Ное. 26 2015

Административен съд Ловеч потвърди решението ОИК Ловеч – Корнелия Маринова е кмет на Ловеч!

Прочетено3385пъти

adminsad1801131Павлин Иванов

Със свое решение от днес, 26 ноември 2015 г. , Административен съд Ловеч потвърди решението на ОИК Ловеч, с което Корнелия Маринова беше обявена за кмет на община Ловеч.

Делото беше заведено от бишият кмет Казанджиев.

Ето и самият текст на обявеното днес решение:

Административно Дело
250 от 2015 г.
Предмет: Дела по Изборен кодекс
Жалбоподател: М.С.К.
Ответник: ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ

№……

гр. Ловеч, 26.11.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ административен състав, в публично заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЛЮБОМИРА КРЪСТЕВА

при секретаря Й.И. и в присъствието на прокурора Павлинка Кръстинова, като разгледа докладваното от съдия Кръстева адм.дело № 250 по описа на ЛАС за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на 459 и сл. От Изборния кодекс /ИК/.

Образувано е по жалба вх.№ 2538/09.11.2015 г. подадена от М.С.К.,***, издигнат от ПП Българска социалистическа партия, на втори тур на местните избори 2015г., регистриран с решение № 134-МИ/22.09.2015 г. от ОИК-Ловеч, гр.Ловеч ул.А. К.№. вх.. ап.., представляван от АД „Панев и съдружници” гр.София пл.Позитано №2 „Перформ Бизнес център” ет.5, срещу Решение № 391-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия за избиране на кмета на Община Ловеч на втори тур на местните избори 2015 г., публикувано на 02.11.2015 г.

Към жалбата са приложени доказателства за правния интерес на жалбоподателя, доказващи, че същият е регистриран и е участвал във втори тур на местните избори 2015 г. за кмет на Община Ловеч, проведени на 01.11.2015 г., с бюлетина №12.

Към жалбата административният орган е приложил копие от преписката по издаване на акта – заверени копия от протоколи на СИК в община Ловеч – 96 броя, заверено копие от протокол на ОИК – 1 бр. и заверено копие от оспореното решение на ОИК -Ловеч. Представени са 10 броя решения на ОИК-Ловеч, с които се е произнесла по подадени жалби за нарушения на изборния процес.

Между страните няма спор относно резултатите от първия тур на местни избори за кмет на община Ловеч 2015 г., нито относно качеството на жалбоподателя „кандидат за кмет на община”, участвал във втори тур на изборите.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се представлява от адв. Панев. Поддържа жалбата. Депозирани са писмени бележки по съществото на спора, като повторно се правят доказателствени искания за допускане на експертиза за преброяване на всички действителни и недействителни гласове подадени във всички избирателни секции в Община Ловеч, експертиза за установяване автентичността на положени подписи на поправките в протоколите и върху пакетите с изборни книжа, предадени от ОИК на общинската администрация.

Ответникът ОИК-Ловеч, редовно призована, представлявана от председателя В. И. и член на ОИК Д. Г., оспорва жалбата.

Заинтересованата страна К.М., редовно призована, се представлява от адв.Ц. Оспорва жалбата.

За Окръжна прокуратура –Ловеч, редовно уведомена, се явява прокурор Павлинка Кръстинова. Изразява становище за неоснователност на подадената жалба и потвърждаване на оспореното решение.

След като се запозна с твърденията на страните и събраните по делото доказателства, съдът счита за установено следното:

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК-Ловеч е незаконосъобразно и неправилно на следните основания:

В предадените в ОИК протоколи на СИК са нанесени множество поправки, които не са направени по предвидения в Изборния кодекс начин – без отбелязване „поправка” и подписи на всички членове на СИК.

Във връзка с това твърдение следва да се има предвид разпоредбата на чл.441 ал.5 от ИК, според която неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен, и е предвидено административно наказание за членовете, които не са подписали протокола /чл.490 от ИК/. Следователно, с основание от по-голямото, неподписването само на поправките в протоколите от всички членове на комисията не ги прави недействителни, а може да бъде основание за носене на административно-наказателна отговорност от неподписалите ги членове. Освен това в жалбата не се твърди по никакъв начин подписването на поправките само от трима членове на СИК да е повлияло върху изборния резултат в случаите, когато тези поправки не касаят пряко отразените в протоколите действителни и недействителни гласове за единия или другия кандидат за кмет на община. С оглед изложеното съдът намира, че това не са съществени нарушения допуснати от СИК, които да доведат до незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК.

Твърди се, че в повечето протоколи на СИК са допуснати някои от следните нарушения:

  • не е посочен часът съставяне на протокола, или е посочен час,

различен от часа на приключване на изборния ден; не е посочен часът на приключване на изборния ден или началният му час; липсва дата на съставяне; не е посочено мястото на съставяне или е посочено „кметство Ловеч”.

Тези пропуски съдът не намира за съществени, доколкото не са налице твърдения в жалбата и представени по делото доказателства, че в която и да е избирателна секция изборният ден е продължил след 20 ч., или е започнал преди 6 ч. на 01.11.2015 г., или да е проведен на друга дата, а не на 01.11.2015 г., или в населено място извън Община Ловеч. Посочването на номера на избирателната секция е достатъчен за идентифициране на населеното място, с оглед достъпната на официалния сайт на ОИК-Ловеч информация за единните номера и населени места на избирателните секции в Община Ловеч.

Освен това съгласно чл.8 от ИК със Заповед №1313/04.09.2015 г. подписана лично от жалбоподателят в качеството му на кмет на община, са образувани избирателните секции на територията на общината и е утвърдена тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта е достъпна на официалния сайт на Община Ловеч.

  • при описанието на лицата, които присъстват при отварянето на

урните и преброяването на гласовете, не е посочено в какво качество присъстват – като застъпници, представители или кандидати, или изобщо не са описани присъстващите лица; липса на отбелязване присъствал ли е представител на ПП БСП в избирателната секция; присъствие на двама представители на ПП ГЕРБ в избирателна секция.

Вписването в протокола на качеството на присъствалите лица не е

изискване пряко свързано с правилното отчитане на подадените действителни и недействителни бюлетини. Липсата на отразяване в протокола на присъствието или не на представители на една или друга политическа партия, или качеството в което те присъстват, би било съществено нарушение на изборния процес, ако по някакъв начин се е отразило върху изборния резултат. Няма данни за това по делото, няма и такива твърдения в жалбата. Поради което съдът намира и тези отклонения от правилата на ИК относно съдържанието на протоколите на СИК за несъществени.

  • Посочено е разминаване в много от протоколите в броя на

поправките, отбелязани в предвиденото за това място, и действително нанесените в протоколите поправки.

Неправилното посочване на общ брой поправки в протокола е техническа грешка в пресмятането, и доколкото не е пряко свързано с общия брой действителни и недействителни гласове, не влияе пряко върху изборния резултат, поради което не е съществено нарушение, водещо до незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК.

Жалбоподателят е посочил конкретните нарушения при извършването на поправки в протоколи на конкретни СИК:

Т.1а – Избирателен списък – част I – извършена поправка в първоначално отразените данни, която не е разписана от всички членове на комисията, както липсва текст „поправка“, съгласно изискването на чл. 441, ал. 2 от ИК – в 7 протокола на СИК.

Съдът огледа всички извършени поправки в приложените по делото протоколи на СИК, и установи, че поправките се дължат на технически грешки при изписването, като в част от случаите в т.1а първоначално очевидно е отразен броят избирателни списъци част І, вместо броя избиратели по списъка /например в протокол на СИК 111800014/, или броя избиратели по списъка част ІІ е отразен първоначално в т.1а, вместо в т.1б /например в протокол на СИК №111800003/. Съдът не установи съществени нарушения в това отношение, които могат да се отразят върху изборния резултат и да доведат до незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК.

Т.2 – брой на избирателите, вписани в допълнителната страница – извършена е поправка, която не е отразена с текст „поправка“, съгласно изискването на чл. 441, ал. 2 от ИК, както не е разписана от всички членове на комисията – 2 протокола на СИК.

В протокол от СИК № 111800035 /лист 695 от том ІІІ от делото/ е очевидно, че в т.2 са били вписани данни, подлежащи на вписване в т.3 от протокола, доколкото са идентични поправените данни и вписаните в т.3 данни. Не е налице никакво противоречие и неяснота в данните, а и са налице осем подписа до поправките в т.2 от протокола. Идентична техническа грешка е поправена в протокола на СИК №11100057 /лист 836/.

Т.3 Брой гласували избиратели според положения подпис – извършена поправка в първоначално отразените данни, която не е разписана от всички членове на комисията, като липсва текст „поправка“ – 2 протокола на СИК.

Това са протокол на СИК № 111800033, където очевидно става дума за грешка в пресмятането, а поправката е подписана с три подписа. Относно подписването на поправките само от трима членове на СИК съдът изложи мотивите си по-горе. И протокол на СИК №111800058 – очевидно е, че първоначално в т.3 е бил вписан общият брой избиратели по избирателния списък част І и част ІІ, а не броя на гласувалите избиратели. Съдът счита, че е налице техническа грешка, която е била поправена и нанесеният брой 118 избиратели съответства на намерените в избирателните кутии гласове (бюлетини) /лист 821/.

Т.5а – брой на неизползвани бюлетини – извършена поправка в първоначално отразените данни, която не е разписана от всички членове на комисията, като липсва текст „поправка“, съгласно изискването на чл. 441, ал. 2 от ИК – в 10 протокола на СИК.

Съдът огледа извършените поправки и счита, че става дума за технически грешки в пресмятането. Доколкото броят неизползвани бюлетини не се отразява пряко върху изборния резултат и няма данни по нито един от протоколите броят на неизползваните бюлетини да не е равен на разликата от общия предоставен брой бюлетини на избирателната секция и сбора на използваните за гласуване бюлетини и бюлетини извън избирателната кутия, няма данни тези поправки в протоколите да са се отразили върху изборния резултат.

Т. 5б – брой на унищожени от СИК бюлетини по други поводи – извършена поправка в първоначално отразените данни, която не е разписана от всички членове на комисията, като липсва текст „поправка“, съгласно изискването на чл. 441, ал. 2 от ИК – в 7 протокола на СИК.

Съдът огледа извършените поправки и счита, че става дума за техническа грешка при посочване на броя унищожени за образец или увредени механично бюлетини от СИК. Данните след поправките са разбираеми и ясни, и няма доказателства, че тези поправки са повлияли пряко върху изборния резултат, а и в повечето случаи става дума за една или две унищожени бюлетини, което при общо 7 протокола на СИК с поправки по т.5б, не представлява значителен брой спрямо общия брой използвани бюлетини при провеждане на избора.

Т. 5в – брой на недействителните гласове по чл.427, ал.6 от ИК – извършена поправка в първоначално отразените данни, която не е разписана от всички членове на комисията, като липсва текст „поправка“, съгласно изискването на чл. 441, ал. 2 от ИК – в 1 протокол на СИК.

Поправките са само в един протокол на СИК и са подписани от трима членове на СИК. Няма данни поправките да са пряко свързани с изборния резултат и да му влияят по някакъв начин. Няма и такива твърдения в жалбата, а и се отнася до пет броя бюлетини, които са били вписани първоначално в т.5в от част І на протокола, който брой е незначителен с оглед общия брой ползвани бюлетини при провеждане на избора /лист 596/.

Т.5г – брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК – извършена поправка в първоначално отразените данни, която не е разписана от всички членове на комисията, като липсва текст „поправка“, съгласно изискването на чл. 441, ал. 2 от ИК – в 1 протокол на СИК.

Поправките са само в един протокол на СИК и са подписани от трима членове, няма данни поправките да са пряко свързани с изборния резултат и да му влияят по някакъв начин. Няма и такива твърдения в жалбата, а и се отнасят общо до четири броя бюлетини, които са били вписани първоначално в т.5г от част І на протокола, който брой е незначителен с оглед общия брой ползвани бюлетини при провеждане на избора.

Т.5д – броя на недействителни бюлетини по чл.228 от ИК /показан публично вот след гласуване/ – в 1 брой протоколи от СИК.

Поправките са само в един протокол на СИК №111800066 и са подписани от трима членове, няма данни поправките да са пряко свързани с изборния резултат и да му влияят по някакъв начин. Няма и такива твърдения в жалбата, а и се отнасят общо до три броя бюлетини, които са били вписани първоначално в т.5д от част І на протокола, който брой е незначителен с оглед общия брой ползвани бюлетини при провеждане на избора /лист 803/.

Т.5е – брой на сгрешени бюлетини по чл.267, ал. 2 от ИК – извършена поправка в първоначално отразените данни, която не е разписана от всички членове на комисията, като липсва текст „поправка“, съгласно изискването на чл. 441, ал. 2 от ИК – в 3 протокола на СИК.

Поправките са подписани от по трима членове /лист 596, 614 и 704/, няма данни поправките да са пряко свързани с изборния резултат и да му влияят по някакъв начин. Няма и такива твърдения в жалбата, а и се отнасят общо до десет броя бюлетини, които са били вписани първоначално в т.5е от част І на протоколите, който брой е незначителен с оглед общия брой ползвани бюлетини при провеждане на избора.

Т. 7 – брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове -извършена е поправка в първоначално отразените данни, като липсва текст „поправка“ – в 1 протокол на СИК.

Това е протокол от СИК № 111800014, като поправката е подписана от трима членове на СИК и се дължи на грешка в посочването на броя бюлетини които са празни, гласувано е за повече от един кандидат или не може да се установи еднозначно вотът на избирателя. Трябва да се отбележи, че в броя подадени действителни гласове няма нанесени поправки, поради което поправката в броя недействителни гласове не се е отразила върху изборния резултат /лист 633/.

Т. 8 – брой намерени в избирателната кутия действителни гласове – извършена е поправка в първоначално отразените данни, която не е разписана от всички членове на комисията, както липсва текст „поправка“ – в 2 протокола на СИК.

В протокола на СИК № 111800033 е очевидно, че поправката е поради допусната грешка в пресмятането, доколкото в т.9 няма противоречиви данни или поправки, сборът от действителните гласове е 218, а не 217 /лист 690/. Другият протокол е този на СИК № 111800074 /лист 794/, като поправката също се дължи на допусната грешка в пресмятането, доколкото от сбора на действителните гласове по т.9 е видно, че общият брой действителни гласове е 244.

Т.9 – празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, и брой действителни и недействителни гласове за всеки от кандидатите – извършена поправка в първоначално отразените данни, която не е разписана от всички членове на комисията, като липсва текст „поправка“, съгласно изискването на чл. 441, ал. 2 от ИК – в 11 протокола на СИК.

Съдът огледа протоколите на СИК, за които жалбоподателят твърди поправки в действителните и недействителните гласове и установи следното:

В протокол на СИК № 111800002 първоначално са посочени 11 празни бюлетини и такива, в които е гласувано за повече от една листа/ един кандидат, което съвпада с общия брой недействителни гласове (бюлетини) за двамата кандидати, посочен в т.8. Съдът счита, че е допусната техническа грешка, която с поправката е отстранена, като поправката е подписана от трима членове на СИК. Няма данни поправката да се е отразила върху изборния резултат, и в броя действителни и недействителни гласове за всеки от кандидатите няма поправки или вписани противоречиви или неясни данни.

СИК №111800002 и СИК 111800007 – в протоколите са поправени броя на празни бюлетини и такива с нееднозначен вот, което не се отразява на броя действителни и недействителни гласове за всеки от кандидатите;

СИК №111800008 – поправена е техническа грешка поради неправилно попълване на колоните „с думи” и „с цифри”, което не се отразява на броя действителни и недействителни гласове за всеки от кандидатите;

СИК №111800014 поправена е грешка поради записване в колоната „с думи” на цифра 0 за недействителни гласове, което не се отразява на броя действителни и недействителни гласове за всеки от кандидатите;

СИК № 111800027 – поправено е грешно посочване по един недействителен глас за всеки от кандидатите, което не се отразява на броя действителни гласове за всеки от кандидатите;

По протокол от СИК № 111800067 е допусната експертиза от съда с вещо лице, което да огледа и преброи бюлетините, така както са определени като действителни и недействителни от СИК, и са опаковани и предадени от СИК в ОИК. По делото е представено заключение от извършената експертиза, което не е оспорено от страните и е прието от съда като доказателствено средство. Видно от заключението на вещото лице СИК е отчела като действителни 2 бюлетини подадени за кандидата с №6, върху които вотът е отбелязан не с „Х”, а със знак, в който краищата на „Х” са свързани с линии /лист 914 от делото/ и символът има характерни на пеперуда черти. СИК е отчела като действителна и една бюлетина подадена за кандидата с №12, върху която вотът е отбелязан със знак „Х”, при който горните два края са свързани с вълнообразна линия.

Дори тези бюлетини, отчетени като действителни гласове за кандидатите, да са недействителни, с оглед отклоненията в отбелязания вот, това не се отразява съществено върху крайния резултат и не променя разликата в полза на единия кандидат.

При наличие на две недействителни бюлетини, отчетени като действителни за всеки от двамата кандидати, съотношението между общия брой подадени гласове за всеки от тях не се променя.

СИК №111800101 – извършена е поправка на три гласа в т.9 – празни бюлетини или такива без еднозначен вот /лист 766 /, което не се е отразило върху броя действителни гласове, отчетени за всеки от кандидатите.

СИК № 111800106 – извършена е поправка на два гласа в т.9 – празни бюлетини или такива без еднозначен вот /лист 774/, което не се е отразило върху броя действителни гласове, отчетени за всеки от кандидатите.

СИК №111800059 – поправката е на един глас т.9 – празни бюлетини или такива без еднозначен вот /лист 801 /, което не се е отразило върху броя действителни гласове, отчетени за всеки от кандидатите.

СИК №111800066 – извършена е поправка на три недействителни гласа за жалбоподателя, кандидат с бюлетина №12, подписана от четирима членове на СИК и поставен печат на СИК /лист 804/, което не се е отразило на броя отчетени действителни гласове, видно от липсата на поправки в протокола в тази колона и ред.

От представеното по делото заключение от допусната експертиза, което не е оспорено от страните и е прието от съда като доказателствено средство, е видно, че СИК е отчела правилно действителните и недействителните гласове, подадени за кандидата с бюлетина №6, а от подадените действителни гласове за кандидата с бюлетина №12 са подадени 63 бр.безспорни действителни гласове и една бюлетина, върху която отбелязването не е с „Х”, а със знак, в който краищата на „Х” са свързани с линия /лист 913 от делото/ и символът има характерни на пеперуда черти.

Дори тази бюлетина, отчетена като действителен глас от СИК за кандидата с №12, да е недействителна с оглед отклоненията в отбелязания вот, това не се отразява съществено върху крайния резултат и не го променя.

СИК с № 111800046 – поправката е поради грешка в нанасянето на данни в колоните с думи и с цифри /лист 849/ – вписано е „210” с цифри в колоната „с думи” по т.9 от протокола.

СИК №111800054 – поправен е в т.8 от протокола сборът на действителните гласове, изписан с думи, което съответства на сбора на гласовете посочени в т.9 /лист 792/.

Всички тези поправки по т.9 от протоколите на СИК не са се отразили върху броя действителни гласове – нито са намалявани, нито са увеличавани отчетените действителни гласове поради извършените поправки. Там, където е налице неяснота след направената поправка, съдът чрез допуснатата експертиза, изясни какъв е действителният брой действителни и недействителни гласове за всеки от кандидатите.

Дори да се приемат за недействителни четирите бюлетини по протоколите на СИК №111800066 и № 111800067, по две за всеки от кандидатите, при подадени според протокола на ОИК /лист 553 от том ІІ от делото/ за кандидат с №6 общо 10969 действителни гласа и за кандидат с №12 общо 10233 гласа, с разлика от 736 гласа в полза на кандидат с бюлетина №6, крайният изборен резултат не се променя.

В жалбата се твърди, че подписите до направените поправки се различават от подписите под протоколите и че на застъпниците на ПП БСП са предоставени копия от протоколите на СИК, които се различават от публикуваните протоколи.

С оглед липсата на изрично оспорване на истинността на протоколите на СИК по реда на чл.144 от АПК във вр. с чл.193 от ГПК, направено от жалбоподателя, в настоящото производство не беше допусната експертиза за установяване на автентичността на подписите до поправките в протоколите на СИК.

Относно възражението, че предоставените копия от протоколи не са идентични с публикуваните, съдът е изложил подробни мотиви в определението, с което се е произнесъл по допустимостта на доказателствените искания на жалбоподателя. Основно следва да се има предвид, че предоставянето на копия от протоколите на СИК не е условие за законосъобразност на проведения избор. Разминаване в предоставените копия и публикуваните протоколи може да бъде причинено и поради нанесени поправки при предаването на секционните протоколи в ОИК, каквато възможност допуска чл.445 ал.5 от ИК, и поради други причини, но отговорност за това носят лицата заверили копието, и това не води до незаконосъобразност на решението на ОИК.

Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на оспореното решение поради нарушения, извършени в изборния ден в селата Александрово, Българене и Сливек, за които са подадени жалби до ОИК и докладна записка до РУП на МВР.

Съдът се запозна с решенията на ОИК –Ловеч по посочените жалби и счита, че в нито един от случаите не са налице данни описаните нарушения да са се отразили пряко върху изборния резултат. Освен това в по-голямата част от случаите ОИК-Ловеч е стигнала до извод, че нарушения не са допуснати. Тези решения на ОИК не са обжалвани по реда на чл.88 от ИК, представляват стабилни административни актове и съдът е длъжен да се съобрази с тях. Относно установените от ОИК нарушения /Решение №388-МИ на лист 589/, няма данни фактът, че броят на представителите на ПП БСП надвишава броя на секциите в района, да се е отразил на изборния резултат.

Направеното общо твърдение, че в СИК са извършени редица нарушения при преброяване на бюлетините, като действителни гласове са били броени като недействителни, и недействителни гласове са броени като действителни, жалбоподателят е конкретизирал само по отношение на шест избирателни секции, като твърди, че са извършени поправки в протоколите на СИК в броя действителни и недействителни гласове. Подадена е само една жалба в този смисъл и по делото е представено решение № 402-МИ/03.11.2015 г. на ОИК-Ловеч, с което жалбата е оставена без уважение. Няма данни решението на ОИК да е обжалвано по реда на чл. 88 от ИК.

Трябва да се отбележи, че ИК възлага на СИК да извършват броенето на бюлетините и определянето на действителните и недействителните гласове (бюлетини). Тези действия на СИК /като административен орган/ подлежат на обжалване пред ОИК, чието решение може да се обжалва пред ЦИК, а нейното решение подлежи на оспорване пред ВАС на РБ /чл.87 т.22 и чл.88 от ИК/. Т.е. за незаконосъобразни решения и действия на СИК, нарушаващи изборния процес /в това число несъмнено попадат и действията и решенията при определянето на действителните и недействителните гласове (бюлетини)/ кодексът предвижда задължително оспорване по административен ред пред ОИК и ЦИК, като условие за обжалване по съдебен ред пред ВАС на РБ.

В представените протоколи на СИК няма никакви данни да са били налице спорове при определянето на действителните и недействителните гласове, няма вписани особени мнения на членове на СИК в този смисъл. Няма данни решенията на ОИК по жалби срещу действия и решения на СИК да са обжалвани пред ЦИК и пред ВАС на РБ по реда на чл.88 от ИК във вр. с чл.87 т.22 от ИК.

На следващо място в жалбата се твърдят нарушения при опаковане и предаване на изборните книжа и материали от Секционните избирателни комисии на Общинската избирателна комисия, и от ОИК на общинската администрация, и тяхното съхранение.

Тези действия на СИК и ОИК следват по време /чл.443 от ИК/ приключването на изборния процес и обявяването на изборните резултати от СИК /чл.441 ал.6 от ИК/, не са част от него, а го следват, поради което каквито и да е нарушения в тази посока не са относими към законосъобразното определяне на резултатите от гласуването. В жалбата няма твърдения, че опаковането на изборните книжа е изменило резултата от гласуването. По тази причина и съдът не е допуснал исканата експертиза на подписите върху опакованите книжа и материали, предадени от СИК в ОИК, и от ОИК в общинската администрация.

Нарушение на изборния процес, което да мотивира съда да отмени обявения с решението резултат, е такова, което, ако не беше допуснато, би довело до различен изборен резултат.

Направени са доказателствени искания, по които съдът в закрито съдебно заседание се е произнесъл с определение, като е допуснал събиране само на тези доказателства, които са свързани с направените твърдения в жалбата и посочените от жалбоподателя конкретни основания за незаконосъобразност.

Доказателствените искания не са посочване на основания за незаконосъобразност на оспореното решение, а следва да са свързани с изрично посочени в жалбата основания за незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК. Основанията следва да са конкретни, а не общи, доколкото съдът проверява конкретните твърдения на страните, а не изобщо целия изборен процес от насрочването на изборите, през предизборната кампания до съхранението на изборните книжа и материали от общинската администрация.

Исканията за съдебна експертиза с въпроси относно избирателните списъци съдът не е уважил, тъй като в жалбата няма никакви твърдения за вписани или дописани в тях лица в нарушение на предпоставките за това по ИК, които да са се отразили пряко върху изборния резултат. Няма твърдения за нарушения на реда за отразяване на данните на гласувалите лица в избирателните списъци – вписването на номер на лична карта или паспорт, ЕГН и подпис, поради което искането за експертиза по отношение на избирателните списъци е преценено от съда като неотносимо към спора.

Исканата съдебна експертиза на подписите на членовете на СИК подписвали протоколите и поправките в протоколите, съдът не е допуснал като неотносима към спора. Основанията за това са следните: в настоящото административно съдебно производство жалбоподателят не е оспорил по реда на чл.144 от АПК във вр. с чл.193 и чл.194 от ГПК протоколите на СИК, които са официални свидетелстващи документи и като такива са доказателство за отразените в тях изявления, за извършените от СИК и пред СИК действия, до установяване на тяхната неистинност в открито производство по проверка на истинността на документа след изрично оспорване от страна на жалбоподателя и изявление на ответника, че желае да се ползва от протоколите. В открито съдебно заседание /лист 917 от делото/ процесуалният представител на жалбоподателя изрично заяви, че желае да се приемат като доказателства по делото представените с жалбата и с административната преписка писмени документи. Оспорване истинността на протоколите на СИК, по отношение на съдържанието или автентичността им, не е направено до края на първото открито съдебно заседание след представяне на преписката от административния орган.

Съдът е уважил относимите доказателствени искания на жалбоподателя. Приел е по делото представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства. Приел е представеното заключение от вещо лице. След анализ на всички събрани по делото доказателства, съдът счита за установено следното от правна страна:

Оспореното решение на ОИК е издадено от материално компетентен колективен административен орган, назначен с Решение №1703-МИ/НР от 02.09.2015г. на ЦИК, публично достъпно на официалния сайт на ЦИК, липсват възражения от жалбоподателя относно компетентността на административния орган. ОИК Ловеч е взела оспореното решение с единодушие, без отбелязани възражения и без особени мнения. Решението е в предписаната от закона писмена форма по образец-приложение №86-МИ, утвърден от ЦИК, и съответства на целта на ИК да бъде избран орган на изпълнителната власт кмет на Община Ловеч в съответствие с отчетения вот на избирателите.

В оспореното решение на ОИК правилно са отразени общия брой действителни и недействителни гласове за всеки от двамата кандидати, като той съответства на сбора на гласовете, отчетени в предоставените на ОИК протоколи на СИК.

Въз основа на изложеното до тук съдът стигна до извод, че не са допуснати съществени нарушения при провеждането на втори тур на местните избори 2015 г. за кмет на община Ловеч, в съставените протоколи от СИК и при отчитането на действителни и недействителни гласове за двамата кандидати, които да изменят съществено крайния резултат и да водят до незаконосъобразност на постановеното от ОИК – Ловеч Решение № 391-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия за избиране на кмета на Община Ловеч на втори тур на местните избори 2015 г., публикувано на 02.11.2015 г.

По делото не се доказаха нарушения, които да водят до различен изборен резултат.

С оглед изложеното решението на ОИК –Ловеч следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Няма искане за възстановяване на деловодни разноски от страна на административния орган и заинтересованата страна.

Воден от горното, Ловешки административен съд, шести административен състав, на осн. чл.459 ал.10 пр.първо от ИК

 

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 391-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Ловеч за избиране на кмет на Община Ловеч на втори тур на местните избори 2015г., публикувано на 02.11.2015г., като законосъобразно.

Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез АС-Ловеч пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от обявяването му.

Решението да се обяви на страните по делото на посочените електронни адреси, разпечатки от което да се приложат по делото.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b4-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d1%80/

%d блогъра харесват това: