Възможност за подкрепа на проекти за обмяна на опит, идеи и планове по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Прочетено1818пъти

Възможност за подкрепа на проекти между две или повече страни-членки на Европейския съюз за транснационално сътрудничество предлага схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”, която е с общ бюджет над 26 млн лв.

Целта е да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита, да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование, обучение и учене през целия живот, социално включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми.

Дава се възможност на работодатели, социално-икономически партньори, неправителствени организации, общини, образователни, обучителни и научни институции и организации, браншови и секторни организации да черпят от опита на други държави или региони чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност. Дейностите, които ще получат подкрепа включват:   проучвания на опита на други страни-членки чрез посещения на място, партньорски проверки и обмяна на служители; разпространение и обмяна на информация и опит, чрез публикации, организиране на събития, изграждане или включване в партньорски мрежи, побратимяване, обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми,представители на заинтересовани страни и обмяна на опит на място, провеждане на социални експерименти чрез адаптиране или изпробване на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други държави. Размера на помощта за реализиране на дейностите по проекта трябва да бъде между 50 и 300 хил лв, като не се изисква съфинансиране от кандидата и партньорите.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://ophrd.government.bg/  и http://www.eufunds.bg. Проектните предложения се подават на адрес: гр.София 1051, ул. „Триадица“ No 2, Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” до 25 октомври 2012 г.

Допълнителна информация се предоставя и на място в Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч, ул. „Търговска” 29, Барокови къщи, тел 068 604 297 или на електронен адрес: oic_lovech@gmail.com .

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be/

%d блогъра харесват това: