АДФИ потвърди измамата с атракционното влакче

Прочетено2899пъти

vlakche2207151Иво Райнов

В серия статии представих съмнения относно обществената поръчка и изпълнението на договора за доставка на атракционно влакче по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“. Макар да формулирах своите тези, предположения и заключения върху документи и обективни  факти не си позволих нищо повече от подозрения и съмнения и оставих аргументираните заключения за специализирани органи.

В качеството си на общински съветник и съгласно правомощията ми, разписани в ЗМСМА поисках официален достъп до одитен доклад  № ДИ2ЛЧ-5/3.10.2016 на Агенция държавна финансова инспекция. Съгласно изискванията на закона Община Ловеч ми предостави одитния доклад. Проверката е въз основа на заповед на директора на Държавна агенция финансова инспекция със задача “ Проверка на законосъобразността в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“, финансиран от ОП „Регионално развитие“

Докладът е аналитичен документ с точни заключения и констатирани законови нарушения. Тъй като искам да запозная читателя с автентичните текстове и изводи на одитора, ще подготвя няколко публикации, в които да поднеса на аудиторията оригиналния одиторски анализ. Днес ще посоча само някой от най-важните акценти от проверката.

1.Одиторът установява недължимо платена сума на консорциум „Еврогеймз“ ДЗЗД град Варна и индикатор за измама по смисъла на Закона за държавната финансова инспекция.

2.Кметът на Община Ловеч не е спазил императивно изискване на Закона за обществените поръчки като в назначава комисия по откритата процедура за обществена поръчка „Доставка на туристическо влакче – локомотив с два вагона по проект № BG 161Д001/3.1-03/2010/032 „Подкрепа за туристическите атракции в Община Ловеч“ членове без професионална квалификация и опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

3.Възложителят на обществената поръчка т.е. кметът на Община Ловеч включва в поръчката текстове, които необосновано ограничават участието на лица и са в нарушение на Закона за обществените поръчки

4.Назначената от кмета комисия нарушава изискванията на Закона за обществените поръчки и не само не отстранява от процедурата участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, но дори го обявява за победите в процедурата.

 1. Богдана Димитрова, управител на консорциум „Еврогеймз“ ЗДДЗ Варна, победител в конкурсната процедура по обществената поръчка, декларира с подписа си документи с невярно съдържани, което представлява индикатор за измама по смисъла на закона.

6.Доставено е атракционно влакче, част от техническите параметри на което не съответстват на офертата по обществената поръчка.

 1. Лицето подписало предавателно.-приемателния протокол няма необходимата техническа компетенция за да удостовери техническата годност на влакчето и съответствията на представените технически документи. Представената папка с документи с документи са сертификация и регистрация е непълна, но е приета без забележки по настояване на хора от ръководния състав на общината

8.Приемателно-предавателния протокол е подписан без да бъдат извършени проверки на съответствията на редица технически параметри, с което е нарушен сключения договор между Община Ловеч и консорциум „Еврогеймз“ ЗДДЗ град Варна.

9.В деня на приемането на влакчето не е извършен тестови пробег по предвидения в проекта маршрут баня „Дели хамам“ – Ловешка крепост.

10.Лицето, подписало приемателно-предавателния протокол не е присъствало в деня на доставката на влакчето. Сформирана е комисия от отговорни лица от управленския екип на общината, които са настояли протокола да бъде подписан от ръководителя на проекта като са го уверели в пълното съответствие и техническата изправност на влакчето.

 1. При изготвянето на обществената поръчка е допусната промяна и несъответствия в сравнение с Приложение Б3 – технически спесификации от договора между Община Ловеч и МРРБ. Тези промени водят до невъзможност а бъдат изпълнени целите на проекта, а именно превозване на туристи между резерват Вароша и Ловешка крепост

Детайлна информация по горните констатации с конкретните имена на виновните,  нарушенията на законаи финансовите последствия за общината  ще представя в следващите публикации.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%b4%d1%84%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be/

5 коментара

Skip to comment form

 1. Аман от това влакче

 2. изглежда,че има голям двигател?

 3. Разходите,изплатени за влакчета са верифицирани от Управляващия орган при МРРБ с началник – зам.министъра на МРРБ Деница Николова/на снимката заедно с Кмета Казанджиев/.Когато някой се опитва да ни внушава ,че разследва обективно и безпристрастно и че ни показва цялата истина,ами нека наистина да ни я каже ТАЗИ истина.Когато се верифицират/одобряват плащания на разходи по обществена поръчка/верифициращият орган прави проверки и подписва,ако е убеден,че няма нарушения и всичко е „ОК“.Защо така се получава?Управлаващият орган одобрява на законно основание.АДФИ и Иво Райнов ни казват“Не не е така!“
  Ами като не е така,какво правим с УО и зам.министъра Николова?
  Какво? Какво? Какво?

 4. Силно ме вълнува каква е пряката и косвена рентабилност от това атракционно влакче. С удоволствие бих прочел документация по темата.

 5. Докато куцо и сакато се занимава с дейности,от които не разбира ще е така! Примерно, вие като шеф на еко с какво образование сте?

%d блогъра харесват това: