Водата от „Семкова чешма” и чешмата при читалището в с. Радювене е негодна за пиене

Прочетено1043пъти

За периода 25.09.2017г. – 29.09.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 28 проверки на обекти с обществено предназначение – 5 фризьорски и козметични салони, 1 централен водоизточник, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 1транспортно средство със специално предназначение,  8 детски градини,  2 училища, 2 ученически общежития, 1 школа за работа с деца,  5 гробищни парка, 1 съоръжение за питейно-битово водоснабдяване и 1 хотел в гр. Ловеч, с. Дерманци, с. Румянцево. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. 

През изтеклия период са проверени 26 козметични продукта в 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 12 химични вещества и смеси (биоциди и детергенти)  в 2 обекта за строителни материали в гр. Ловеч и 37 химични вещества при производител на територията на Ловешка област. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност.  Проверените  химични вещества и смеси отговарят на нормативната уредба.

Извършени са и 13 проверки в амбулатории от извънболнична помощ в гр. Ловеч и селата Шипково и Бели Осъм, на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения. Проверените амбулатории работят съобразно нормативните разпоредби. В 5 от тях е осъществена проверка за състоянието на измервателната апаратура и своевременния метрологичен контрол. Извършени са и 2 проверки по Наредба №5/2011г. на лекари с разрешение за продажба на лекарствени продукти в с.Шипково и с.Б.Осъм. Няма констатирани нарушения

През седмицата са извършени 3 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в аптеки в гр. Ловеч, без нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене през м.септември включва общо 312 проверки в 307 обекти за хранене и развлечения, лечебни заведения, места за настаняване, фризьорски и козметични салони, аптеки, дрогерии, детски и учебни заведения и открити обществени места по смисъла на чл.56а от Закона за здравето, без нарушения.

През седмицата в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 13 проби вода-питейна от централни водоизточници от: с.Радювене, с.Катунец, с.Каленик, с.Орляне, с.Драгана, гр.Угърчин, с.Соколово, с.Киркова махала, с.Сопот, с.Голец, с.Славяни, с.Кирчево, с.Лесидрен, които по изследваните микробиологични и химични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 3 проби вода от обществени местни водоизточници микробиологични и химични показатели от: гр. Угърчин, с.Радювене, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”, с изключение на с Радювене: „Семкова чешма” – коли титър и Ешерихия коли < 30 (0,1), микробно число – 98 КОЕ/мл, нитрати – 78,9 mg/dm3 и чешма при читалището – коли титър и Ешерихия коли < 30 (0,1), микробно число 100 КОЕ/мл; нитрати – 59.2 mg/dm3.

За установените несъответствия, на основание чл.38, ал.1 от Закон за здравето, на кмета на с. Радювене е издадено Предписание №54/02.10.2017г. за уведомяване на населението на селото по подходящ начин, че водата  от чешмите не е годна за пиене и да не се ползва за питейни цели.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са приети и обработени 63 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Приети, проверени и заверени са 108 експертни решения. Постъпила е една жалба срещу болничен лист, която е насочена за повторна експертиза от ЛКК. Обжалваните експертни решения до НЕЛК София – 1 бр., а чрез РКМЕ до ТЕЛК Ловеч – 2 бр.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%bc%d0%b0-%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf/

%d блогъра харесват това: