Ное. 06 2012

Анализ „Състоянието и перспективите за развитие на образователната система на територията на Община Ловеч“

Прочетено3881пъти

Във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет Ловеч публикуваме анализа за „Състоянието и перспективите за развитие на образователната система на територията на Община Ловеч“, представен от администрацията на кмета Казанджиев пред Председателя на Общински съвет. С пълният текст и приложенията може да се запознаете на сайта на Общински съвет Ловеч.

АНАЛИЗ  от Минчо Стойков Казанджиев

Кмет на община Ловеч

ОТНОСНО: Състоянието и перспективите за развитие на образователната система

на територията на Община Ловеч, във връзка с Ваш № Р-ОС-487/02.10.2012 г.

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Съгласно чл. 2 от Закон за народната просвета (ЗНП) „Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена.“. Част от системата на народната просвета по ЗНП е образователната система на територията на Община Ловеч.

Цялостната дейност на Община Ловеч в областта на средното образование е насочена към изпълнение на задълженията ѝ, съгласно чл.36 и чл.16, т.17 и т.18 от Закон за народната просвета (ЗНП); чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Приоритетите в дейността на Общината са съобразени с основните цели и принципи на промените в средното образование, заложени в „Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)“, приета съгласно чл. 34 от ЗНП, по предложение на Министерски съвет от 40-то Народно събрание на 7 юни 2006 година.

В съответствие с посочените по-горе документи са определени две основни цели на общинската образователната политика – равен достъп до образование и качествено образование, като всяка от тях може да бъде разбрана в пълнота само във връзка с другата. Равният достъп означава достъп до качествено образование, а качественото образование разкрива пълния си потенциал само ако до него има достъп всяко българско дете. Равният достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество образование и диференциране на грижата за децата спрямо различните им потребности. Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация.

Промените в общинската образователна система са подчинени на следните принципи:

– съчетаване на добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието;

– прозрачност на управлението;

– предвидимост на развитието и устойчивост във времето на образователната система.

Образователната система на територията на Община Ловеч включва широка мрежа от детски и учебни заведения и обслужващи звена.

Мрежата от детски заведения включва:

  • Детски ясли – за деца от 3 месеца до 3 години, както следва:

Детски ясли

Брой групи

Брой деца, към 30.09.2012 г.

1. Детска ясла № 1 „Шарено петле“

4

65

2. Детска ясла № 3 „Мечо пух“

4

46

3. Детска ясла № 5 „Патиланци“

2

31

 

ОБЩО:

10

142

  • Целодневни детски градини (ЦДГ) – за прием на деца от 3 до 6 години и Обединени детски заведения (ОДЗ) – детски градини с яслени групи.

След проведеното преструктуриране на детските градини на територията на Община Ловеч, в изпълнение на Решения на Общински съвет Ловеч № 168 и 169 от 31 юли 2012 год., съгласно Списък-Образец № 2 за учебната 2012/2013 година, функционират 7 (седем) ЦДГ и 2 (две) ОДЗ, в който са обхванати 1301 деца по данни към 01.10.2012 год., като щатния педагогически персонал в тях е 121 броя, а непедагогическия – 121,5 (Приложение № 1).

Децата обхванати в детските градини са разпределени по възраст в групи, както следва:

–  60 деца в 3 групи за деца от 1 до 3 години (групи за детска ясла);

–  671 деца са на възраст 3 – 4 години;

–  311 деца в подготвителни групи за деца на 5 години;

–  259 деца в подготвителни групи от 6-годишни деца.

Броят на групите е общо 57 в т. ч.: 54 – за деца от 3 до 6-годишна възраст и 3 – за деца във възраст за детска ясла.

В ЦДГ в населените места на общината, където няма възможност за разкриване на отделни яслени групи за деца до 3 години се приемат и деца навършили 2 годишна възраст.

В осем детски заведения се възпитават и обучават 17 деца със СОП, съответно в: ОДЗ „Слънце”- 3, ОДЗ „Кокиче“ с. Дойренци – 1, ЦДГ „Радост ” – 1, ЦДГ „Мария Сиркова” – 1, ЦДГ „Първи юни ” – 1, ЦДГ „Снежанка” – 4, ЦДГ „Детелина” – 4, ЦДГ „Люляче ” – 2. На ресурсно подпомагане са 10 от децата.

Задължителната предучилищната подготовка на децата две години преди постъпване в първи клас се осъществява в подготвителни групи в училищата и в детските градини.

За настоящата учебна година са сформирани 15 подготвителни групи за 5-годишни деца в ЦДГ и ОДЗ, като в тях са обхванати 311 деца.

Подготовка на 6-годишните деца се осъществява в 13 групи в ЦДГ и ОДЗ с 259 деца.

Предучилищна подготовка на деца се осъществява и в 6 училища на територията на общината: ОУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Никифоров“, ОУ „Проф. Димитър Димов“, СОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Ловеч и СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Александрово. За настоящата учебна година в тези групи са обхванати 108 деца (77 деца на 6 години и 31 на 5 години) в 6 (шест) подготвителни групи.

В групите на ЦДГ и ОДЗ в населените места на общината, задължителната предучи-лищна подготовка се осъществява в смесени по възраст групи за 3 до 6-годишни деца.

Децата от селата Дренов и Чавдарци се извозват съответно до групите на ОДЗ „Кокиче” в с. Александрово. Групата в с. Йоглав на ОДЗ „Кокиче” посещават и деца от с. Умаревци.

В групите на ЦДГ „Снежанка“ в гр. Ловеч са обхванати и 5 и 6-годишни деца от селата Пресяка и Баховица,като за тях е подсигурен безплатен транспорт.

В ЦДГ „Люляче“ в групите в кв. Гозница са обхванати и деца от кв. Продимчец, както и деца с постоянен адрес в селата Скобелево и Лешница и настоящ адрес в кв. Гозница.

Данните, за родените и за живеещите на територията на Община Ловеч деца за периода 2006-2011 година, представени в Приложение № 2, са от информационния масив на ГРАО. Децата са групирани по следните показатели:

ПА – постоянен адрес;

НА – настоящ адрес;

ПА = НА – когато съвпадат;

НА е в друго село от Община Ловеч;

НА е в друга Община на територията на Република България;

НА е в чужбина.

В Приложение № 3 са представени данни за всяко от 25-те населени места на територията на Община Ловеч, в което има родени деца в периода 2006-2011 година. Децата са групирани по същите показатели. В останалите 9 населени места на територията на общината няма родени деца за този период.

В Приложение № 3А са представени данни за децата в населените места на територията на Община Ловеч със самостоятелна детска градина или „изнесена“ група към друга детска градина в общината. Общо 13 населени места с 464 деца, родени през периода 2006-2011 година.

В Приложение № 3Б са представени данни за децата в населените места на територията на Община Ловеч без детска градина или група. Общо 12 населени места с 49 деца, родени през периода 2006-2011 година. В т. ч.: 4 села с по 1 дете, 3 села с по 2 деца и 1 село с 3 деца родени за този 6-годише период.

За периода 01.01.2006 год. – 31.12.2011 год. на територията на Община Ловеч по постоянен адрес общо са регистрирани 2 469 деца, от тях 1 956 са с постоянен адрес в гр. Ловеч и 513 са с постоянен адрес в селата на Община Ловеч.

Групирането на децата по горепосочените показатели е, както следва:

–   1649 деца са с постоянен и настоящ адрес в гр. Ловеч;

–   391 деца са с постоянен и настоящ адрес в село от Община Ловеч;

–   90 деца са с настоящ адрес в друго населено място от Община Ловеч (града или селата);

–   240 деца са с настоящ адрес в друга община в Република България;

–   99 деца са с настоящ адрес в чужбина.

Тенденцията в раждаемостта за периода 2006-2011 година е към намаляване броя на децата, особено за последните две години (2010 и 2011).

В Приложение № 4 е показан приема на децата родени в периода 2006-2011 година в детски ясли, детски градини и подготвителни групи за 5 и 6-годишни деца в детски градини и училища на Община Ловеч за учебната 2012/2013 година.

Реализираният прием за настоящата учебна година по детски градини е представен в Приложение № 5, като е съпоставен с капацитета на всяка детска градина и прогнозата за периода 2013-2017 година на директорите на съответните детски заведения.

В ОДЗ „Кокиче“ – групи в с. Александрово има капацитет за работа на 4 (четири) групи, но поради липса на достатъчно деца се ползват само 3 (три) от тях

В ЦДГ „Люляче ” – групи в кв. Гозница, при ремонтиране на първия етаж на сградата има възможност за разкриване на още 2 (две) групи с капацитет на помещенията по 30 деца. В този случай там капацитета на помещенията би достигнал 120 деца в 4 възрастови групи.

В ЦДГ “Мария Сиркова“ има възможност за разкриване на нова 7-ма група в свободна къща, която може да се ползва след съответния ремонт.

Анализирайки данните от приложенията се оформя извода, че за периода 2006-2011 година намалява броя родени деца, в т. ч. и на децата живеещи на територията на съответното населено място (по настоящ адрес), особено през 2010 и 2011 година и особено в населените места на общината. Данните са от информационния масив на служба „ГРАО“ и децата от регистъра не винаги са на посочения постоянен или настоящ адрес, а често броят им е и по-малък от този в регистъра на служба „ГРАО“.  Това налага формиране на решение на политическо ниво, относно функционирането на групите на детските градини по селата, с цел осигуряване на равен достъп до процесите на отглеждане, възпитание и обучение за децата във възраст за детска градина, живеещи там.

При недостатъчен брой деца в съответното населено място за съществуване на група в целодневна детска градина, възможните варианти за действия са два.

Първи вариант – поетапно закриване на групите в селата, в които няма достатъчно деца, със заповед на съответния директор на детска градина, съгласувано с кмета на общината и при спазване изискванията на съответната нормативна уредба. При този вариант за децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка се организира ежедневен превоз до детска градина в гр. Ловеч с налични свободни места, чрез обособяване на маршрути по съответните направления и сключване на договори с превозвачи за специализи-ран превоз с автомобилен транспорт по тези маршрути, съгласно изискванията на „Наредба № 2 от 31.03.2006 година за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници”.

 

Този вариант има и силни и слаби страни. От една страна – възможността тези деца да получат достъп до отглеждане, възпитание и обучение при по-добра и съвременна материално-техническа база и да се интегрират и социализират по-успешно, заедно със своите връстници от града. Осигурено е финансиране на превоза при спазване условията на Наредба № 2 от 31.03.2006 година. От друга страна – неудобствата на ежедневното пътуване: фиксиран час за пътуване в двете посоки, загуба на време за пътуването; задължението за приемащата детска градина за осигуряване на придружаващи учители. Затрудняват се и контактите между учители и родители и процеса на събиране на дължимите такси. За 5 и 6-годишните деца ежедневното пътуване е по-трудно поносимо.

Втори вариант – сформиране в съответното населено място на една група полудневна детска градина с минимум 6 деца с решение на общински съвет, съгласно чл. 2, ал. 8 от „Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена”.

Този вариант също има силни и слаби страни. От една страна – възможността за всички деца от селото, които са във възраст за детска градина да имат достъп до предучилищна подготовка, независимо дали са в задължителна възраст или не и то в самото населено място. Осигурява се достъп за всички тези деца, поне до процесите на възпитание и обучение – съществената част от подготовката за училище. От друга страна – пребиваването на децата в детската градина само до обяд не устройва родителите и създава редица неудобства за тях; реалните разходи за издръжка на такива групи, без тези за персонала, са почти същите като при целодневна група и разпределени на броя деца, значително оскъпяват издръжката на едно дете в полудневна група.

В ежегодните решения на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности – полудневните детски градини са определени като местни дейности и се финансират изцяло със средства от местни приходи, освен за 5 и 6-годишните деца от полудневните подготвителни групи, за които единния държавен разходен стандарт е 50 % от този за децата в целодневните подготвителни групи. Така значително се увеличават разходите за издръжка на група за полудневна детска градина за сметка на средства от местни приходи. Поради тези обстоятелства и поради малкия брой на децата в групата (под 12 деца), значително се увеличава издръжката на едно дете в група за полудневна детска градина – значително над издръжката за дете в група за целодневна детска градина.

Равносметката на посочените силни и слаби страни на двата варианта дава превес на първия вариант, но в рамките на общината е възможно прилагането и на двата варианта в различни населени места, според броя на децата в тях. Вторият вариант е приложим по-скоро като преход към първия, при наличие на по-голям брой деца в населеното място за известен период от време.

Мрежата от учебни заведения на територията на Община Ловеч включва общински и държавни училища и обслужващи звена по смисъла на чл. 10 от ЗНП.

През последните няколко години в общинската училищна мрежа последователно бе проведена налагащата се, изключително по демографски причини, оптимизация.

За да се осигури равен достъп до образование Общински съвет определи три средищни училища: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Ловеч, СОУ „Панайот Пипков” – Ловеч и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Александрово, в които се обучават ученици от закритите училища и от населени места в които няма съответно училище. Учениците пътуват с 8 училищни автобуса по утвърдени маршрути и ежедневно са съпровождани от учители и възпитатели на училището. За тях е осигурена целодневна организация на учебния ден и столово хранене, както и общежитие в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Ловеч, а до миналата учебна година и в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Александрово. Общежитието се ползва предимно от учениците от социално-слаби семейства.

Част от учениците от закритите училища използваха правото си за избор на училище, съгласно ЗНП, и се обучават в несредищни училища в гр. Ловеч. За тези от тях, които не са навършили 16 години, също е осигурен безплатен превоз от местоживеенето до училището им по общинската и областната транспортни схеми.

 

 

По този начин Община Ловеч изпълнява част от ангажиментите си по чл. 36, ал. 1, т.5 от ЗНП, относно осигуряване на безплатен превоз, целодневна организация на учебния ден и столово хранене по чл. 26, ал. 3, 4 и 5 от закона. Осигурени са средства и за целодневна организация на учебния ден, в т. ч. и столово хранене, за учениците от І-ІІІ клас от общинските училища по реда на ПМС № 186 от 2010 г., и за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас в държавните и общинските детски градини и училища по ПМС № 308 от 2010 година.

Процесът на оптимизация доведе до силно намаляване броя на слетите и маломерните паралелки в общинските училищата на Община Ловеч през последните учебни години – предпоставка за по-качествен учебен процес:

– За учебната 2007/2008 година маломерните паралелки са 54, от които 27 са слети;

– За учебната 2008/2009 година маломерните паралелки са 12, в т. ч. само 4 са слети в ОУ „Васил Левски” село Малиново;

– За учебната 2009/2010 година маломерните паралелки са 11, в т. ч. само 4 са слети отново в ОУ „Васил Левски” село Малиново;

– За учебната 2010/2011 година маломерните паралелки са 9, в т. ч. само 4 са слети в „защитеното училище” ОУ „Васил Левски” село Малиново;

– За учебната 2011/2012 година маломерните паралелки са 7, в т. ч. само 4 са слети отново в „защитеното училище” ОУ „Васил Левски” село Малиново;

– За учебната 2012/2013 година маломерните паралелки са 5, в т. ч. 4 слети в „защитеното училище” ОУ „Васил Левски” село Малиново.

Всички посочени маломерни паралелки са с допустима като изключение пълняемост по разпоредбите на „Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена”.

В момента, след проведената оптимизация приключила през 2008 год., на територията на общината функционират 11 общински училища, от които 4 средни общообразователни училища, 5 основни училища и 2 профилирани гимназии. В Община Ловеч функционират и 4 професионални гимназии и 1 помощно училище, които са държавни. От общинските училища три са средищни, а ОУ „Васил Левски” с. Малиново е „защитено” училище.

На територията на общината работят 2 общински и 1 държавно обслужващи звена: Ученическо общежитие, Общински детски комплекс и Ресурсен център за подпомагане на интегрирано обучение и възпитание  на деца и ученици със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП). Освен самостоятелното Ученическо общежитие, в две от общинските училища функционират и несамостоятелни общежития: в профилираната ГЧЕ „Екзарх Йосиф І” и в средищното училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ловеч.

През 2012/2013 учебна година броят на децата в Подготвителните групи и на учениците в І – ХІІ клас в Ловешките общински училища е 4 561, с които директорите са сформирали 6 ПГ и 200 паралелки І – ХІІ клас. Щатния педагогически персонал в общинските училища, утвърден от директорите им е 404,5 броя, а непедагогическият е 121,5 броя. В 4-те държавни професионални гимназии броят на учениците от VІІІ до ХІІ клас е 764. В Ученическо общежитие – Ловеч са настанени 103 ученици от професионалните гимназии в града, като за тях се грижат 4 възпитатели и директор, подпомагани от 3,5 бр. непедагогически персонал.

Съществуващият в училищата на територията на Община Ловеч широк набор от профили, специалности и професии дава възможност всеки ученик да направи своя избор.

Анализът на състоянието на общинската образователна инфраструктура показва, че е осигурен равен достъп до образование на всички ученици и са създадени благоприятни условия за провеждане на качествен учебен процес в Ловешките общински училища.

Върху състоянието и перспективите за развитие на училищната мрежа в Община Ловеч влияние оказват няколко фактора.

Демографският фактор дава своето негативно отражение, както върху броя на децата и учениците в град Ловеч, така и в населените места на общината. Само за пет учебни години от началото на 2008/2009 година до началото на 2012/2013 година, броят деца и ученици в подготвителна група и в І – ХІІ клас е намалял от 5 012 на 4 561. Причини за това са както ниската раждаемост, така и миграционните процеси към други населени места в страната и към чужбина. За учебната 2011/2012 година в чужбина са заминали 38 ученици, а в други населени места извън Община Ловеч – 34 ученици.

Тези процеси са характерни за цялата страна. В нашата община най-голям е броят на заминалите в чужбина ученици за учебната 2011/2012 година от СОУ ”Св. Климент Охридски”, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Александрово и СОУ „Панайот Пипков”.

Процедурата по определяне на държавния план-прием и правомощията на общината в процеса са важен фактор. В Приложение№6 са представени прогнозни данни за възможните варианти за реализиране на държавен прием в училищата на територията на Община Ловеч според броя на учениците, обучаващи се в Ловешките училища към м. октомври 2012 год. и данни за реализирания прием през последните 5 учебни години след седми и осми клас. При сега действащите закони и подзаконови нормативни документи и данните в приложението, по държавния прием на територията на Община Ловеч се налагат няколко извода.

1. По държавния прием след седми клас:

1.1.Заявките на училищата за последните пет учебни години постепенно и непрекъснато се увеличават с всяка следваща година, а нивото на реализирания прием е относително постоянно през първите три години.

1.2.През последните две учебни години се очертава тенденция на увеличение на реализирания прием след седми клас, най-вече за сметка на увеличения прием в професионалните училища, особено през последната година в която се е увеличил приема и в общинските училища.

1.3.Реализираният за 2012/2013 година прием – 17 паралелки с 413 ученици е достигнал най-високото си възможно ниво. При наличния брой ученици за прием през следващите години, едва ли е възможен по-голям прием. За новата учебна 2013/2014 година е възможна реализацията на държавен прием за 14-15 паралелки – по нисък от приема през настоящата.

1.4.За следващите учебни години, се налага ограничаване броя на заявените от училищата паралелки и ученици за държавен прием. Основание за това твърдение е постепенно и непрекъснато намаляващият прогнозен брой седмокласници, подлежащи на прием, поради по-ниската раждаемост. Реално възможният брой паралелки и ученици за държавен прием за посочените по-горе учебни години е максимум 14-15 паралелки с не повече от 350-370 ученици. За учебната 2018/2019 година е възможна реализация, максимум на 13-14 паралелки с не повече от 330-350 ученици.

2. По държавния прием след основно образование (осми клас):

2.1.Заявките на училищата за последните пет учебни години са относително постоянна величина, а нивото на реализирания прием непрекъснато и чувствително намалява. Само през първата учебна година от периода – 2008/2009, реализираният прием е значително по-голям – с 4 паралелки и със 75 ученици. Това е за сметка главно на приема, реализиран в професионалните гимназии – с 3 паралелки и 56 ученици повече от следващата 2009/2010 учебна година.

2.2.За настоящата учебната 2012/2013 година, реализираният държавен прием – 9 паралелки със 198 ученици, е съпоставим с приема реализиран за учебната 2010/2011 година – 8 паралелки с 206 ученици. Реализираният прием за настоящата учебна година е на сравнително добро ниво, но още през следващата учебна 2013/2014 година се очертава неблагоприятна ситуация около приема.

2.3.За новата учебна 2013/2014 година е възможна реализацията на държавен прием само за 6-7 паралелки, ако се запази реалният брой 146 осмокласници обучаващи се в момента, което отново ни връща на ниското ниво на приема реализиран за учебната 2011/2012 година – 7 паралелки със 154 ученици.

2.4.За следващите години, се налага значително ограничаване броя на заявените от училищата паралелки и ученици за държавен прием след осми клас до максимум 2-3 паралелки с не повече от 50-70 ученици. Основание за това твърдение е непрекъснато и значително намаляващият прогнозен брой осмокласници, подлежащи на прием, поради по-ниската раждаемост. Причина за това е и увеличаващият се брой паралелки и ученици, реализиран прием след седми клас, при понижаваща се раждаемост.

2.5.По точни прогнози в момента не са възможни, поради очакващите се промени в образователната структура с новия Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), чийто проекта в момента се обсъжда на второ четене в постоянните комисии на    41-то Народно събрание.

При сега действащите закони и подзаконови нормативни документи приемането по утвърден държавен план-прием на ученици в профилирани гимназии, в профилирани и непрофилирани паралелки в СОУ след завършен VІІ клас и основно образование  е регламентирано в чл. 49 от ППЗНП, във всичките му алинеи, като ал.7 категорично определя функциите на финансиращия орган при реализиране на държавния план-прием „за държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища“:

 „(7) (Нова – ДВ, бр.33 от 2003 г., попр. – ДВ, бр.48 от 2003 г.) Предложенията на началника на регионалния инспекторат по образованието за училищата по ал. 3, т. 2 се изготвят въз основа на направените до 1 февруари предложения от директорите им и се съгласуват със съответните финансиращи органи, с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие и с регионалните структури на работодателите.“

Приема в професионалните училища и професионалните гимназии е регламентиран в чл. 25 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), а в ал. 3 е уточнено как участва общината в предложенията за прием в професионалните училища и гимназии:

„(3) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 – 2012 г.) Държавните и общинските училища, с изключение на училищата по изкуствата и спортните училища, в съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на съответната община, правят предложение за държавен план-прием по професии до регионалните инспекторати по образованието.“

Във връзка с цитираните по-горе нормативни разпоредби Кметът на общината може да изказва само становище за държавния план-прием пред началника на РИО по предложените от директорите на професионалните училища и гимназии, специалности и професии, дали са в съответствие с плановете за развитие на Общината.

В резултат на действието на посочените по-горе фактори, за две общински Средни общообразователни училища (СОУ) скоро ще се наложи преобразуване в основни училища (І-VІІІ клас) по сега действащия ЗНП или по новия ЗПУО в основни училища (І-VІІ клас) или средни училища, осъществяващи подготовка до Х клас или първи гимназиален етап, по регламента на новия закон. За СОУ „Панайот Пипков“, в което вече 4 последователни учебни години не бе реализиран заявения прием в ІХ клас – профил „Музика“, и през настоящата учебна година няма паралелки в гимназиален етап, това преобразуване е възможно още през пролетта на 2013 година. В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Александрово, след две неуспешно реализирани кампании и 1 отказ от провеждане на кампания по прием за професия „Фермер“, специалност „Земеделец“, през настоящата учебна година се обучава последния випуск в гимназиален етап. Поради това преобразуването там е възможно едва през пролетта на 2014 година.

Изхождайки от постоянно намаляващия брой ученици подлежащи на прием след седми или осми клас, се налага извода за необходимост от оптимизиране – преструктуриране и преобразуване, в мрежата от училища с гимназиален етап, в т. ч. и сред професионалните гимназии, или необходимост от оптимизиране на приема в гимназиален етап. След сигурното, обусловено от обективни обстоятелства, преобразуване на СОУ „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Александрово, които няма да извършват прием след осми клас (по сега действащото законодателство), на територията на общината остават 2 СОУ, 2 профилирани гимназии и 4 професионални гимназии. Всички тези 8 училища на конкурентен принцип ще продължат да предлагат прием след седми и след осми клас (по сегашната нормативна уредба). Разбира се в приема в тези 8 училища участват ученици и от други по-близки или по-далечни общини или области. Това се отнася най-вече за профилираните и за част от професионалните гимназии. Въпреки тази уговорка обаче, със сигурност е ясно, че контингента ученици, подлежащи на прием в седми и осми клас през следващите години, ще продължи да намалява. В тази връзка се налага извода за оптимизация на гимназиалния етап в училищата на територията на Община Ловеч.

Така поддържайки и развивайки мрежата от детски и учебни заведения и обслужващи звена на територията на Община Ловеч се осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст, съгласно чл. 36, ал. 1, т.1 от ЗНП.

Организацията на здравното обслужване в детските и учебните заведения на територията на Община Ловеч, чрез дейността «Детско и училищно здравеопазване» се осъществява на основание Закон за здравето, Закон за финансово управление и контрол,  Наредба №3 от 27.04.2000 год. за здравните кабинети в детските заведения и училища, т.11 от Решение № 265 от 29 април 2011 год. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2012 година, изменено с Решение № 668 от 7 септември 2011 година и Решение № 805 от 4 ноември 2011 год. на МС и Указания на Министерство на финансите изх. № ФО-1 от 10.01.2012 год. за съставянето и изпълнението на бюджета на общините през 2012 год.

Във всички детски и учебни заведения има разкрити и оборудвани здравни кабинети. В тях се обслужват 5325 деца и ученици  в училищата и 1301 деца в ЦДГ и ОДЗ. В дейността са заети общо 19 медицински специалисти: 10 медицински фелдшера и 9 медицински сестри.

Ситуацията в Община Ловеч налага прилагането на гъвкав подход при обезпечаването с медицинско обслужване в детските градини и училищата. Оптимизацията на училищната мрежа и преструктурирането на детските заведения наложи извършването на нова организация на работа в здравните кабинети. Изготвен и утвърден е нов график за работа на медицинските специалисти от «Детско и училищно здравеопазване», като са взети предвид следните критерии:

  • брой деца в детските и учебни заведения;
  • профил на училището: дали е средищно, като се има предвид целодневното присъствие на децата, това че няма родител наблизо или личен лекар;  режима на обучение (двусменен), като се има предвид времето на интензивно присъствие на децата в училище; възрастта на децата, като се има предвид, че колкото са по-малки, толкова рискът от възникване на спешно състояние е по-голям.

Съчетаването на медицинско обслужване в училищен кабинет с медицинско обслужване на деца от детско заведение от медицински специалист, работещ в училище се налага, поради следните причини:

1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” е една бюджетна дейност, въпреки, че финансовият стандарт за издръжка на дете в детска градина и на ученик в училище е различен. Заетите в дейността са в едно длъжностно щатно разписание.

2. Ако се предприеме разделяне на финансирането, съгласно стандартите за деца в училище и деца в детско заведение, това ще доведе до драстично ограничаване на средствата за издръжка в училищните здравни кабинети. Ниският стандарт ще наложи оптимизация на часовете за медицинско обслужване в училище и съкращаване на квалифицирани кадри.

Новият график на работа на медицинските специалисти от «Детско и училищно здравеопазване» дава възможност за оптимално обезпечаване на медицинското обслужване на учениците в училище с наличния кадрови състав, както и обхващане на децата от групите на детските градини в селата.

Съгласно чл.120, ал.1 от Закона за здравето, дейностите, които се осъществяват в здравните кабинети са следните:

  1. медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ;
  2. промоция и превенция на здравето на децата и учениците;
  3. организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на възникването и за ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;
  4. участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата и учениците;
  5. организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците, на специални програми за правилно хранене, на програми за превенция на отклоненията в хранителното поведение, за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции, за превенция срещу използването на тютюневи изделия и алкохолни напитки и за изграждане на сексуална култура;
  6. съгласуване на седмичното разписание на учебните часове с директора на ЦДГ/ОДЗ, училището и на специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца.

През тази учебна година предстои здравните специалисти в училище да работят по редица превантивни програми за профилактика и промоция на здравето:

– Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 година. Целта на Програмата е снижение на заболеваемостта от рак на маточната шийка, чрез имунизационна защита на момичета и млади жени от онкогенни папиломавирусни инфекции. Предвижда се провеждане на интензивна информационна кампания в училищата за тежестта и разпространението на заболяването и за ефективността и профилактичния ефект на анти-HPV ваксините. Планирано е разпространение на различни информационни и обучителни материали, включително – аудио и видеоклипове и филми, предназначени за отделните целеви групи (момичета, родители и учители); провеждане на информационни кампании за разясняване на риска от заболяването и необходимостта от защита чрез имунизация; участие на медицинските специалисти в работни срещи и семинари, с цел уеднаквяване на подготовката за промоция и провеждане на имунопрофилактиката срещу болестта;       

– Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Сключено е ново Споразумение между Община Ловеч и Министерство на здравеопазването за 2012-2014 г. Подготвя се участие в АНТИСПИН кампании. Проведена здравнообразователна кампания сред младите хора  „Едновременно здрави и достойни”;

– Съвместно с РЗИ здравните специалисти от училищата ПГИТУ, ПГВМ, ПГКОХТ, СОУ „Св. Климент Охридски” провеждат лекции, презентации и представят видеофилми, свързани с профилактика  на Сексуално и репродуктивно здраве;

– Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата – през м. март предстои обучение на ученици по повод 24 март – Световен ден за борба с туберкулозата;

– Програма СИНДИ: Детска компонента на програма СИНДИ, Програма „Здрави деца в здрави семейства” – Осъществяват се ежемесечни здравно-образователни дейности, насочени към основните поведенчески рискови фактори. Предстои провеждане на обучителни кампании от здравните специалисти в училищата за вредата от злоупотребата с алкохол, ограничаване на тютюнопушенето и превенция на нездравословното хранене;

– Проект „Информирани и здрави” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР и се реализира Национална кампания за ограничаване на битовия травматизъм, ограничаване на тютюнопушенето, ограничаване приема на сол, превенция на ПТП сред младите хора. Предстои информиране на учениците по проблема, чрез презентации и филми;

– Програма „Превенция и антиагресия”. Раздадени са материали на здравните специалисти от училищата, по които предстои провеждане на занимания с децата още от ранна ученическа възраст І – ІV клас.

През м. ноември тази година, предстои обучение на медицинските специалисти по Програма за превенция на злоупотребата с наркотични вещества, одобрена от Министерство на здравеопазването с цел повишаване квалификацията на медицинските специалисти при осъществяване на превенцията сред младите хора.

По проблемите на детско-юношеската възраст се работи в няколко направления. За превенция на противообщественото поведение сред децата и младежите е сформирана общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. За периода м.януари – м.октомври Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ОКБППМН) е образувала 30 възпитателни дела, а до момента са разгледани 26. Възпитателните дела се образуват по преписките, които постъпват в комисията от прокуратурата, от РУ „Полиция”, във връзка с подадени сигнали от институции, граждани и от училищните комисии по превенция. По преписка от прокуратурата са разгледани 6 дела, като най-висок дял от тях са за извършени кражби на чуждо имущество. По заявление на РУ „Полиция”, докладни записки на инспектори ДПС са образувани и разгледани 16 възпитателни дела. По сигнали, постъпили от граждани и длъжностни лица са образувани и разгледани 4 възпитателни дела.

На малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки по чл. 13 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). До момента комисията е наложила възпитателни мерки на 34 деца, а на 4 родители е наложена мярка за обществено въздействие по чл. 15 от същия закон. На 2 малолетни и на 4 непълнолетни лица са наложени възпитателни мерки за агресивно поведение (физическа и вербална агресия).

 

Кабинетът по проблемите на детската личност е помощен орган на ОКБППМН. Осъществява се индивидуална консултативна дейност в изпълнение на възпитателните мерки по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН. Професионална помощ и подкрепа получават и деца, на които не са наложени възпитателни мерки от комисията, но съществува опасност за тяхното възпитание и развитие и са насочени  към кабинета от различни институции – инспектори детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, училища. През кабинета са преминали и 6 малолетни и непълнолетни, доведени доброволно от родителите си. Такава помощ са получили и 3 родители, посетили кабинета по собствено желание. През 2012 година са консултирани 27 деца и 10 родители.

ОКБППМН си взаимодейства: със съдебната система – съд, прокуратура, следствие, пробационни служители, във връзка с изпълнението на предоставените ѝ правомощия по НК, НПК и ЗБППМН; с РУ „Полиция” – инспектор детска педагогическа стая, районни инспектори; с училища; с Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”; с НПО и др.

Основни дейности в работата на специалистите от Центъра за обществена подкрепа са по направленията и заповедите на Дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч и подадените заявки на самозаявили се клиенти от общността. Работи се за оказване на:

–   Социална и психологическа подкрепа при подготовката за реинтеграция на деца в техните биологични семейства и след това;

–   Семейно консултиране и повишаване на родителски умения на семейства в риск;

–   Консултиране за справяне с конфликтни ситуации;

–   Консултиране за формиране на умения за ефективно общуване и социално приемливо поведение, информиране и консултиране относно необходимостта от спазване на норми и правила;

–   Психологическа подкрепа за овладяване на емоционални състояния;

–   Социална и психологическа подкрепа за формиране на родителски умения у „малките” майки (има се предвид непълнолетните такива);

–   Превенция по отпадане от училище;

–   Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация;

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в гр. Ловеч работи с 12 деца със специални образователни потребности (СОП). Дейностите, осъществявани от екипа специалисти към ЦСРИ –Ловеч с децата със СОП и техните семейства са:

–   Изготвяне на логопедичен, психологичен и педагогически статус;

–   Изготвяне на социална оценка;

–   Осъществяване на консултативни срещи с логопед и психолог, както и извършване на педагогични занимания по основни учебни предмети – БЕЛ, математика и др.;

–   Работа за успешното адаптиране и включване на детето със специални потребности в групата на връстниците в училище;

–   Планиране на работата, чрез изготвяне на специализирана оценка на потребностите и план за грижи;

–   Включване на семействата и близките на детето със СОП по време на целия работен процес с детето, чрез консултиране, информиране и оказване на подкрепа за развитие уменията на детето, както в педагогичен план, така и насочени към развитие на социални умения и компетенции;

–   Информиране на родителите за адекватни методи и начини за продължаване работата с детето в домашни условия;

–   Осъществяване на междуинституционални връзки с Ресурсен център – Ловеч, в лицето на ресурсните учители и другите учители в училищата, в които децата се интегрират;

–   Организиране на сензитивни тренинги с включване на деца със СОП;

–   Организиране на арт – занималня с включване на деца със СОП;

–   Подготовка за откриването на сензорна стая, с цел развитие уменията на децата;

–   Работа в посока развитие на практически и приложни умения;

–   Работа за създаване у детето на чувство за успешно справяне и повишаване на мотивацията за успеваемост;

–   Работа в посока информиране и промяна нагласите на обществеността в положителна посока за приемане и разбиране проблемите на децата и техните семейства.

Превантивно информационен център – Ловеч провежда методическо сътрудни-чество и взаимодействие при конкретно инициирани от различни институции дейности, свързани с употребата и злоупотребата с психоактивни вещества. Работата по превенция на наркотични вещества в Центъра се изпълнява и е съобразена с нормативната уредба – Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и Национална програма за лечение и рехабилитация на наркомании. Конкретните задачи и методически указания са съгласувани с Националния съвет за борба с наркотичните вещества и Националния център по наркомании. Дейността на Центъра се осъществява по изготвена и ежегодно одобрявана от Министерство на здравеопазването „Програма за превенция употребата на наркотични вещества в Община Ловеч“. В нея е предвидено организиране и провеждане на обучителни тренинги на учители и представители на училищната общност, организиране и провеждане на тематични дискусии с ученици от V до XІІ клас от медицински специалисти, педагогически съветници и лични лекари когато е възможно, в рамките на часа на класа. Освен това продължава разработването и разпространяването на здравно – образователни материали за учениците от V до ХІІ клас и провеждането на анкети сред целевите групи, относно информираността им по проблемите, свързани с употребата на наркотични вещества.

Задължението на Община Ловеч за издръжката, изграждането, обзавеждането и ремонта на материално-техническата база в детските градини, училищата и обслужващите звена е в съответствие с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗНП. Приоритетите, спазвани в хода на планирането на ремонтните дейности, са:

– изпълнение на изискванията на РЗИ, ОДБХ и на РС „ПБЗН”, отразени в направените от тях препоръки и предписания;

– изпълнение на планирани ремонтни дейности в училищата, обслужващите звена и детските градини в Община Ловеч;

– изпълнение на проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материалната база в учебни и детски заведения по ОП „Регионално развитие” и фонд „Енергийна ефективност”, съобразени със стратегиите за развитие на училища и детски градини и стратегическите планови документи за развитие в Община Ловеч.

Училищата и ученическото общежитие са на делегиран бюджет. Дейностите в тях се организират и ръководят от директорите, а средствата за ремонтите са от делегираните им бюджети. Спазват се предварително уточнените приоритети и конкретните за обектите предписания. За ремонтни дейности в общинските училища ежегодно се влагат различни суми: за закупуване на оборудване и обзавеждане и на материали необходими при текущата поддръжка на сградите и за извършване на ремонти със собствен труд, за текущ ремонт с договор с фирма; за придобиване на ДМА, като при възможност се използват и средства от външни източници.

 През настоящата година се извърши ремонт на покрива на Ученическо общежитие – Ловеч на стойност 7 093 лева по договор за текущ ремонт с фирма и с възстановените средства от внесените такси за общежитие през първо полугодие на 2012 година.

Ремонтни дейности в детските градини се извършват също ежегодно при спазване на приоритетите посочени по-горе, както чрез закупуване на материали, необходими при текущата поддръжка на сградите и за извършване на аварийни ремонти със собствен труд, и по предписания на контролните органи, така и чрез текущ ремонт с договор по обществена поръчка с фирма.

През настоящата година се извърши текущ ремонт в почти всички детските градини за общо 62 450 лв. и в ОДК за 11 700 лв., съгласно договор с „ЕЛИТ-МХ” – гр. Ловеч.

В ЦДГ „Теменуга” – гр. Ловеч, освен текущият ремонт се извърши ремонт и със средства по капиталова програма на Община Ловеч в размер на 10 000 лева. В тази детска градина се изгради и ОВИ на твърдо гориво.

За седем детски градини, в това число и за новата сграда – разширение на ЦДГ „Първи юни”, за обзавеждане и оборудване са изразходени общо 40 593 лева.

Общата стойност на обекта – разширение на ЦДГ „Първи юни” за две групи деца, възлиза на 767 841 лева от които 450 018 лева са собствени бюджетни средства, а останалите 317 823 лева са осигурени от Целева субсидия за Капиталови разходи. Средствата са инвестирани в периода 2008 година – проектиране до декември 2011 година – завършване на строителството.

Финансирането на ремонтните дейности на МТБ в образователната инфраструктура по Оперативни програми на ЕС намери значително място в дейността на Община Ловеч, чрез реализираните и предстоящите проекти:

1. В началото на 2010 годината приключи реализацията на Проект по ОПРР „Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч”, схема BG 161 PO 001/1.1.-01/2007/003 за училищата: ПМГ, СОУ „Св. Климент Охридски” и ГЧЕ „Екзарх Йосиф І”, по който са разплатени общо 5 805 094,38 лева. В резултат на извършените СРР в тези в двете учебни сгради и в двете сгради на училищното общежитие на езикова гимназия, материалната база е в отлично състояние, с което са създадени много добри условия за провеждането на качествен учебен процес.

2. На 28.03.2012 год. Община Ловеч подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” за безвъзмездна финансова помощ за проект BG161PO001/1.1-09/2010/030  „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Ловеч“, в който са включени три основни училища и една детска градина в гр. Ловеч: ОУ „Проф. Димитър Димов”, ОУ „Христо Никифоров”, ОУ „Васил Левски” и ЦДГ „Радост”.

Стойността на проекта е 4 543 932,03 лева, от които съфинансирането от страна на Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 3 595 232, 22 лева и от страна на Община Ловеч – 948 699, 92 лева, в това число и собствения принос на училищата. Проектът е с продължителност 20 месеца – до месец юли 2013 година. Към месец август 2012 година са проведени встъпителна пресконференция и презентация на проекта. В ход е процес на избор на изпълнител на СМР.

3. Община Ловеч кандидатства за кредит от фонд „Енергийна ефективност” за Проект „Енергоефективна реконструкция на ОДЗ „Слънце” – гр. Ловеч“, който е одобрен. Общата стойност на инвестицията е 503 138 лева. Максималния размер на дълга е 377 354 лева при максимален срок за погасяване 60 месеца. Обезпечението по кредита е особен залог на настоящи и бъдещи вземания от собствени приходи по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския бюджет, покриващи 150 % от кредита.

Вече е подписан договор за СМР по този проект с „ЕЛИТ-МХ” – гр. Ловеч.

Прилагането на мерки за енергийна ефективност на материалната база в учебни и детски заведения е постоянна грижа на общинската администрация. Показател за това е провежданото „Обследване за енергийна ефективност на сгради общинска собственост“. Обследването се провежда за 9 сгради общинска собственост. От деветте сгради две са на детски ясли: № 3 и № 5, три са на детски градини: ЦДГ „Мария Сиркова” – гр. Ловеч, ЦДГ „Теменуга” – гр. Ловеч и бившето ОДЗ „Здравец” – с. Александрово и две са на училища: ГЧЕ „Екзарх Йосиф І“ – учебна сграда и СОУ „Панайот Пипков“.

Целта която е поставена пред общинска администрация е поетапното и постепенно обновяване на материално-техническата база със средства по капиталова програма на Община Ловеч (според финансовите възможности), и най-вече със средства по Оперативни програми на ЕС. Огромния финансов ресурс, който е необходим за тази дейност не би могъл да бъде осигурен по друг начин.

Финансовата децентрализация на управлението и обезпечаване на дейностите в общинската образователна система, като основен приоритет, започна още през 2004 година.

С решение № 158 / 29.07.2004 година на Общински съвет – Ловеч, 6 училища (ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Ловеч, ОУ „Хр. Никифоров” – Ловеч, ГЧЕ „Екзарх Йосиф І” – Ловеч, СОУ „Св. Кл. Охридски” – Ловеч, ОУ „Хр. Ботев” – с. Дойренци и ОУ „Хр. Ботев” – с. Баховица) започнаха учебната 2004/2005 година в условията на делегиран бюджет (считано от 01.10.2004 г.). А с решение № 293 / 21.12.2004 година на Общински съвет – Ловеч, още 2 училища (СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с Александрово и ОУ ”Васил Левски” – Ловеч) започнаха бюджетната 2005 година в условията на делегиран бюджет. По-късно с решение № 437 / 26.05.2005 година и останалите общински училища, считано от 01.07.2005 година, управляват самостоятелно бюджетите си. Делегираните бюджети се прилагат задължително за всички училища в Република България от 01.01.2008 година.

Делегираният бюджет като средство за финансова децентрализация превърна училищата в Община Ловеч в икономически самостоятелни звена и реални юридически лица, които вземат управленски решения при набирането и изразходването на средствата.

Бюджетите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена са част от общинския бюджет (независимо дали звеното е на делегиран бюджет или не), като размера им се определя по строго определени правила, регламентирани в закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за съответната година и други нормативни актове.

Средствата от държавния бюджет за дейностите в общинските училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета се определят по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) на база на единни разходни стандарти (ЕРС) за едно дете и един ученик, определени в ежегодните решения на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности. ПРБК разпределят средствата, получени по ЕРС, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност, утвърдени от ПРБК след обсъждане с директорите на звената от съответната дейност. Формулата съдържа основни компоненти: брой деца и ученици и ЕРС, и различни, според спецификата на дейността, допълнителни компоненти, в т. ч. и резерв за нерегулярни разходи в размер до 5 на сто от средствата по съответната дейност. Не по-малко от 80 % от средствата, получени от ПРБК, се разпределят по основните компоненти на формулата, а останалите до 20 % – въз основа на допълнителни компоненти. С разпределението на 20-те % по различни допълнителни компоненти, Кмета на общината като ПРБК, може да провежда съответната политика в сферата на образованието, дали чрез преразпределяне на средства да подпомага съществуването на по-малки детски и учебни заведения или обратното.

За 2012 година в утвърдените от кмета на Община Ловеч формули за Дейност 322 „Общообразователни училища“, за Дейност 332 „Общежития“ и за Дейност 311 „Целодневни детски градини“, 97 % от ЕРС са разпределени пряко, единствено и само според броя ученици. Дори и резервът за нерегулярни разходи е в размер до 1-1,5 % от средствата по съответната дейност, като при ЦДГ дори няма резерв. А за Дейност 318 „Предучилищна полудневна подготовка“, 100 % от средствата са разпределени пряко, единствено според броя деца. Както е видно от посочените по горе данни, всички получавани по ЕРС средства се разпределят пряко в съответните дейности без да се правят образователни политики с тях.

Годишните стандарти за 2012 година за делегираните държавни дейности от функция „Образование” са определени с РМС №265/29.04.2011г., изменено и допълнено с РМС № 668 от 07.09.2011 г. и РМС № 805 от 04.11.2011 година.

Първоначалният план на бюджета за всяко училище за 2012 г. е съвкупност от:

– средствата по единните разходни стандарти, полагащи се на основание утвърдените формули за всяка дейност, с които се финансират всички раздели на учебния план и издръжката на дейността;

– средства за целодневна организация на учебния процес за учениците от първи и втори клас по ПМС № 186 от 2010 година

– средства за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас в държавните и общинските детски градини и училища по ПМС № 308 от 2010 година;

– добавка за подобряване на материално-техническата база в училищата;

– добавка за интегрирано обучение на ученици със специални образователни потребности;

– средствата за стипендии;

– реализирания преходен остатък през 2011 година.

Разпределението на средствата по разходни параграфи от единната бюджетна класификация е на база разработките на всяко училище и обслужващо звено. Преходните остатъци са възстановени в пълен размер на всички през месец януари  2012 година.

Средствата по формулите и добавките се предоставят текущо по сметките на училищата и обслужващите звена ежемесечно въз основа на тримесечното разпределение и директорите се разпореждат с тях като ВРБК. 

В първоначалния план на бюджета на училищата не се включват средства за:

– компенсиране разходите за превоз на ученици до 16-годишна възраст;

– компенсиране разходите за пътуване на педагогическия персонал;

– изпълнение на ПМС 129 от 2000 г. за подпомагане на ФВС на учениците.

– средствата по националните програми за развитие на средното образование.

 

Тези суми са предоставени и се предоставят, след извършени промени в бюджетните взаимоотношения на Община Ловеч и Министерство на финансите.

Текущо през 2012 година са актуализирани бюджетите на всички училища с реализираните собствени приходи, след представяне на разпределение за разход по параграфи и подпараграфи от единната бюджетна класификация.

Бюджетът на ЦДГ и ОДЗ също се формира от средства по ЕРС за делегираните от държавата дейности през съответната година, преходния остатък за дейността от предходната година и средства от местни приходи за съответната година.

Средствата от ЕРС за делегираната от държавата дейност ЦДГ осигуряват:

– трудовите възнагражденията на персонала;

– сумите за диференцирано заплащане на педагогическия персонал;

– обезщетенията по КТ и КТД за щатната численост на персонала;

– осигурителните вноски за сметка на работодателя;

– част от средствата за издръжка: за квалификация на персонала, за здравословни и безопасни условия на труд на педагогическия и непедагогическия персонал, за СБКО на персонала и част от разходите за вода, горива и енергия.

В държавната дейност извън средствата по ЕРС в първоначалния план се включват и средствата за подпомагане храненето на пет и шест годишните деца в подготвителните групи на ЦДГ и ОДЗ, а също така и добавките за интегриране на децата със СОП.

Първоначалният план за местната дейност „Целодневни детски градини” включва средствата за храна, работно облекло на персонала, материали, вода, горива, електрическа енергия, външни услуги и командировки.

В първоначалния план на бюджета за всяко ЦДГ/ОДЗ не се включват средствата за:

– компенсиране разходите за пътуване на педагогическия персонал;

– изпълнение на ПМС 129 от 2000 година за подпомагане на ФВС на децата и учениците;

– за текущи ремонти и капиталови разходи, тъй като за тях се прилагат процедури по Закона за обществените поръчки;

– за учебните помагала на децата от подготвителните групи;

– за диференцирано заплащане труда на директорите на целодневните детски градини и обединените детски заведения.

Детските градини в общината, въпреки че формално не са на делегиран бюджет и директорите им не са ВРБК, работят в голяма степен при такива условия. Всяка детска градина има самостоятелен бюджет, които съответния директор повече или по-малко управлява и носи отговорност за спазването на финансовите правила.

Всички детски градини, училища и обслужващи звена в град Ловеч са газифицирани, с изключение на училището в кв. Гозница, което е на течно гориво. Детската градина в този квартал вече е с ОВИ на твърдо гориво. Сградите на групите на детските градини в селата и на училищата в с. Малиново и с. Александрово са на твърдо гориво, а тази на детската градина в с. Александрово на течно гориво. Голяма част от преходните остатъци на училищата, които са сериозни суми, са от реализирани икономии, в т. ч. и в резултат от газификацията на всички детски градини, училища и обслужващи звена в град Ловеч.

Община Ловеч през годините извършва и дофинансиране в делегираната от държавата дейност по функция „Образование”, със собствени средства от местни приходи за допълнително финансиране на маломерни паралелки в училищата, съгласно разпоредбите на Наредба  №7 от 2000 година.

Със собствени средства от местни приходи Община Ловеч финансира: разходите за персонала в училищните столови на средищните училища и издръжката на ЦДГ, ОДЗ и ОДК.

В изпълнение на ангажимента на общината по чл. 36, ал. 1, т. 5 от ЗНП, във всички общински училища има база за организиране на столово хранене на учениците. В повечето от тях училищните столови и прилежащите им кухненски и помощни помещения са отдадени от директорите им под наем, като по този начин са осигурени условия за столово хранене. Средства за хранене се осигуряват чрез ПМС № 186 от 2010 г. за целодневната организация на учебния процес за учениците от първи, втори и трети клас, както и чрез ПМС № 308 от 2010 г. за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас в държавните и общинските детски градини и училища. В средищните училища средствата за храненето на пътуващите ученици е осигурено чрез проект на МОМН по ОП РЧР за финансиране на целодневната организация на учебния ден.

В детските градини храненето се извършва по единно меню, като са осигурени условия за качествено приготвяне на храната в съответствие с изискванията на действащите в тази област Наредби на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните. Ежегодно, поетапно се обновява оборудването в кухните със съвременни уреди и пособия и се извършват необходимите ремонти и мониторингови изследвания.

В изпълнение на ангажимента на общината по чл. 36, ал. 1, т. 5 от ЗНП, във всички училища има осигурена спортна база, която в различните училища е в различно състояние. Въпреки ежегодно осигуряваните средства по реда на ПМС 129 от 2000 година за подпомагане на ФВС на децата и учениците, спортната база в училищата има нужда от обновяване и осъвременяване. В повечето училища има физкултурни салони – специално строени като такива, но ситуацията е специфична в различните училища. В някои от тях по обективни причини помещенията не отговарят напълно на съвременните изисквания за размери и битови условия, но няма проблеми при използването им. В ОУ „Васил Левски“ – с. Малиново и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Александрово за физкултурни салони се използват пригодени класни стаи с по-големи от нормалните размери на І-ви етаж, в които са монтирани съответните уреди и пособия. Най-голяма е нуждата от специално построен физкултурен салон в ОУ „Проф. Димитър Димов“, където за заниманията по ФВС, освен площадките в двора, се използват пригодени помещения в сградата на училището.

Спортните площадки и съоръжения в училищните дворове са остарели, но се поддържат с големи усилия от техните директори в относително добро състояние. Съоръженията за игра и спорт в дворовете на детските градини, също са остарели но се поддържат с много усилия и с неголям финансов ресурс от общинска администрация във вид който позволява тяхното безопасно използване. Периодично тези съоръжения се обновяват по волята на различни дарители.

Във всички детски градини има помещения, които се използват като физкултурни салони за ФВС. Само в една детска градина в общината – ЦДГ „Радост“ има басейн, който рационално се използва за дейности с децата от детската градина извън ДОИ.

Въпреки че, съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование (ЗВО), държавата упражнява функциите си по управлението на висшето образование чрез Народното събрание и Министерския съвет, а държавен орган за осъществяване на националната политика във висшето образование е министърът на образованието, младежта и науката и Висшите училища се ползват с академична автономия, ръководството на Община Ловеч многократно е правило опити за откриване на ВУЗ в град Ловеч. За целта са пробвани различни варианти, похвати и средства, като за съдействие са ангажирани различни институции и лица.

Опитите за откриване на друго висше училище по ЗВО, освен Технически колеж – Ловеч, се оказаха неуспешни. В условията на конкуренция на утвърдилите се висши училища от съседни и близки до Ловеч градове и на огромното разнообразие и огромния брой висши училища в Република България, е много трудно отстояването на идеята за откриване на друго ново висше училище по ЗВО.

Технически колеж – Ловеч е създаден през 1990 г. с решение на МС като приемник на Институт по машиностроене и електротехника –  с оглед  практическа и специализираща подготовка  и преподготовка на студенти и инженерно-технически кадри в областта на машиностроенето, електротехниката, електрониката, автоматиката и текстилната техника. ТК – Ловеч е основно звено в структурата на Технически университет – Габрово.

Във връзка с подготовката на настоящия анализ бе поискана информация от Технически колеж – Ловеч за неговата дейност, която Ви предоставям:

1. За учебната 2012/2013 година, Технически колеж – Ловеч обучава студенти държавна поръчка по четири специалности: „Машиностроене“ (нова специалност), „Автомобилно машиностроене“ (нова специалност), „Компютърни системи и технологии“, „Електротехника“.

Съответно приетите студенти по специалности са: „Машиностроене“ – 20 броя; „Автомобилно машиностроене“ – 21 броя; „Компютърни системи и технологии “ – 20 броя; „Електротехника“ – 21 броя.

Технически колеж – Ловеч има акредитирани още две специалности: „Текстилна техника и технологии“ и „Машиностроене и уредостроене“ за които през учебната 2012/2013 година не се осъществи прием.

 

2. Въз основа на направените анкети, относно реализацията на завършилите студенти, работещи по специалността си, процентът е в порядък 50-60 %.

3. Броят на студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, за периода 2010-2012 е, както следва:

– за 2010 година от 179 завършили продължават обучение 50 студенти;

– за 2011 година от 113 завършили продължават обучение 30 студенти;

– за 2012 година от 71 завършили продължават обучение 18 студенти.

4. Независимо от съществуващите в момента трудности от икономически и демографски характер, колежът е изпълнявал и изпълнява успешно държавната си поръчка, която от учебната 2012/2013 година е 80 студенти. В своята дейност Техническият колеж получава подкрепа от институциите и производствените фирми от града. Колежът е насочил дейността си по обучение на професионални кадри с висше образование към потребностите на бизнеса в региона. За това свидетелстват разработените учебни планове на новите две специалности „Машиностроене“ и „Автомобилно машиностроене“, съобразени с изискванията и потребностите на производствени фирми в Ловешка област. В момента учебните практики се провеждат в действителни работни условия в производствени фирми от град Ловеч.

Вижданията на общинска администрация за развитието на Технически колеж – Ловеч съвпадат с тези на неговото ръководство.

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1 от ЗНП предлагам Общински съвет – Ловеч да

РЕШИ:

 

Приема за сведение анализа и изводите в него, относно Състоянието и перспективите за развитие на образователната система на територията на Община Ловеч.

 

Приложения: 6 броя съгласно текста.

 

 

МИНЧО  КАЗАНДЖИЕВ

Кмет на Община Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7/

%d блогъра харесват това: