АДФИ по следите на сделката с влакчето

Прочетено2363пъти

vlakche2207151Иво Райнов

Вече писах, че Агенцията държавна финансова инспекция приключи одита на обществената поръчка за атракционното влакче. Със заключение за индикатор за измама и констатации за редица законови нарушения. Както обещах ще разкажа подробно за заключенията на одитора с фактите и думите записани в доклада. Всяко твърдение, име или нарушение, за което уважаемия читател ще прочете в следващите редове е  най-добросъвестно заимствано от одитния доклад.  Правя тези публикации с искрената убеденост, че гражданите са в правото си да знаят за всички нарушения, извършени с публични средства.

Нарушения, за които точно гражданите ще трябва да плащат и сега, както и в редица предходни случаи. Споменаването на всички имена ще бъде направено в контекста, с който те са записани в одитния доклад. Мое задължение като общински съветник е да представя нарушенията и техните извършители както ги е видял, определил и записал одитора. Тъй като вече ми задаваха въпроса за последваща вина и отговорност, смятам това за компетенция на следствие, прокуратура и съд. Само те могат да определят дали има виновно извършени деяния.

И така одитен доклад № ДИ 2 ЛЧ-5/3.10.2016 е изготвен на основание заповед № ФК-10-966/4.08.2016 година, подписана от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция. Основание е чл. 10, ал 1, ш.3 и чл. 5 от Закона за държавната финансова инспекция и във връзка с Постановление от 21.07.2016 г. на Окръжна прокуратура – Ловеч. Одитната проверка е със задача „Проверка законосъобразността в областта на обществените поръчки, при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“, финансиран от ОП „Регионално развитие“, съгласно договор за безвъзмездна помощ  № B161PO001/3.1-03/2010/032/3-08.2012.

В проекта са предвидени 9 обществени поръчки. Под № 5 е записана процедурата по обществената поръчка за влакчето. Стойността на влакчето е формирана на база сравнителна оферта от 18.11.2010 година на фирма The Point international град Търговище. Офертата е за продукт на италианската фирма „КАЛП“, лидер в производството на атракционни съоръжения. Базовата цена е 139 000 € и са предложени аксесоари за още 17 400 €. Ползвайки именно тази оферта  в приложение Б3 към Апликационната форма „Технически спецификации за доставка“ на позиция 45 е записано атракционно влакче с два вагона на стойност 300 000 лева без ДДС.

На 02.06.2014 г. Десислава Радославова Йорданова /Стойнова/ в качеството си технически сътрудник по проекта изготвя техническото задание относно обществената поръчка „доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“. Техническото задание е съгласувано от Тотка Василева Симеонова, като ръководител на проекта и Цветомир Милчев Минчев- юрист на общината и предадено на Камелия Вълчанова – началник отдел „Разходване на средства и контрол“. С решение 075/ 26.06.2016 кметът Минчо Казанджиев открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на туристическо влакче – локомотив с два вагона“. Решението и обявлението са изпратени до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки за вписване в регистъра на обществените поръчки. В обявлението е посочен краен срок за представяне на оферти 17.00 часа на 06.08.2016 г. Обявлението съдържа минималните технически параметри на локомотива и вагоните и прогнозна стойност от 300 000 лева без ДДС. В предвидените от закона срокове постъпват писмени запитвания от „Еврогеймс“ ЗДДЗ град Варна и „Кейбъл Тех“ ООД град Варна. В определения с обявлението срок постъпва само една оферта по обществената поръчка -на „Еврогеймс“ ЗДДЗ град Варна, регистрирана с вх. № ОП-58/6.08.2014 – 16.53 часа.

Със заповед №096/07.08.2014 кметът Минчо Казанджиев назначава комисия за провеждане на откритата процедура по обществената поръчка в състав:

Председател :Камелия Петрова Вълчанова – Началник отдел „разходване на средства и контрол“ , с квалификация „икономист“

Членове:

1.Цветомир Милчев Минчев – юрисконсулт, Община Ловеч

2.Найден Николов Вълчев-главен експерт „Обществени поръчки“,  Община Ловеч, с квалификация икономист

3.Димитър Михайлов Димитров – Директор дирекция „Икономическа политика и бюджет“, Община Ловеч, с квалификация „инженер“, специалност“ индустриален мениджмънт“

4.Тодор Тодоров Цветков – старши експерт ООД, Община Ловеч, с квалификация „инженер“, средно специално образование „Двигатели с вътрешно горене“

Както се посочва в одитния доклад в чл. 34, ал 2 на ЗОП е записано, че в състава на комисията задължително се включва един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Одиторът констатира, че при извършената финансова инспекция се остановява, че в състава на комисията, назначена със заповед на кмета Минчо Казанджиев е включен правоспособен юрист, но от останалите членове нито един не притежава необходимата професионална квалификация и опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката „Доставка на атракционно влакче-локомотив с два вагона“, с което не е спазено второто императивно условие, предвидено в чл. 34, ал 2 от ЗОП. Това обстоятелство създава последствия, за които ще разкажа в следващата публикация.

Одиторът посочва, че при извършената финансова инспекция при проверката на документацията за участие в процедурата, обявлението и работата на комисията, назначена от кмета Минчо Казанджиев се установява, че в обявлението и в документацията за участие се изисква участниците да са сертифицирани при производство, доставка и сервиз на туристически влакчета и ремаркета за влакчета. Одиторът счита, че обществената поръчка е с обект „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал 1, т. 1 от ЗОП /обн. ДВ, бр. 28/2004 г….изм. ДВ, бр. 33/2012 г./., което означава, че доставката може да бъде предложена от различни оператори, включително и такива, които не са производители на влакчета. Записано е, че при тези обстоятелства така поставените в обявлението и документацията изисквания не осигуряват спазването на чл. 2, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП /ДВ, бр.37/2006 г./, а именно свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  Според заключението на одитора на 26.06.2014 г. Минчо Стойков Казанджиев, в качеството си на кмет на Община Ловеч и възложител на обществени поръчки е одобрил обявление за поръчката и документация за участие с включено изискване, с което необосновано е ограничено участието на лица в обществената поръчка в нарушение на чл. 25, ал 2 от Закона за обществените поръчки/обн. ДВ, бр. 28/2004 г….изм. ДВ, бр. 37/ 2006 г./. За установеното нарушение по време на инспекцията на виновното лице е съставен и връчен акт за установено административно нарушение №11-01-560/3.10.2016 г.

В условията на посочените по-горе ограничения оферта подава само един участник, който назначената от кмета комисия, чийто състав не удовлетворява изискванията на закона за професионална квалификация и практически  опит, съответстващ на предмета и сложността на поръчката, класира на първо място в откритата процедура. Както вече знаем това е „Еврогеймс“ ЗДДЗ, чиято оферта, както ще стане ясно по-късно, не само не съответства на всички технически изисквания, но и представя документи с невярно съдържание. За тези факти, още нарушение и конкретни виновници в следващата статия.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%b4%d1%84%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be/

2 коментара

  1. Ценно ми е времето да се хабя в пояснения,че неучастието на специалист по техническата част още не означава лошо проведена процедура.По същия начин стои и въпросът с изискването за сертифициран производител-доставчик.Обикновено производителят доставя на по-ниски цени от прекупвачите и обикновено по-добре се справя при необходимост от ремонт/пример за неадекватно възлагане ремонт на непроизводител ни дава министър в оставка Ненчев с глупавото въэлагане ремонта на руските мигове на полска фирма – е ,ами провали се г-н Ненчев и пак опря до Русия/.
    И освен това ,г-н Райнов,по искане на Корнелия Маринова за тази поръчка има и досъдебно производство.А в такива случаи до приключване на наказателната процедура,не се допускат коментари!Приемат се като опити за влияние върху органите,извършващи процедурата.
    Инак,продължавай да помагаш на Кметицата!Тя бързо забравя всяка помощ!Ако чакаш нещо?!…Забрави!

%d блогъра харесват това: