Административен съд Ловеч уважи искането на Маринова заместниците й да останат трима и отмени решението на ОбС

Прочетено2506пъти

Административен съд Ловеч отмени Решение № 593/30.11.2017 г. на Общински съвет Ловеч, с което е изменено Решение № 421/23.05.2017 г. Става въпрос за решението, с което мнозинството в Общински съвет „закри“ едно зам. кметско място по скандала с Венцислав Христов.

Ето и самият текст на решението на съда:

 

Р Е Ш Е Н И Е     №….       гр. Ловеч, 16.05.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ в публично заседание на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВ ВЪЛКОВ

при секретаря Антоанета Александрова, като разгледа докладваното от съдия Вълков адм. дело № 1/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка със Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Образувано е въввръзка с подаденажалба от КметанаОбщинаЛовечсрещу Решение № 593/30.11.2017 г. на ОбщинскисъветЛовеч.

По изложени доводи за незаконосъобразност, съществено нарушаване на административно производствените правила, противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона се иска неговата отмяна и присъждане на направените разноски по делото.

В съдебно заседание жалбоподателят чрез пълномощник поддържа жалбата. Представя писмена защита по същество на правния спор.

Ответникът по делото – Общински съвет (ОбС) Ловеч чрез Председател в съдебно заседание заявява, че ОбС Ловеч не е формулирал становище по предмета на спора, поради което посочва относимите според него правни норми за случая.

От доказателствата по делото се установява, че Общински съвет Ловеч с Решение № 421/23.05.2017 г.          по Протокол № 28/23.05.2017 г. е одобрил, считано от 01.07.2017 г. частично промяна в числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, сред които в т.1.2. и броя на зам.-кметовете – 3. Решението е взето след направено предложение от Кмета на Община Ловеч с вх. № ОС-360/10.05.2017 г. и становища на съответните постоянни комисии при ОбС Ловеч.

Заместник-председателят на ОбС Ловеч *** е внесла предложение с вх. № ОС-717/09.10.2017 г. за изменение на приетото Решение № 421/23.05.2017 г. в частта по т. 1.2 за промяна на броя на зам.-кметовете от 3-ма на 2-ма.

Във връзка с това предложение, Кметът на Община Ловеч е изразил становище за незаконосъобразност на същото, тъй като не е изготвено от компетентния орган.

На 25.10.2017 г. се е провело тридесет и шестото заседание на ОбС Ловеч. От представения Протокол № 36 от същата дата е видно, че в дневния ред на това заседание е фигурирала точка 9, отнасяща се до изменение на Решение № 421/23.05.2017 г. на ОбС Ловеч с докладчик Зам.-председателят на ОбС Ловеч.

След проведените разисквания от общинските съветници, предложението е поставено на гласуване от Председателя на ОбС Ловеч, който е обявил, че същото не се приема, тъй като 12 съветници са гласували за предложението, 6 са били против и 6 са се въздържали. По искане на общинския съветник ***, който не е успял да гласува, предложението е било прегласувано и отново е обявено от Председателя на ОбС Ловеч, че не се приема, защото 13 съветници са гласували за него, шест са гласували против и пет са се въздържали от гласуване.

В ОбС Ловеч е депозирано предложение с вх. № ОС-785/03.11.2017 г. от общинският съветник *** за изменение на Решение № 421/23.05.2017 г. в частта по т. 1.2 за промяна на броя на зам.-кметовете от 3-ма на 2-ма.

Кметът на Община Ловеч по повод на това предложение е изразил становище с вх. № ОС-785/2/20.11.2017 г. за незаконосъобразност на същото, тъй като не е изготвено от компетентен орган в противоречие на чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.

На 30.11.2017 г. в гр. Ловеч е проведено тридесет и седмото заседание на ОбС Ловеч, на което е прието Решение № 593/30.11.2017 г., с което се изменя Решение № 421/23.05.2017 г. на ОбС Ловеч по т.1.2. като броят на Зам.-кметовете е променен от 3-ма на 2-ма.

Кметът на Община Ловеч с писмо с вх.№ ОС-785/3/.13.12.2017 г. до ОбС Ловеч е върнал за ново обсъждане по незаконосъобразност и нецелесъобразност Решение № 593/30.11.2017 г., с което се изменя Решение № 421/23.05.2017 г. на ОбС Ловеч, и е поискал отмяна на същото на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА.

Председателят на ОбС Ловеч е свикал тридесет и осмото заседание на ОбС Ловеч с Покана с изх. № ОС-915/15.12.2017 г.

От представения Протокол № 38/19.12.2017 г. се установява, че в дневния ред на заседанието е фигурирала точка 31 – ново обсъждане на Решение № 593/30.10.2017 г. на ОбС Ловеч за изменение на Решение № 421/23.05.2017 г. на ОбС Ловеч, върнато от Кмета на Община Ловеч.

В хода на заседанието е направено предложение от общинският съветник *** за отпадане на т. 31 с доводи, че Решение № 593/30.11.2017 г. е второ разглеждане от Общински съвет Ловеч на един и същ казус и Кметът на Община Ловеч е в правото си да го оспорва пред Административен съд Ловеч. Предложението е поставено на гласуване. В протокола е отразено, че за предложението са гласували 15 съветници, 7 са гласували против, а 8 са се въздържали. Общинският съветник *** е поискал прегласуване на предложението с аргумент, че бил объркал бутона. При прегласуване на предложението, същото е прието. В протокола е отразено, че 16 съветници са гласували за предложението, 7 са гласували против, а 7 са се въздържали.

При така изложената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Жалбата на Кмета на Община Ловеч е процесуално допустима като подадена от надлежно легитимирана страна в законоустановения срок.

Съгласно чл. 45, ал.5 от ЗМСМА, Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд, т.е. дадена е алтернативна възможност на Кмета на общината – да върне акта на Общинския съвет за ново разглеждане или да го оспори направо пред Административния съд. В ал.6 е регламентирано, че върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му. Според ал.7, върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. Ал.8 постановява, че върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал.7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

Обжалваното Решение № 593/30.11.2017 г. на ОбС Ловеч е изпратено на Кмета на Община Ловеч на 07.12.2017 г. и е заведено в деловодството на община Ловеч с вх. № Р-ОС-528/07.12.2017г.

Кметът на Община Ловеч е върнал на ОбС Ловеч решението за ново обсъждане с писмо с изх.№ от 13.12.2017 г., което е заведено в деловодството на ОбС Ловеч с вх. № ОС-785/3/13.12.2017 г.

ОбС Ловеч в проведеното на 19.12.2017 г. заседание след гласуване е приел предложението на общинския съветник *** новото обсъждане на върнатият от Кмета на Община Ловеч акт да отпадне от дневния ред, Това означава, че ОбС Ловеч не се е произнесъл по него. Жалбата на Кмета на община Ловеч до Административен съд Ловеч е подадена чрез ОбС Ловеч, където е заведена с вх. № ОС-785/4/22.12.2017 г. Същата е изпратена на Административен съд Ловеч и е заведена в деловодството на съда с вх. № 3936/29.12.2017 г.

Настоящият съдебен състав намира, че подадената от Кмета на община Ловеч жалба е основателна.

Оспореното Решение № 593/30.11.2017 г. е издадено от компетентен орган. Общински съвет Ловеч е орган на местно самоуправление на територията на община Ловеч и решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. Съгласно чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация.

То е издадено в предвидената от закона писмена форма и е мотивирано. Посочени са фактически и правни основания за издаването му. Прието е след като са обсъдени предложението на общинския съветник ***, становището на Кмета на община Ловеч, както и становищата на съответните постоянни комисии към ОбС Ловеч.

Спазени са изискванията за кворум и начин на гласуване, регламентирани в ЗМСМА.

Решението е издадено при съществено нарушение на административно-производствените правила, в нарушение на материално правните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. В чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА е регламентирано, че Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината. Това обаче става по предложение на Кмета на общината. Същата регламентация е дадена и в чл. 11, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на община Ловеч. Цитираната разпоредба на ЗМСМА е императивна. Това означава, че ОбС може да осъществи това свое законово регламентирано правомощие само и единствено по предложение на Кмета на общината. Кметът на община Ловеч безспорно не е направил такова предложение. Оспореното решение е прието по предложение, направено от общинският съветник от ОбС Ловеч *** в нарушение на изискването на чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА. Според настоящият съдебен състав това нарушение е съществено, защото от една страна е нарушено изискване на императивна норма на закона, а от друга – ако това нарушение не бе допуснато, би могло да се стигне до друг изход на производството.

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината съгласно чл. 38, ал.1 от ЗМСМА. Той ръководи цялата изпълнителна дейност на общината според чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, а по силата на т.3 назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината. Въпросите относно общата численост и структурата на общинската администрация са в правомощията на Кмета на общината. Именно затова е предвидено в разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА предложението относно общата численост и структурата на общинската администрация да се прави само от Кмета на общината. В случая оспореното решение е прието по предложение на общински съветник от ОбС Ловеч, поради което същото е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

При този изход на производството и с оглед направеното в законоустановения срок искане от жалбоподателят за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение , същото следва да бъде уважено.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал.2, предл.2-ро и чл. 143, ал.1 от АПК във връзка с чл. 78, ал.8 от ГПК, чл. 37, ал.1 от Закона за правната помощ и т.24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 593/30.11.2017 г. на Общински съвет Ловеч, с което е изменено Решение № 421/23.05.2017 г.

ОСЪЖДА Общински съвет Ловеч да заплати на Кмета на община Ловеч сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Ловеч пред Върховния административен съд.

Препис от него да се изпрати на страните на основание чл. 138 от АПК.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b4-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0/

1 коментар

  1. Игрички…

%d блогъра харесват това: