502.1010 с площ 3400кв.м., ведно с построените в него сгради: сграда 43952.502.1010.1 /ветеринарна лечебница/, на два етажа със ЗП 77 кв.м., сграда 43952.502.1010.2 на един етаж със ЗП 95 кв.м. и сграда 43952.502.1010.3 на един етаж със ЗП 35 кв.м. на общините Ловеч, Летница и Угърчин за изграждане на регионален приют за безстопанствени кучета. Срокът на договора е 10 години, считано от 10.08.2012г.

В бюджета на община Ловеч за 2013 г. са планувани капиталови средства за проектиране и изграждане на Регионален приют за безстопанствени кучета в общ размер 34 000лв. и 12 000лв за закупуване на специалицзиран автомобил.

 

Мярка 2.10. Обособяване на зони за разходка на домашни любимци

Срок за изпълнение: 2015

Отговорно звено: Дирекция ОКМД и Главен архитект

Изпълнение:

В град Ловеч са обособени следните зони за разходка на кучета:

 1. Скица 04-862 издадена от Община Ловеч на 09.11.2012 г., съставляваща парцел І, кв. 9 по плана на гр. Ловеч /кв. „Младост“/.
 2. Скица 04-863 издадена от Община Ловеч на 09.11.2012 г., съставляваща част от парцел 23, кв. 9022 по плана на гр. Ловеч /кв. „Здравец“/

 

Мярка 2.11. Предприемане на действия за запазване и укрепване на щъркеловите гнезда разположени върху електрически стълбове

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: Мярката се изпълнява ежегодно от РИОСВ-Плевен. Щъркеловите гнезда се укрепват и изграждат при необходимост.

 

Специфична цел 3: Изграждане на привлекателна среда за живот и работа на населението на общината 

 

Мярка 3.1. Подобряване на физическия облик на централната градска част (ЦГЧ)

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: През м.октомври, 2012 година Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Oперация 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР.

Община Ловеч започна подготовка на проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012: „В подкрепа за следващия програмен период” в рамките на операция 5.3.

През м. декември 2012 година се проведе заседание на Работната група, назначена със заповед на Кмета на Общината, подпомагаща изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Ловеч, в която са включени представители на неправителствени организации, общински съветници, браншовите организации, всички експлоатационни дружества, РИО, Бюро по труда, РПУ и ОД на МВР, Ловчанска епархия, Стопанската камара и други.  В рамките на тези срещи се обсъдиха обектите – общинска собственост, които да бъдат включени в проектното предложение и попадат в зоните за въздействие от ИПГВР, а именно:

1. Младежки дом, кв. „Вароша” – попада в зона на публични функции с висока обществена значимост

2. Покрит мост – попада в зона на публични функции с висока обществена значимост

3. Площад „Тодор Кирков”, кв. „Вароша” и Пешеходна зона в централна градска част – попада в зона на публични функции с висока обществена значимост

4. Северен участък на ул. “Осъмска” – в Северна индустриална зона; ул. „Крайречна” (от бул. „Велико Търново” до края на регулацията) и “Баховско шосе” – от разклона за кв. „Продимчец” и с.Баховица до края на регулацията – попадат в зона с потенциал за икономическо развитие.

5. Фондохранилище на Градската картинна галерия и Регионалния исторически музей на ул.”Васил Левски” №36 в кв.”Вароша” – попада в зона на публични функции с висока обществена значимост.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.04.2013 година. Очакван период на изпълнение до декември, 2014 – март, 2015.

 

Мярка 3.2. Изграждане на мултифункционален спортен комплекс с басейни

Срок за изпълнение: 2013

Отговорно звено: Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение: Изпълнението на тази мярка ще се реализира в рамките на ИПГВР на гр.Ловеч в следващия програмен период 2014-2020 година. На база обществени обсъждания, проведени в кварталите на града, тази мярка е заложена за ж.к. „Младост”, който попада в зона за въздействие № 1: „Зона с преобладаващ социален характер”, включваща в обхвата си ЖК „Младост”, ЖП Гарата, автогарата, болничния комплекс и жилищна зона, заключена между ЖК „Младост”, болницата и ул. „Д-р Съйко Съев”, ул. „Княз Имеретински”, ул. „Цачо Шишков” и ул. „Акад. Иван Урумов”.

 

Мярка 3.3. Изграждане на детски и спортни площадки в община Ловеч

Срок за изпълнение: 2014

Отговорно звено: Дирекция ТИОС

Изпълнение: През 2012 г. Община Ловеч е изградила три нови детски площадки на територията на гр. Ловеч, в градинката пред кафене „Аполо“, в ж.к. „Здравец“ и в кв. „Колю Фичето“. Общата стойност на вложените средства е 86 434 лв. с ДДС. Финансирането е от целева субсидия.

 

Мярка 3.4. Обособяване на места за паркиране в гр.Ловеч

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС и Главен архитект

Изпълнение: Обособяването на места за паркиране в гр.Ловеч ще се реализира с новата транспортно-комуникационна схема и генерален план за организация на движението на гр.Ловеч Сключен е договор с проектант след процедура по ЗОП.

 

Мярка 3.5. Поетапен ремонт на автобусните спирки в общината

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ТИОС и Главен архитект

Изпълнение: През 2012 г. са ремонтирани три автобусни спирки в в ЖК „Младост”.

Сключен е договор за изработване на транспортно-комуникационна схема и генерален план за организация на движението на гр.Ловеч.

 

Мярка 3.6. Изработване на шумова карта на агломерационния ареал и план за действия съгласно изискванията и сроковете на Закона за защита от шума в околната среда

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция ТИОС и Главен архитект

Изпълнение: С промяната в Закона за защита от шума в околната среда отпадна задължението за  изработване на шумова карта на агломерационния ареал и план за действия съгласно изискванията, което бяхме заложили като своя цел за 2012 г.

 

 

ПРИОРИТЕТ 3:

ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА

 

Приоритет 3 съдържа 4 специфични цели и 28 мерки (конкретни дейности) към тях.

 

Специфична цел 1: Повишаване качеството на образованието и адаптирането му към новите потребности на местната икономика

 

Мярка 1.1. Поддържане и модернизация на материално-техническата база в детските градини  и училищата на територията на Община Ловеч

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ППИ, Дирекция ОКМД, Дирекция ИПБ, Директори на ЦДГ, ОДЗ и училища

Изпълнение: През 2012 година се извърши текущ ремонт в почти всички детските градини за общо 62 450 лв. и в ОДК за 11 700 лв. В бившата ЦДГ „Теменуга” – гр. Ловеч, освен текущият ремонт се извърши ремонт и по капиталова програма на Община Ловеч за 10 000 лв. Там се изгради и ОВИ на твърдо гориво. За седем детски градини, в това число и за новата сграда – разширение на ЦДГ „Първи юни”, за обзавеждане и оборудване са изразходени общо 40 593 лева.

През 2012 г. е открита процедура по ЗОП с предмет строителство „Реконструкция, модернизация и обновяване на енергийна ефективност на ОДЗ „Слънце“ гр. Ловеч“. Проектът се реализира с кредит от Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Общата стойност на проекта е 500 808 лева, от които 371 601 лева кредит от Фонда и 25 % собствен принос в размер на 129 207 лева, които са изплатени през 2012 година. Избран е изпълнител, с който е сключен договор за строителство и са започнати СМР.

 

Мярка 1.2. Информационно осигуряване и достъп до съвременни технологии  в  ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Ловеч.

Срок за изпълнение: 2013-2015

Отговорно звено: Дирекция ОКМД, Дирекция ИПБ, Директори на ЦДГ, ОДЗ

Изпълнение: Всички ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Ловеч имат достъп до интернет, както и компютърни конфигурации. С преминаването им на делегирани бюджети ще се извърши подмяна при необходимост на съответната техника.

 

Мярка 1.3. Ефективно управление на ресурсите и оптимизираното им използване в ЦДГ и ОДЗ.

Срок за изпълнение: 2012-2014

Отговорно звено: Дирекция ОКМД, Дирекция ИПБ

Изпълнение: С Решение № 29 от 24.01.2012 година на Общински съвет е сформирана комисия от общински съветници с участието на служители от общинска администрация и представители на социалните партньори. Проведени са няколко заседания, като общинска администрация е предоставила необходимата за работата на комисията информация под формата на справки, анализи и предложения. Комисията приключи своята работа с приемането на доклад за общински стандарт за издръжка от местни приходи на едно дете в детските градини и обединените детски заведения и за преструктуриране на мрежата от детски заведения на територията на Община Ловеч. Докладът е приет с Решение № 167 от 31.07.2012 г. на Общински съвет, относно „Доклад на временната комисия, избрана с решение № 29 от 24.01.2012 година“.

С Решение № 167 от 31.07.2012 г. са определени: общински стандарт за издръжка от местни приходи на едно дете в ЦДГ/ОДЗ в размер на 718 лева и датата за преминаването на ЦДГ/ОДЗ на делегирани бюджети – считано от 01.01.2013 година.

В изпълнение на решение № 167 е изготвена Заповед № 1441 / 28.12.2012 г. на Кмета на Община Ловеч за определянето на ЦДГ и ОДЗ в общината за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК), в която са определени техните основни права и отговорности. Разкрити са банкови сметки на всяка детска градина като ВРБК. Към 01.03.2013 г. в две детски градини са назначени счетоводители, а към 01.04.2013 г. ще бъдат назначени счетоводители и в останалите детски градини. Счетоводителите се назначават на ½ или на цели щатове, според възможностите на детските градини и по преценка на директорите им. След годишното приключване се извършва разделителен баланс на счетоводството на детските градини. Изготвен и утвърден е първоначален план за бюджет през 2013 година на всички ВРБК във функция „Образование“, в т. ч. и детските градини

 

Мярка 1.4. Обхващане и задържане на подлежащите на задължително обучение деца и ученици в ЦДГ,ОДЗ и училищата.

Срок за изпълнение: Ежегодно

Отговорно звено: Дирекция ОКМД

Изпълнение: През 2012 г. е оптимизирана мрежата на детските градини, като 6 детски градини с брой на групите от 1 до 3 са преобразувани, чрез сливането им в 2 нови. За новообразуваните детски градини е проведена конкурсна процедура за длъжността директор. Считано от 01.01.2013 г. всички 9 детски градини на територията на Община Ловеч преминават на делегирани бюджети.

Запазен е броят средищни и защитени училища. Община Ловеч е изготвила и внесла предложения в МОМН, за утвърждаване на 3 средищни и 1 защитено училища за 2013 година. Училищата са утвърдени от МС по съответния ред. През 2012 г. функционират 3 средищни училища, в които е осигурен безплатен транспорт, хранене и целодневна организация на учебния процес за пътуващите ученици от населени места, в които няма училища, а училището в село Малиново е защитено. Запазен е ниския процент на отпадащи от училище ученици. Запазени са групите на детските градини в селата, а там където това не е възможно за 5 и 6-годишните деца е осигурен превоз до детска градина в града. Осъществява се непрекъснат контрол върху движението на децата в детските градини и на учениците, като ежемесечно в Община Ловеч се събира и обобщава актуална информация.

 

Мярка 1.5. Създаване на условия за ангажиране свободното време на децата и учениците от Община Ловеч във формите на ОДК-Ловеч и чрез дейностите в Спортно-туристическия календар

Срок за изпълнение: Постоянен

Отговорно звено: Дирекция ОКМД

Изпълнение:

1. Превръщане на училището в желана територия за учениците.

В училищата продължава реализацията на училищни проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, в т. ч. международни, съвместни проекти с НПО, проекти по НП на МОМН, проекти по програми на МОСВ и ПМС № 129 от 2000 г., отнасящи се за извънкласни форми за спорт и организиране свободното време на децата и учениците, за провеждането на допълнителна подготовка и обучение с талантливи и изоставащи ученици, за подобряване на МТБ.

2. Разширяване обхвата на учениците, включени в извънкласна и извънучилищна дейност.

В Община Ловеч са запазени формите и дейностите на ОДК, въпреки вътрешното оптимизиране на звеното. Осигурено е необходимото финансиране на всички форми и дейности в ОДК в пълен размер, съгласно плана.

Осигурено е финансиране за дейностите на ОДК през 2012 година, чрез бюджета му в размер на 145 000 лева. Броят на групите е запазен, броят на децата във формите на ОДК се е увеличил.

3.Създаване на благоприятни условия за спорт на подрастващите.

През 2012 г. е осигурено финансиране за Спортно-туристически календар на Община Ловеч в пълен размер съгласно плана – 38 000 лева.

 

Мярка 1.6. Съдействие на бизнеса и професионалните училища  за адаптиране подготовката на учениците към професии и специалности, необходими за икономиката в общината.

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ОКМД, КСИР

Изпълнение: Реализирани са съвместни дейности между общината и бизнеса с помощта на КСИР за включване на ученици от средното образование в обучение по специалности, необходими на местната икономика. Провежда се ежегодната работна среща за оптимизация на държавния план-прием с директори на общински и държавни средни училища от Ловешка община, общинска администрация, Началника на РИО – Ловеч и представители на работодателите, бизнеса и Бюрото по труда. В ПГМЕТ – Ловеч се реализира прием на ученици в дневна форма на обучение след завършен VІІ клас по специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ и след завършено основно образование по специалност „Автотранспортна техника“, както и в задочна форма на обучение по специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“. В Технически колеж – Ловеч е открита нова специалност по държавна поръчка „Автомобилно машиностроене“.

 

Мярка 1.7. Създаване на условия и съдействие на други институции за повишаване квалификацията на педагогическия персонал с цел развитие на местни общества на знанието.

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ОКМД

Изпълнение: Проведена е ежегодната общинска научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“ с участието на учители и директори от детските градини и педагозите от детските ясли.

С договор от 10.03.2011 г. е осигурено помещение общинска собственост, чрез учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години, на Регионален инспекторат по образованието – Ловеч за извършване на дейности по квалификация на педагогическите кадри, съгласно Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието. Помещението се ползва и за целите на проект на РИО – Ловеч по ОП „Развитие на човешките ресурси“ BG051РО001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“.

 

Специфична цел 2: Осигуряване на качествени и достъпни социални и здравни услуги  и  условия на живот

 

Мярка 2.1. Изпълняване на мерки по превенция за деца и семейства в риск

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция СДЗ

Изпълнение: Надградени  услуги на Центъра за социална рехабилитация и интеграция с доразвиване на дейностите за ранна интервенция за деца с изоставане в развитието или с увреждания от 0 до 7 годишна възраст;

–          Надградени услуги, предоставяни от Центъра за обществена подкрепа за развитие на умения за родителство, включително на близки и роднини;

–          Развити инициативи и програми, насочени към децата и младежите за превенция на рисковото поведение.

През 2012 г. със Заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е повишен капацитетът  на потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)от 15 на 25 места. Социалната услуга е насочена към деца и възрастни хора с увреждания, които получават подкрепа и съдействие от квалифицирани специалисти. Основните направления, по които се работи, е социализация и интеграция на деца и възрастни с увреждания в общността, консултативна специализирана подкрепа за деца и възрастни с увреждания, както и на техните семейства, ранно разпознаване на изоставането в развитието.

Психологът на ЦСРИ е работил по случаи на семейно консултиране за ранно разпознаване на изоставането в развитието, подкрепа на деца и родители за интегриране на детето в детска среда, както и за повишаване на родителския капацитет и прилагане на техники в домашни условия и среда. Като част от целевата група на психолога са и деца от социални услуги от резидентен тип, при които се наблюдават поведенчески асоциални прояви или са установени затруднения при комуникацията с други деца. В рамките на услугата са осъществени 1386 психологически, педагогически и социални консултации, логопедична рехабилитация и терапия. Организирано е „Училище за родители” с цел повишаване на родителския капацитет и подобряване на комуникацията между родител и дете.

               Центърът за обществена подкрепа е с капацитет 20 места. Общият брой на проведените психологически и социални консултации за 2012г. е: по издадени направления от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Ловеч – 76 броя, с клиенти от общността – 64 броя, с деца от Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – 18 броя, с деца от (Дом за деца, лишени от родителски грижи) ДДЛРГ – 14 броя. През 2012 г. специалистите от Център за обществена подкрепа са провели обучения за ефективно родителстване на 11 семейства и 15 групови тренинги с деца от ДДЛРГ, ЦНСТ-1 и ЦНСТ-2 по теми, свързани с превенция на рисковото поведение.

 

Мярка 2.2. Деинституционализация на грижите за децата

Срок за изпълнение: 2012-2014

Отговорно звено: Дирекция СДЗ

Изпълнение: Община Ловеч в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане за периода 08.12.2011 г. -31.10.2013 г. изпълнява Проект ”И аз имам семейство” по ОП РЧР. За ефективно управление и успешно реализиране на проекта е създаден екип на общинско ниво за администриране на проекта и екип по приемна грижа – двама социални работници. За отчетния период е създаден профил и страница в социалната мрежа Фейсбук, проведени са 42 информационни срещи с гражданите от кварталите на град Ловеч и с населението на населените места в община Ловеч за популяризиране на Приемната грижа.  Подадени  са 12 заявления от кандидати за приемни родители. Със Заповед на Комисията по приемна грижа са  утвърдени  5 приемни семейства.

 

Мярка 2.3. Реализация на проект „Изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи в неравностойно положение” по ОП РР

Срок за изпълнение: 2012-2014

Отговорно звено: Дирекция СДЗ

Изпълнение: Проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч” предвижда изграждането на 3 ЦНСТ за деца с увреждания и 1 ЗЖ за младежи с увреждания. Договорът за изпълнение е подписан на 16.02.2012 год. Срокът за изпълнение е 22 месеца до 16.12.2013 год. Общия бюджет на проекта е в размер на 2 512 853,02 лв., от които безвъзмездно финансиране 2 463 790,82 лв. и собствен принос 49 062,20 лв. Към момента дейностите по проекта се изпълняват, съгласно предвидения график. Стартира изпълнението на СМР.

 

Мярка 2.4. Разширяване обхвата на социалните услуги в домашна среда за хора с увреждания

Срок за изпълнение: 2013-2015

Отговорно звено: Дирекция СДЗ

Изпълнение: Проект „Помощ в дома” на ОП РЧР – „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“.  Проекта се изпълнява от Община Ловеч. Обща стойност на предвидените дейности – Организиране на звено за домашни грижи към ДСП-Ловеч и предоставяне на социалните услуги „домашен санитар” и „социален асистент” – 192 080,86 лв. По проекта е предвидено да се оказват социални услуги в домашна среда на 70 лица и деца с трайни увреждания. Ще бъдат осигурени 2 работни места за социални работници, 5 за социални асистенти, обслужващи предимно деца с увреждания и 23 работни места за домашни санитари. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца. Договорът е подписан на 19.11.2012 год. Дейностите стартират след превеждане на предварително плащане по проекта. Проекта приключва м. май-юни 2014 година.

 

 

Мярка 2.5. Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция СДЗ

Изпълнение:  За превенция на настаняването в специализирани институции предоставяме грижи в домашна среда със социалните услуги – личен асистент, социален асистент и домашен помощник, както и услугите от Домашен социален патронаж;

Продължават дейностите по организация и управление на Проект „ Подкрепа за достоен живот“, финансиран по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане и Община Ловеч в качеството на партньор, по който се предоставя социалната услуга „Личен асистент“. Приоритетно в проекта са включени: лица с трайни увреждания с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания. За лични асистенти са наети безработни лица в трудоспособна възраст, трудово заети лица на непълен работен ден, които могат да извършват допълнителен почасов труд. Към месец декември 2012 г. броят на наети на трудови договори лица, включени в „Банка на личните асистенти“ за Община Ловеч е 49. Общият брой на включени потребители в рамките на проекта за община Ловеч е 80 лица. Кандидат – потребителите, включени в списъка на чакащите получават периодична информация за реда си по списъка от членовете на екипа за организация и управление на проекта.

Надградени са дейности на Центъра за социална рехабилитация и  интеграция чрез изграждане на трудово-терапевтичен център за младежи и възрастни с увреждания;

–          Реновирана градската среда за равен достъп на хората с увреждания;

–          Продължаване на изпълнението на хоризонталните мерки и целеви инициативи за социално включване на безработни, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи.

Дейността на ЦРСИ е надградена със създадения Център за трудови занимания за лица с леки и средни форми на интелектуални затруднения и Сензорна зала за деца с увреждания. За целта бе ремонтирано и оборудвано помещение с три обособени части – арт ателие, копирен център и кафе-сладкарница. Потребителите, които ползват услугите на Центъра за трудови занимания, са на възраст над 18 години, ползватели на двете защитени жилища за младежи с умствени и физически увреждания и за възрастни с тежки психични заболявания, както и потребители от общността. Възможностите за включване в Центъра за трудови занимания са в три направления – предлагане на копирни услуги, участие в арт ателие за изработка на сувенири и бижута и работа в направление „Кафене“, където потребителите имат възможност да развиват умения за приготвяне на гофрети, вафли /по холандски рецепти/ и топли напитки. Основните цели, които екипът от специалисти, работещ с тях си поставя, е изграждане на трудови умения и навици, повишаване на нивото на социални умения и компетентности, подкрепящи самостоятелното справяне, социализация в общността и развиване на индивидуалните умения на всеки потребител, създаване на увереност за справяне с поставените задачи. Ползването на услуги от потребителите на трудовия център се осъществява  след предварително изготвена професионална оценка на техните възможности, умения и най-вече личен избор и желание за включване в една от трите области, чрез изготвената входяща оценка на възможностите на всеки потребител.

Към консултативните кабинети на ЦСРИ, в бл. „Вароша“ се изгради Сензорна зала на стойност 12 000 лв., оборудвана с всички необходими уреди за стимулиране сензорното развитие на деца с увреждания.

 

Мярка 2.6. Развити мобилни услуги и функции на Домашен социален патронаж за обхващане на малките изолирани населени места в община Ловеч

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция СДЗ

Изпълнение:  Разширяване капацитета на ДСП в селата се извършва при заявка и доказана необходимост. През 2012г. Домашен социален патронаж в гр. Ловеч предоставя на възрастни хора и лица с увреждания следните видове социални услуги:

 • Доставяне на храна до дома на потребителите: гр. Ловеч – 163 лица, с. Радювене – 12 лица, с. Баховица – 9 лица, с. Дойренци – 29 лица, с. Йоглав – 2 лица, с. Умаревци – 6 лица, с. Дренов – 13 лица.
 • Санитарно битови услуги, свързани с помощ при поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за закупуване на хранителни продукти и др. – 14 лица.
 • Административни услуги, свързани със съдействие при изготвяне и подаване на документи и снабдяване с помощни средства – 10 лица.

Предвид на големия брой молби на лица, желаещи да ползват услугите на ДСП, както и заявени потребности от страна на жители на с. Владиня и с. Чавдарци се предвижда увеличаване на капацитета от 230 на 300 места от 01.01.2013 г.

 

Мярка 2.7. Подобряване на грижата за старите хора в специализираните институции

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция СДЗ

Изпълнение: Подобрено е качеството на грижите и са подобрени условията и качеството на живот, чрез подобряване на материалната база, извършване на планувани годишни ремонти. Провеждане на ежегодни обучения за повишаване квалификацията на персонала.

В Дома за стари хора „Върбовка“ се предприеха ремонтни дейности, свързани с подобряване условията и качеството на живот на потребителите на специализираната институция. Ремонтните дейности включиха:поставяне на ламинат, отремонтиране на сервизните помещения, асансьора и покрива, боядисване на помещенията.

В Дома за възрастни с физически увреждания в с. Сливек се извърши частичен ремонт:боядисване на помещенията и монтиране на система за повикване, снабдена с леснодостъпен бутон за алармен сигнал, за удовлетворяване на потребностите на хората с увреждания.

Осигурено е отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация на помещенията, съобразно санитарните норми и изискванията за безопасност.

На всеки потребител е изготвен индивидуален план след оценка на нуждите и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.

Персоналът на двете институции беше включен в обучения за повишаване на компетентностите и професионалната квалификация.

 

Мярка 2.8. Изграждане на междуобщински партньорства, публично-частни партньорства и междусекторно сътрудничество

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция СДЗ

Изпълнение: Въведена ефективна система от социални услуги на областно ниво чрез развитие на активно партньорство между общините в област Ловеч за развиване на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Изградени връзки на взаимодействие между различните публични и частни организации – участници в секторите социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.

През м. юни е проведена процедура за избор на външен доставчик на социалната услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания”. Социалната услуга е възложена за управление на Сдружение „Закрила” – Ловеч, член на Българската асоциация за лица с интелектуални увреждания. Инициативата е в следствие на успешното партньорство на Общината с неправителствените организации, развиващи добри практики в социалната сфера. В тази посока се изпълнява и споразумението между Община Ловеч и Холандската организация „Де Пасарел” за инвестиции и развитие на социални услуги за ранна превенция на увреждането при децата, трудова заетост на лица с интелектуални увреждания и подобряване на инфраструктурната среда за хора с физически увреждания. През 2012 г. от страна на нашите партньори са инвестирани 45000 евро, а от страна на Община Ловеч  -15000 лв.

 

Мярка 2.9. Развитие на човешките ресурси

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция СДЗ

Изпълнение: Осигурено е високо качество и прилагане на най-съвременните стандарти в социалната сфера и здравеопазването, чрез организирани специализирани обучения за придобиване на специфични и тематични знания от ръководителите и персонала в социалните и здравни заведения.

Осигурени бяха възможности за повишаване квалификацията на персонала чрез вътрешни и външни форми на обучение с оглед спецификата на работата с отделните групи потребители на социални услуги. На служителите в специализираните институции/социални услуги за деца беше осигурена ежемесечна индивидуална и групова супервизия.

 

Обмяна на опит, споделяне на добри практики

Служителите на Центъра за трудови занимания посетиха Център за трудови занимания за хора с интелектуални увреждания в град Епе и град Апелдорн – Холандия, с цел обмяна на опит.

На 14 септември, 2012 година Община Ловеч представи на работна среща мрежата си от социални услуги пред 36 чуждестранни и 8 български партньори на Община Антоново и РСО „Централна Стара планина”, които изпълняват проект „Европейска мрежа на доброволци и младежи”. На срещата се представи и партньорството на общината със сдружение „Екомисия 21 век” в доброволчески инициативи. Гостите се запознаха на място с услугите в Защитеното жилище за възрастни хора с физически увреждания, Центъра за трудотерапия и Защитеното жилище за младежи с умствени и физически увреждания в Ловеч.

 

Специфична цел 3: Опазване на художественото и културно-историческо наследство

 

Мярка 3.1. Подкрепа за активно включване на културните институти и НПО  в културните процеси в Общината.

Срок за изпълнение: 2014

Отговорно звено: Дирекция ОКМД, Дирекция ИПБ, културни институти, НПО

Изпълнение:

Събитията, планирани в годишния културен календар на общината за 2012 г. са финансирани и реализирани.

С Решение № 166 от 31.07.2012 година на Общински съвет е приет „Правилник за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от Община Ловеч“, който е в сила от 09.08.2012 година. С него се урежда организацията, условията и реда за финансово взаимодействие и сътрудничество между община Ловеч и граждански сдружения, по смисъла на ЗЮЛНЦ и обединения , чиято дейност е в обществена полза.

 

Мярка 3.2. Подпомагане на културните институти с финансови средства и подобряване условията за развитие на творческата им дейност.

Срок за изпълнение: 2014

Отговорно звено: Дирекция ОКМД, Дирекция ИПБ, културни институти, НПО

Изпълнение:

Осигурени са помещения общинска собственост за обезпечаване творческите дейности на културните институти, чрез учредяване на безвъзмездно право на ползване:

– на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“ за Детска музикалната школа към читалището за ползване на „Пипковата къща“;

– на РИМ – Ловеч за отдел „Нова и най-нова история на България“, Ателие за консервация и реставрация и фондохранилища за ползване на помещения в сградата на Младежки дом.

Осигуряване на финансиране за спешен ремонт на котелно помещение и закупуване на нов котел за ОВИ на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“.

 

Мярка 3.3. Приобщаване на децата и младите хора към българската и световната култура, чрез активното им включване в културните процеси в Общината за популяризиране на националните и общозначимите културни ценности.

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ОКМД, Дирекция ИПБ

Изпълнение: В Календара на културните събития, тържества, чествания и прояви на територията на Общи­на Ловеч за 2012 г. са заложени дейности, които дават възможност на младите хора да участват активно в културните процеси. Националният ученически конкурс за есе на тема

„Напред науката е слънце” и  Националният ученически конкурс за мултимедиен продукт на тема „Върви народе възродени” са включени в Националния календар за извънучилищни­те дейности на МОМН за 2012г. Традиционно Ловеч е домакин на  Националния конкурс  за детска рисунка на тема “Детство мое-реално и вълшебно”. Община Ловеч подкрепя провеждането на регионалния конкурс за детска рисунка „Красотите на река Осъм” и Регионален фестивал за детска песен „Пеещо яйце”. Ваканционна програма „Забавно лято”, чиито организатори са доброволците към Р.Б.”Проф.Б.Цонев”, е насочена към организацията и осмислянето на свободното време на учениците.

 

Мярка 3.4. Активна подкрепа  на хората от третата възраст и на гражданите в неравностойно положение за включването им в културния живот на общината.

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ОКМД

Изпълнение: В Календара на културните събития, тържества, чествания и прояви на територията на Община Ловеч за 2012 г. са заложени и финансирани дейности, свързани с организирането на програми в клубовете на инвалида и  пенсионерите на територията на общината. Хората от третата възраст активно се включват в организирането на  събитията „Варошлийски вечери” и „Никулденска трапеза”.

Създадени са условия за активното включване на младежите и децата в неравностойно положение  в културните процеси на общината. Те с желание участват в традиционния конкурс за изработване на мартеници, организиран от ОДК. В извънучилищните дейности към ОДК  са включени 19 деца и младежи от социалните услуги, 3 деца участват в групата по народни танци към НЧ ”Зорница-2010г.” Нов подход бе приложен в организацията празника „Цветница 2012”., в който заедно взеха участие майстори от побратимите градове, ученици от ПГКОХТ и младежи от социалните услуги .

 

Мярка 3.5. Създаване и промотиране на иновативни културни събития чрез реализиране на проект „Ловеч-корени от миналото-мостове към бъдещето“

Срок за изпълнение: 2012-2013

Отговорно звено: Дирекция ППИ, Дирекция ОКМД

Изпълнение: Мярката се изпълнява посредством проект „Ловеч – корени от миналото- мостове към бъдещето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Проектът предвижда организиране и провеждане на иновативни културни събития в рамките на две календарни години.

Общата стойност на проекта е 665 733,60 лв.

Организирано и проведено планираното едно иновативно културно събитие за 2012 година. Реализирани са предвидените маркетингови и рекламни дейности и информационно-рекламни материали.

 

 

 

Мярка 3.6. Съхраняване на  културните традиции и гарантиране устойчивост на културния живот в общината.

Срок за изпълнение: Ежегодно

Отговорно звено: Дирекция ИПБ, Дирекция ОКМД

Изпълнение: Събитията, планирани в годишния културен календар на общината за 2012 г. са реализирани. Взаимодействието на общината с читалищата по Програма „Глобални библиотеки” се изразява в устойчивостта на резултатите, чрез увеличаване броя на участниците в петте обучителни направления на Програмата. Проведени са нови обучения по петте обучителни направления с 24 секретари на читалища.

 

 

 

Специфична цел 4: Осигуряване сигурността на гражданите

 

Мярка 4.1. Подобряване взаимодействието с МВР с цел гарантиране  сигурността на гражданите, опазване на имуществото им, както и на общинското и държавно имущество, опазване на обществения ред.

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: БДСКОРС и РУП-Ловеч

Изпълнение:

Основната дейност за отчетния период беше насочена по контрола и изпълнението на Наредби №1 и №2 на Общински съвет – Ловеч. Бяха съставени 148 бр. глоби с приходни квитанции при 252 бр. за миналата година, актове – 110 бр. при 34 бр. за 2011 г. Основна причина за намаления брой глоби с приходни квитанции, спрямо предходната година се дължи на това, че групата е с намален състав – от 16 бр. на 8 бр. По-големия брой актове се дължи не само на по-добрата работа на групата, но и на това, че много граждани предпочитат да бъдат санкционирани с акт вместо с приходна квитанция, поради невъзможност да платят в момента. Средният трудов стаж на мл. специалисти КСНОСПСЗ е около 1 год. и 3 мес.

Проблем при мл. специалисти КСНОСПСЗ в административно-наказателната им дейност е, че част от гражданите нарушители не се подчиняват при упражняване на контролните им функции, за което се налага и съдействието на органите на МВР и съответната санкция, наложена от тях.

През годината са отстранени 48 бр. излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, при 43 бр. за 2011 г. В резултат на нашите действия и повишаването на изкупните цени на ИУМПС рязко намаля броя на наличните МПС-та на територията на гр. Ловеч.

Работено е по 133 сигнала от граждани за нарушения на наредбите на Общински съвет – Ловеч.

 

Мярка 4.2. Въвеждане на система за видеонаблюдение на входящите и изходящите артерии и кръстовища и обществени обекти в гр.Ловеч

Срок за изпълнение: 2014

Отговорно звено: БДСКОРС и РУП-Ловеч

Изпълнение:Изградени са допълнително 14 точки за видео наблюдение по бул. България, централната градска част на гр. Ловеч кв. Здравец и на изхода на гр. Ловеч в посока гр. Троян. Видео наблюдението е информационна система, която ще е от полза за ръководството на Община Ловеч, свързана с интернет, която ще подава обзорна информация за забележителностите и инфраструктурата на града. В тази връзка тази система ще подпомага и оперативните служби на РУП – Ловеч и ОД на МВР – Ловеч за придобиване на информация на част от камерите за видео наблюдение, тъй като те ще имат и разделителна способност с оглед четенето на номерата на автомобилите, независимо от часа на денонощието. По този начин ще се подобри координацията между ръководството на Община Ловеч и ОД на МВР – Ловеч и правилно разпределяне на силите и средствата по опазване на обществения ред и евентуално при бедствия, аварии и катастрофи.

 

Мярка 4.3. Разширяване функциите и дейността на БД СКОРС

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: БДСКОРС и РУП-Ловеч

Изпълнение:    При създадена влошена обстановка в селата и получена информация от кметовете и кметските наместници, съвместно с РУП – Ловеч се осъществява контрол и проверки по опазване на селскостопанската продукция, общинските горски масиви и осъществяване на контрол, съвместно с кметовете и кметските наместници на фирмите, участващи в дърводобив, в съответните села. В тази връзка се осъществява взаимодействието и координацията с РУГ  при изготвяне на съответните актове за административно нарушение. Ще бъде осъществен и контрол в селата по изпълнение на наредбите на общината.

С предаването към БД СКОРС на група „Контрол по събиране приходите на общински бюджет” /КСПОБ/ се упражнява контрол на гражданите, осъществяващи търговска дейност.

 

Мярка 4.4. Проектиране и изграждане на обезопасителен остров на кръстовището на бул.”България” и ул.”Княз Имеритински

Срок за изпълнение: 2013

Отговорно звено: БДСКОРС и РУП-Ловеч

Изпълнение: Осъществяването на тази мярка е планирано за 2013 година след приемане на Комуникационно-транспортната схема и ГПОД на гр.Ловеч. Индикативен период на приемане на посочените проекти – края на м.май, 2013 година, след което ще се процедират СМР на обекта.

 

Мярка 4.5. Проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовището на ул.”Панайот Волов” и изхода от магазин „Лидл”, която ще работи синхронизирано със светофарната уредба на кръстовището на ул.”Княз Имеритински” и ул.”Трети март” управлявана от контролера работещ на функциониращото сега

Срок за изпълнение: 2014

Отговорно звено: ЗНБ и ОБД

Изпълнение: Поради наличието на светофарна уредба на следващото натоварено кръстовище, което отстои на 20 метра от изхода на „Лидл” и е изградена в рамките на проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч” по ОПРР 2007-2013, изграждането на въпросната светофарна уредба, заложена в мярката, е нецелесъобразно и следва да отпадне от програмата.

 

Мярка 4.6. Подпомагане дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ чрез предоставяне на допълнителна модерна техника и оборудване

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: ЗНБ и ОБД

Изпълнение: През 2012 година са отправени искания до партньорските организации от побратимения град Ерфурт, Германия и Базел, Швейцария аз предоставяне на техника и оборудване за доброволното формирование за противопожарна безопасност и защита на населението на територията на общината.

 

ПРИОРИТЕТ 4:

УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР

 

Приоритет 4 съдържа 2 специфични цели и 11 мерки (конкретни дейности) към тях.

 

Специфична цел 1: Осигуряване на широко гражданско участие в управлението на общината и населените места

 

Мярка 1.1. Участие на кварталните, кметските и обществените съвети при взимане на решения, свързани с развитието на квартала или населеното място и финансирането на мерките на съответната територия

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция АПИО

Изпълнение: Избрани са кметски и обществени съвети в селата по разпоредбите на ПОДОС и ЗПУГДВМС. Актуализирана е наредбата за кварталните съвети. Представителите на населението от тези органи участват на различни етапи от вземането на решения – обсъждането на бюджета, на ИПГВР, проекти за наредби и др.

 

Мярка 1.2. Сключване на споразумение и изработване на Правилник за финансиране и съфинансиране на проектни предложения на НПО за кандидатстване по програми на ЕС и други донорски организации

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция АПИО, Дирекция ППИ и Дирекция ИПБ

Изпълнение: През м.февруари, 2012 година стартира процеса на изготвяне на Правилник за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения в община Ловеч. Разработването на правилника премина през три обществени обсъждания, на които присъстваха както представители на общинска администрация, общински съвет, така и на НПО и граждански сдружения от града.

Правилникът е приет с Решение № 166/31.07.2012 г. на Общински съвет – Ловеч, публикуван на 09.08.2012 година на интернет страницата на Община Ловеч и е в сила от 09.08.2012 година.

През м.септември се разгледаха първите три проекта, подадени според условията на правилника. Проектните предложения са на Сдруженията „Екомисия 21 век”, „Зона Ловеч” и „Етника”. Проектните предложения бяха одобрени от оценителната комисия, в която взеха участие представители на общинска администрация, общински съвет и НПО.

Изпълнението на проектите ще се осъществи през 2013 година.

 

Мярка 1.3. Подобряване капацитета на общинска администрация чрез използване на опит и добри практики от други държави-членки на ЕС в областта на доброто управление

Срок за изпълнение: 2012-2014

Отговорно звено: Дирекция АПИО, Дирекция ППИ и Дирекция ТИОС

Изпълнение:

През отчетната 2012 година, Община Ловеч взе участие и организира мероприятия в областта на международното сътрудничество с цел споделяне на опит и добри практики с държави-членки на ЕС. Събитията се осъществиха чрез РСО „Централна Стара планина”, на което Община Ловеч е член, а Председател на Управителния съвет е Кмета на Община Ловеч.

1. РСО „Централна Стара планина” започна реализацията на нов партньорски проект  „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите”, одобрен за финансиране от  ИНТЕРРЕГ ІVС през м.декември, 2011 година.

Първата среща в рамките на проекта се проведе от 3 до 5 април в гр.Йелгава, Латвия, на която се подписа споразумението за организиране на партньорство, в което вземат участие представители на България, Холандия, Испания, Португалия и Гърция. Водеща организация по проекта е Планов регион Земгале, Латвия.

Проектът си поставя за цел укрепване на занаятчийството в ЕС и превръщането му в значим икономически сектор за участващите в него региони. Чрез обмен и трансфер на добри практики, проучвания на място, разработване на регионални планове за действие, семинари и конференции на местно и европейско ниво, партньорите ще насърчават развитието и ревитализацията на занаятчийския сектор в целия европейски съюз. Проектът е с продължителност 3 години.

На 3 юли 2012 година на посещение в Ловеч бе делегация от десет заместник-кмета от регион Каунас, Литва. Визитата им в България бе реализирана  в рамките на програма за международно сътрудничество, изпълнявана от Агенцията за развитие на регион Каунас, с която РСО „Централна Стара планина” работи заедно в продължение на 3 години по проект „Креативен растеж”, финансиран от ИНТЕРРЕГ ІVС. По време на гостуването бяха изнесени презентации за планирането на регионалното развитие, туризма и туристическите атракции в Ловеч и регион Каунас. Екипът на Община Ловеч представи на гостите процесът на стратегическо планиране на национално, регионално и местно ниво. Акцент бе поставен на планирането на общинския план за развитие и съвместната работа на местната власт, неправителствения сектор, бизнес структурите и гражданските сдружения.

От 3 до 7 октомври, 2012 година РСО „Централна Стара планина” бе домакин на първата серия от международни конференции по проект „Мрежа за способностите и уменията на европейската жена”. Това е проект на сдружението на старопланинските общини, който се финансира по Програма „Европа за гражданите”, мярка 1.2 „Мрежи от побратимени градове”. Събтитието се проведе в Ловеч, в което взеха участие делегации от Монфорте Сан Джорджо от Италия (водещ партньор по проекта), Монфорте дел Сид (Испания), Монфорте Сюр Рисле (Франция), Дунгада (Латвия), Монфорте (Португалия). Дискусиите бяха с акцент политиките на Европейска комисия, инструментите за подкрепа и възможностите за съвместно сътрудничество.

 

Мярка 1.4. Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики, партньорство и координация с всички заинтересовани страни чрез осигуряване на прозрачност и информираност

Срок за изпълнение: 2013

Отговорно звено: Дирекция АПИО

Изпълнение: През 2010 година Община Ловеч кандидатства като партньор на Областна администрация Ловеч в проектно предложение „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет” по приоритетна ос І „Добро управление”,  приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” в рамките на ОП „Административен капацитет”. Проектът беше одобрен за финансиране и официално стартира през м.февруари, 2012 година. Стойността му е 560 000 лева с продължителност – 18 месеца. Специфичните цели на проекта са:

–          Постигане на координираност в планирането и изпълнението на политики на общинско, междуобщинско и областно ниво;

–          Постигане на съгласуваност на местните и областни политики с национални и европейски стратегически и нормативни документи;

–          Постигане на реалистичност в планирането, съответно изпълнимост на политиките на местно и областно ниво;

–          Повишаване капацитета на органите на управление и експертите на областната и общинските администрации за формулиране и изпълнение на политики;

–          Осигуряване обществена подкрепа на политиките, провеждани на местно и областно ниво.

Мярката се осъществява и чрез проект по ОП „Техническа помощ”, Приоритетна ос 3, Мярка на подкрепа 3 с проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ловеч” – с цел популяризиране на Кохезионната политика на ЕС чрез по-висока информираност относно проекти, мероприятия и събития, осъществяващи се на територията на област Ловеч. За 2012 г. са проведени 2 цикъла информационни срещи-общо 16 бр по общини, заложени в бюджета на проекта.

 

Мярка 1.5. Изграждане на ПЧП и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса

Срок за изпълнение: 2015

Отговорно звено: Дирекция АПИО

Изпълнение: През отчетната 2012 година е разработено Ръководство за Публично-частно партньорство, което е основа за разработване на нова наредба за ПЧП и създава условия за реализация на проекти в тази област.

 

Специфична цел 2: Въвеждане на нови информационни и  комуникационни системи

 

Мярка 2.1. Изграждане на е-община

Срок за изпълнение: 2013

Отговорно звено: Дирекция АПИО

Изпълнение: През 2012 г. са осигурени УЕП за общинската администрация  и за  кметствата и населените места. Осигурена е възможност за работа в НБД „Население” на 5 работни места в община Ловеч и на 11 кметства и кметски наместници на обща стойност 1900 лв. от бюджета на общината. Извършена доставка на интернет на стойност 14500 лв., финансирано със собствени средства.

 

Мярка 2.2. Провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет и запознаване с нормативните актове, регламентиращи въвеждането на електронното управление (ЗЕУ, ЗЕДЕП, ЗОАРАКСД, АПК).

Срок за изпълнение: ежегодно

Отговорно звено: Дирекция АПИО

Изпълнение:

През отчетната 2012 година са проведени следните обучения на служители от общинска администрация-Ловеч:

 • Правни аспекти на административната дейност – 11 служители
 • Управленски умения – 3 служители
 • Управление на човешките ресурси – 1 служител
 • Финансово и стопанско управление – 22 служители
 • Управление на проекти – усвояване на средства от ЕС – 15 служители
 • Регионално и местно развитие – 3 служители
 • Опазване на околната среда – 11 служители
 • Защита на класифицираната информация – 1 служител
 • Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес администрации – 2 служители
 • Практически умения за ефективни комуникации – 1служител
 • Системи за управление на информационната сигурност на административното звено – 1 служител

Общо – 71 служители

 

Мярка 2.3. Оптимизиране и интегриране на информационната инфраструктура на Община Ловеч и повишаване нивото на информационна сигурност

Срок за изпълнение: 2015

Отговорно звено: Дирекция АПИО

Изпълнение: Внедрен е нов антивирусен софтуер “TREND MIKRO”, който гарантира по-висока степен на сигурност на информацията.

 

Мярка 2.4. Реинженеринг на процесите и актуализиране на вътрешните правила, регламентиращи предоставянето на електронни административни услуги

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция АПИО

Изпълнение: През 2012 г. е направен Реинженеринг на общинската компютърна мрежа ІІ етап на обща стойност 22500 лв., финансиран от бюджета на общината. Доставена е компютърна и офис техника на стойност 44500 лв., закупена със собствени средства.

 

Мярка 2.5. Автоматизиране на дейностите по гражданско състояние и регистъра на населението в населените места на община Ловеч

Срок за изпълнение: 2013-2014

Отговорно звено: Дирекция АПИО

Изпълнение: Важна стъпка към автоматизираното административно обслужване е актулизиране база данни „Население”, като над 7000 акта за събития по гражданско състояние са въведени в националния регистър по ГС с електронен подпис. Актуализирани са записите в Национална база данни „Население” на над 3000 граждани.

 

Мярка 2.6. Поставяне на система за управление на клиенти в Центъра за обслужване на данъчнозадължени лица.

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция АПИО

Изпълнение:

Внедрен е нов продукт за Местни данъци и такси „ИМЕОН” с възможност за повишаване качеството на обслужване на гражданите и по-ефективно управление на процеса на облагане и събиране на местните данъци. Обвързани са Локална база данни „Население” с базата данни на МДТ /местни данъци и такси/ на Дирекция „Местни данъци и такси”. Благодарение на новъведения продукт целогодишното обслужване на гражданите е подобрено и се извършва по-бързо. Стойността на продукта е 15 000 лв. и са финансирани от бюджета на общината.

 

 

ПРИОРИТЕТ 5:

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

Приоритет 5 съдържа 2 специфични цели и 6 мерки (конкретни дейности) към тях.

 

Специфична цел 1: Повишаване на местните приходи в общинския бюджет

 

Мярка 1.1. Разработване на програма за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Дирекция МП и Дирекция ИПБ

Изпълнение: С Решение № 96 от 24 април 2012 г. на Общински съвет – Ловеч, са приети мерки относно повишаване на събираемостта на местните данъци и такси.  Като резултат само от местни данъци и такси през 2012 год. са събрани 5 310 123 лв., като разчетът е изпълнен със 113,37%.

 

Мярка 1.2. Актуализиране на нормативната база, регламентираща определянето на наемните цени за отдаване на общински имоти и събиране на такси

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Кмет

Изпълнение: Съгласно Решение № 760/29.06.2006 година на Общински съвет-Ловеч, се извършва ежегодна актуализация на годишния % на инфлация на база наемни цени, приети от Общински съвет-Ловеч и на размера на месечните наеми по сключените договори.

 

Мярка 1.3. Използване на алтернативни и съвременни форми на финансиране (револвиращи фондове, ПЧП, механизми за кредитиране)

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ИПБ

Изпълнение: За отчетната 2012 година, Община Ловеч е сключила договор за кредит № 127/2012 от 15.10.2012 за изпълнение на проект „Реконструкция, модернизация и обновяване на енергийна ефективност на ОДЗ „Слънце“ гр. Ловеч“. През 2012 г. е открита процедура по ЗОП с предмет прилагане на мерки за енергийна ефективност на горепосочения обект. Общата стойност на проекта е 500 808 лева, от които 371 601 лева кредит от Фонда и 25 % собствен принос в размер на 129 207 лева, които са изплатени през 2012 година. Избран е изпълнител, с който е сключен договор за строителство и са започнати СМР.

 

Специфична цел 2: Икономично, ефективно и ефикасно разходване на бюджетните и извънбюджетните средства

 

Мярка 2.1. Актуализиране на Оперативното ръководство на община Ловеч

Срок за изпълнение: 2012

Отговорно звено: Кмет

Изпълнение: За отчетната 2012 година е извършена актуализация на част „Обществени поръчки” на Оперативното ръководство във връзка с измененията на ЗОП.

Цялостна актуализация на ръководството ще бъде извършена през настоящата 2013 година във връзка с приетата нова структура на общинска администрация-Ловеч, влязла в сила от 01.01.2013 година.

 

Мярка 2.2. Ориентиране на разходната част на бюджета към програмен бюджет

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Кмет

Изпълнение:  Бюджетът на Община Ловеч се основава на реалистична прогноза на приходите и консервативна политика на разходите. Разходите се разпределят като се спазват следните приоритети:

1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

2. Осигуряване на средства по приети решения на Общински съвет.

3. Осигуряване на средства за заплати, осигурителни вноски, обезщетения, помощи, храна и отопление за нормалното функциониране на образователни, социални, културни и други звена на бюджетна издръжка.

Продължава тенденцията на планиране на средства от общинския бюджет за проекти и програми с различна насоченост.

 

Мярка 2.3. Съчетаване на ефективното управление на паричните потоци с политиката на стабилен бюджет

Срок за изпълнение: 2012-2015

Отговорно звено: Дирекция ИПБ

Изпълнение: През 2012 година е внедрен нов счетоводен продукт “Work Flow”, който позволява по-ефективно управление на паричните потоци.

 

 

 

 

 

Утвърдил:

Минчо Казанджиев

Кмет на Община Ловеч

 

 

Съгласувал:

 

Инж.Пламен Петков

Зам.Кмет на Община Ловеч

 

Инж.Младен Младенов

Зам.Кмет на Община Ловеч

 

Ертан Хасан

Зам.Кмет на Община Ловеч

 

Инж.Пенка Николова

Директор на дирекция „Проекти, програми и инвестиции”

 

Изготвил:

Борислав Иванов

Началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране”

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3/

1 коментар

 1. Мярка 4.5. Проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовището на ул.”Панайот Волов” и изхода от магазин „Лидл”, която ще работи синхронизирано със светофарната уредба на кръстовището на ул.”Княз Имеритински” и ул.”Трети март” управлявана от контролера работещ на функциониращото сега

  Срок за изпълнение: 2014

  Отговорно звено: ЗНБ и ОБД

  Изпълнение: Поради наличието на светофарна уредба на следващото натоварено кръстовище, което отстои на 20 метра от изхода на „Лидл” и е изградена в рамките на проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч” по ОПРР 2007-2013, изграждането на въпросната светофарна уредба, заложена в мярката, е нецелесъобразно и следва да отпадне от програмата.

  Обичам да чета старите отчети на общината. Особенно некомпетентно написаните.. Интересно ЗАЩО трябва да отпадне изграждането на въпросната светофарна уредба? Може би Община Ловеч не иска да признае че направи една невероятна глупост, правейки светофар на абсолютно излишно място, вместо до „Лидл“?
  Г-н Иванов, може да проверите работят ли както трябва светофарните уредби по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч”, които ни струваха 484 000 лв.! http://old.lovechtoday.eu/images/news/remont2010.jpg.
  Същият този светофар до Лидл работи БЕЗ броячи вече ПЕТ! месеца, а на всичкото отгоре е грешно регулиран с излишна секция! За „зелена вълна“ няма смисъл да говорим. Светофарите отдавна са разцентровани, не както в началото и се създават задръствания излишни ! На никой ли не му прави впечатление в община Ловеч?? То пък една Община…

%d блогъра харесват това: