Виж каква е организацията по управление на отпадъците на територията на Ловеч

Прочетено1775пъти

Община Ловеч разпространи подробна информация за събирането на битови отпадъци, бракувано електронно оборудване, строителни отпадъци и опаковки

 1. Битови отпадъци
 1. Физически лица

Община Ловеч осигурява организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на гр. Ловеч, като за целта са разположени 729бр. контейнери с обем 1100л. – тип „Бобър“, 1486 бр. контейнери с обем 240л. и 1270бр. контейнери с обем 120л. с различна честота на сметоизвозване.

 1. Юридически лица

Битовите отпадъци, генерирани от работния персонал и състоящ се от опаковки на закуски, чашки от сокове или кафе и др. подобни, се изхвърлят в най-близко разположения съд за битови отпадъци. Необходимо е да се отбележи, че отпадъците, образувани от дейността на юридическото лице, представляват производствени отпадъци и съгласно чл. 7, ал.1 от Закона за управление на отпадъците следва притежателите им да ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране, въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

 1. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Физически лицa и юридически лица

Услугата по разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се извършва съгласно договорни отношения между Община Ловеч и фирма „Феникс инверс“ООД, като същата притежава всички необходими документи и разрешителни за изпълнението на този вид дейност, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Притежателите на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване следва да го предават на площадката на „Феникс инверс“ООД, на адрес: гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ №10.

Негодни за употреба батерии може да бъдат изхвърляни в специализирани съдове разположени в магазини за бяла и черна техника, включени в системите за разделно събиране.

 1. Строителни отпадъци
 1. Физически лица

По смисъла на Закона за местни данъци и такси, строителните отпадъци генерирани от домакинства, вследствие текущи ремонтни дейности, не се включват в такса битови отпадъци и разходите за събирането и третирането им следва да се заплащат от причинителите им. За удобство на жителите на гр. Ловеч, общинска фирма „ЕКО“ ЕАД предлага услуга по предоставяне на контейнери за строителни материали с обем 4м3 и извозване на отпадъците до регламентирано депо. Желаещите да заявят услугата е необходимо да подадат заявка на телефон 068/601753 или e-mail: office@eko-lovech.eu

 1. Юридически лица

Съгласно чл. 7, ал.1 от Закона за управление на отпадъците следва притежателите на отпадъци да ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране, въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

 1. Масово разпространени отпадъци от опаковки

В изпълнение на по чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците е изградена система за разделно събиране на отпадъците, състояща се от жълти контейнери 1100 л. тип „Бобър“ за опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени контейнери 1400 л. тип „Иглу“ за стъклени опаковки. За правилното функциониране на системата за разделно събиране на отпадъци и на основание чл. 47 от НАРЕДБАТА за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч физическите лица са длъжни да събират поотделно и изхвърлят в гореописаните контейнери, следните отпадъци:

– хартия, в т.ч. картон, велпапе и мокава;

– пластмаси, в т.ч. полиетилен, получен при високо налягане – амбалажни торби; полиетелен, получен при ниско налягане – кофи, щайги, бидони и др.;

– полистирол – кофички от кисело мляко, чашки от кафе и др.;

– стъкло без примеси от други материали, в т.ч. безцветни трошки от куха стъклария; зелени трошки; плоско стъкло (прозоречно);

Забележка: кашоните да се нагъват или разкъсват преди да се поставят в контейнерите за разделно събиране.

Съгласно чл. 33, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване. На територията на гр. Ловеч дейности по транспортиране и третиране на отпадъци от опаковки извършват:

 • ЕКО“ЕАД – адрес: гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат“№5, тел. 068/601753
 • „Феникс инверс“ООД – адрес: гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ №10, тел. 068/ 603 407, факс: ++ 359 68 603413, Мобилен: ++ 359 885 601010

 

Община Ловеч приканва всички жители на града да спазват законовите и нормативни изисквания по отношение условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч. Неспазването им води до увеличаване на разходите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и съответно до увеличаване на „Такса битови отпадъци“.

 

Контролът по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и НАРЕДБАТА за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч, приета с Решение № 727 от 24.07.2014 г., на Общински съвет – Ловеч,

http://os.lovech.bg/bg/naredbi/naredba-za-usloviyata-i-reda-za-izhvarlyane-sabirane-transportirane-sortirane-pretovarvane-opolzotvoryavane-i-obezvrezhdane-na-bitovi-stroitelni-biorazgradimi-opasni-i-masovo-razprostraneni-otpadatsi-na-teritoriyata-na-obshtina-lovech,

се извършва от инспектори „Контрол, екология, чистота и обществен ред“, както и служители от отдел „Контрол и сигурност“, като при констатиране на нарушения ще се налагат глоби.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d0%b8%d0%b6-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd/

1 коментар

 1. интересно защо в подробната информация никъде няма номера на „Чистота Осъм“ ДЗЗД … които всъщност са отговорни за НЕсъбирането на битовите отпадъци???