мар. 17 2014

Бивш зам. кмет на Габрово от БСП – икономист, педагогически профил, член на назначената от кмета комисия по спряната от КЗК обществена поръчка поради незаконосъобразен състав

Прочетено2295пъти

pari1002141Павлин Иванов

Както вече ви съобщих, Комисията за защита на конкуренцията е отменила решение на кмета на община Ловеч за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет “Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч”. Става въпрос за така дългоочаквания проект за „Червен бряг“.  Причината според КЗК са външните експерти, които кмета Казанджиев е назначил в комисията.

Най-малката последица от това решение, ако ВАС потвърди решението на КЗК е забавяне на проекта и всички рискове свързани с неговото изпълнение.

Кои са външните експерти?

Под номер 6 в комисията е записана Стилияна Иванова Събева – Тинчева – външен експерт по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП с квалификация „икономист“;

 

Стилияна Иванова Събева – Тинчева  е бивш зам. кмет на община Габрово – видно от ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Входящ номер Ф90/07.12.2007

Също така, Събева-Тинчева е общински съветник от БСП за мандат 2011-2015, видно от страницата на Общински съвет Габрово, където е отбелязана под номер 24.

Въпросната госпожа е член и на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ, като срещу нейното име е записано – външен експерт.

За Стилияна Иванова Събева – Тинчева има данни за участие в управлението на 3 юридически лица:

–         ТИНЧЕВИ и КО – семейна фирма

–         ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ-ГАБРОВО – била е Член на управителен съвет към септември 2004

–         СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ – ГАБРОВО“ – била е член на УС към 2007 година.

Под номер 7 в комисията е записан  Симеон Огнянов Бончев – външен експерт по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП, юрист;

Под номер 8 в комисията е записан Пламен Захаринов Захариев – външен експерт по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП с квалификация „инженер“

Захариев е собственик и управител на фирма  ИСО 09 Монтана.

Бончев и Захариев, като членове на комисията вървят в комплект.  С решение № 880 от 17.07.2013 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, отново по обжалвана обществена поръчка на кмета на община Кайнарджа, за посочените експерти се казва:

„При така изложените по-горе обстоятелства КЗК намира, че включените в състава на комисията като външни експерти Симеон Огнянов Бончев и Пламен Захаринов Захариев не отговарят на изискването на чл. 34, ал. 3 от ЗОП да имат квалификация в съответствие с предмета на поръчката, а именно изпълнението на СМР на сгради за обществено ползване.“

По ловешкият казус, КЗК намира, че:

„…2.7. За Стилияна Иванова Събева – Тинчева , външен експерт от списъка по чл. 19, ал.2, т.8 от ЗОП са приложени копия от следните документи:
• диплома за завършено висше образование по специалност „организация на производството и управление в промишлеността и професионална
квалификация „икономист, педагогически профил“; ….“

„..Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с извършване на строителни и монтажни дейности, благоустрояване на детски площадки и фитнес площадки, спортни игрища и пътеки, рехабилитация на улични, автоалейни и тротоарни настилки, дейности по озеленяване, градско обзавеждане и монтаж на осветителни тела. Видно от решение № 154/ 29.10.2013г. на кмета на община Ловеч, в състава на комисията се включват следните лица: 3 броя юристи, 5 броя инженери и 4 броя икономисти. В това число възложителят е включил трима външни експерти по чл. 19, ал.8 от ЗОП – Стилияна Събева – с квалификации икономист с педагогически профил, Симеон Бончев – с квалификация юрист и Пламен Захариев – строителен инженер по пътно строителство. Съгласно редакцията на нормата на чл. 34, ал.3 от ЗОП, възложителят има право да привлича като член на комисията и външен експерт, но такъв, който има квалификация в съответствие с предмета на поръчката…“

За Събева и Бончев, КЗК намира, че включването им в комисията е нецелесъобразно, предвид факта, че в основния състав на комисията вече има включени такива експерти.

Относно квалификационните изисквания, КЗК се позовава на практиката на ВАС, която сочи, че ако документацията за участие в процедурата поставя изисквания за конкретна професионална квалификация на експертите на участниците, които ще изпълняват обекта на поръчката, то и членовете на комисията по 34, ал. 1 от ЗОП следва да притежават еквивалентна професионална квалификация на изисканата.

КЗК констатира и че „В състава на помощния орган, обаче, не са предвидени достатъчни лица с квалификация и опит, които да покрият всички дейности по обособените позиции. По дейности като озеленяване, паркоустройство, изграждане на конструкции и осветление липсват лица с адекватна квалификация и доказан опит, а този тип дейности съставляват значителна част от цялата поръчка, видно от описанието на дейностите по 3-те обособени позиции (т.1 от фактическата част) .“

На следващо място, използвайки нецелесъобразно възможността, предоставена му от чл.34, ал.3 от ЗОП, възложителят е включил в комисията трима външни експерти, като само един от тях е със специалност, кореспондираща на предмета на поръчката.

Ето и заключението на КЗК:

В заключение, възложителят е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила на чл.34, ал.3 от ЗОП, което по същество се явява отменително основание – комисията по чл.34 от ЗОП е в незаконосъобразен състав. Последица от това нарушение е, че всички последващи действия и актове на помощния орган са също неправилни и незаконосъобразни, приети в нарушение на процедурните правила. Към тях се числи и решението на възложителя за класиране и избор на изпълнител, което решение е изготвено на база отразените резултати в протоколи от работата на комисията.“

 

Изводите може да си направите сами

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d1%88-%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%81%d0%bf-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc/

Коментари

  1. debelaka каза:

    Кметът на община Тетевен Милен Милев и заместниците му са задържани от служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщи БТА.

    Засега задържането им е за 24 часа заради образувано наказателно производство, уточняват от Окръжната прокуратура в Ловеч, но отказват да дадат повече подробности.

    http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/03/17/2263186_kmetut_na_teteven_i_zamestnicite_mu_sa_zadurjani_ot/

%d блогъра харесват това: