В Област Ловеч ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни

Прочетено1543пъти

Е.Цоконова,  Експерт „Връзки с обществеността“ Агенция за социално подпомагане

През месец април т.г. в област Ловеч стартира дейност „Обособяване на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни, включващи широк спектър от специалисти” по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“.

До края на месец май предстои да се изготви подробен анализ, който ще конкретизира потребността от специализирана подкрепа и кризисна интервенция на потребителите на социални услуги в област Ловеч, което ще даде възможност за пълноценно преодоляване на предизвикателства от различно естество, съпътстващи предоставянето на социални услуги за различни рискови групи – деца и възрастни в областта.

Информацията необходима за анализа се събира посредством анкетна карта (по образец), която се попълва от екипите на социалните услуги, обект на анализа. След приключване на проучването и въз основа на изготвения областен анализ предстои да се сформира екип за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, включващ специалисти, които да посрещнат конкретните потребности за допълнителна подкрепа на потребителите от действащите социални услуги в областта. В изследването са включени 19 социални услуги (СУ) функциониращи на територията на пет общини: Ловеч -11, Луковит – 3, Тетевен – 2, Троян – 2, Летница – 1.

Проектът „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ е изпълняван от Агенцията за социално подпомагане (АСП) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”(ОПРЧР) 2014-2020.Дейностите стартираха началото на месец февруари т.г., а реализацията му ще продължи до 31 декември 2019 г. Основни цели на Проекта са да се повиши качеството на социалните услуги, да се подпомогне процеса по деинституционализация на деца и възрастни, да се утвърди модела на областно планиране на социалните услуги, като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и въвеждане на добри практики. С изпълнението дейностите по проекта ще се създадат предпоставки за по­ефективно осъществяване на реформата в системата на социално подпомагане с трите й основни компонента – социални помощи, социални услуги и закрила на детето. При реализиране на проекта ще се подобри професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в администрацията.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf/

%d блогъра харесват това: