Административен съд Ловеч отмени изцяло Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч!

Прочетено3422пъти

adminsad701141Със свое решение от 9.02.2015 г. ЛОВЕШКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД отмени изцяло Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, приета с Решение № 392/11.06.2013 г. на ОбС-Ловеч!

Ето и самото решение на тричленният състав на ЛАС:

Производството е по чл.185 и сл. и чл. 191, ал. 2 от АПК.

В Ловешкия административен съд е постъпил протест вх. № 163/20.01.2014 г. на прокурор С.И. при Окръжна прокуратура – Ловеч срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, приета с Решение № 392/11.06.2013 г. на ОбС-Ловеч, като се оспорва Наредбата в цялост. След първоначалния протест са постъпили допълнителни молби /протести/ на оспорващия прокурор С.И. ***, с които се конкретизира предмета на делото: с молба вх. № 1529/23.05.2014 г., се поддържа, че протестира цялата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, приета с Решение № 392/11.06.2013 г. на ОбС-Ловеч, както и последващите изменения и допълнения на наредбата, вкл. с Решение № 653/24.04.2013 г. на ОбС- Ловеч, с молба вх. № 2927/26.11.2014 г. отново прокурорът уточнява, че оспорва Наредба в цялост:

„Съобразявайки указанията на ВАС, изложени в негово определение № 14007/24.11.2014 год. по адм.д № 13337/2014 год., моля да приемете, че оспорваме Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч (наричана по-долу Наредбата), приета с Решение № 392 от 11.06.2013 г., по Протокол № 30/11.06.2013 г., публ. на 08.07.2013 г. и съобщение в местен вестник от 08.07.2013 г., в сила от 08.07.2013 година; изм., решение № 479/26.09.2013 г., публ. на 21.10.2013 г., в сила от 21.10.2013 г.; изм. и доп., решение № 546/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 638/27.03.2014 г., в сила от 08.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 653/24.04.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.; изм., решение № 696/26.06.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.).” С молба вх. № 156/21.01.2015 г. отново се поддържа протеста за отмяна на Наредбата в цялост.

Както в изричния писмен протест и неговите допълнения /протести/, в сочените по-горе молби на оспорващия прокурор, така и в съдебно заседание прокурорът поддържа следните пороци на Наредбата:

С Решение № 392/11.06.2013 год., на основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със 17 гласа „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“, Общински съвет – Ловеч е решил:

1. Приема нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото Решение.

2. Отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, приета с решение № 652 от 30 януари 2003 година по протокол № 52/30.01.2003 г. на Общинския съвет – Ловеч, с вс. последващи изменения и допълнения.

Оспорващият прокурор счита, че предвид това, че се приема абсолютно нова наредба, то за всяка една такса и цена на услуга следва да има актуална към датата на изработване на проекта на наредба нова калкулация на стойността на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, така както повелява чл.7, ал. 1 от ЗМДТ.

Според оспорващия прокурор ответникът е признал, че не са правени нови калкулации, тъй като в новата наредба били посочени същите такси и цени на услуги, като в старата. Според прокурора дори и да бяха предоставени такива калкулации, правени за целите на отменена наредба, тези калкулации биха се отнасяли за един нормативен акт, който вече не съществува в правния мир, тъй като е отменен с една напълно нова Наредба и те нямат никаква относимост към нея. Ето защо оспорващият прокурор счита, че оспорената Наредба е приета при нарушаване на императивните изисквания на чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗМДТ. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ- Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, а съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗМДТ- Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Според прокурора липсата на финансова обосновка за приемането на изцяло нова Наредба лишава заинтересованите лица, а това са всички граждани на общината, от възможността да се уверят, че местните такси и цените на услуги са определени въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и на постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Предвид това според прокурора предложението на Кмета на Община – Ловеч е немотивирано, тъй като към него не са приложени необходимите пълни, подробни и ясни мотиви, каквото е изискването на чл.28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА.

По силата на чл. 28, ал. 3 от ЗНА е следвало Общински съвет – Ловеч въобще да не разглежда проекта за нова Наредба, тъй като към него не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, както и финансова обосновка по чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ.

Отделно оспорващият прокурор счита, че дори и за някои от цените на услуги, въведени с новата Наредба, да има финансова обосновка на заложената в Наредбата такса, то крайната стойност в Наредбата е по-висока от калкулираната. Това според прокурора нарушава принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и на постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА е императивна и посочва, че мотивите/съответно докладът трябва да съдържат изчерпателно изброени задължителни реквизити. Прокурорът акцентира на обстоятелството, че ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт. Ето защо според прокурора в конкретния случай само формално е спазено изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, а липсата на точни и ясни мотиви е приравнена на липса на мотиви към внесеното предложение за приемане на нова Наредба.

Проверката за законосъобразност на Наредбата, приета от ОбС – Ловеч, би могла да се извърши от мотивите за приемането и, като задължителен елемент на подзаконовия нормативен акт.

Мотивите изясняват целите на вносителя и са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните да могат да разберат фактите и причините, мотивирали общинския съвет да възприеме съответния вариант на уредба при определяне на местните такси и цени на услуги, и реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта, като се запознаят с тях.

Неспазването на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА представлява нарушение на императивни норми и има характер на съществено нарушение на процедурата по издаване на нормативни административни актове и е основание за отмяна на Наредбата в цялост.

Липсата на мотиви с изискуемото по закон съдържание към проекта за наредба, неспазване на процедурата по публикуване на мотивите, заедно с проекта и разглеждане на предложението на кмета в нарушение на чл. 28, ал. 3 от ЗНА от общинския съвет е основание за отмяна на Наредбата в цялост.

Според оспорващия прокурор сочените процесуални нарушения са съществували изначално още при първоначалното приемане на Наредбата и те не са и не би могло да бъдат санирани във времето.

Допълнително се сочат допуснати нарушения при приемането на последващите изменения и допълнения на наредбата:

Относно Решение № 479/26.09.2013 г., публ. на 21.10.2013 г., в сила от 21.10.2013 г. на ОбС-Ловеч подробни мотиви за незаконосъборазност прокурорът не сочи, т.к. твърди, че ответникът не представя преписката по неговото приемане.

Конкретният порок, който прокурорът изтъква е, че изменението на Наредбата, направено с решение № 479/26.09.2013 г. на ОбС- Ловеч, не е съобразено с разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от ЗНА и не е направено с приемането на „Наредба за изменението на Наредбата“, а само с обикновено решение на ОбС – Ловеч.

Допълнително се твърди, че е нарушен и чл. 110, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация за мандат 2011 – 2015 година, изискващ провеждането на обществено обсъждане.

Относно Решение № 546/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. . на ОбС-Ловеч оспорващият прокурор намира, че при приемането на решение № 546/19.12.2013 год. на ОбС-Ловеч, с което е изменена наредбата, са допуснати същите нарушения – на чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, както при приемането на първоначалния вариант на Наредбата с Решение № 392/11.06.2013 год. на ОбС – Ловеч.

Предложението на кмета за изменение на Наредбата от 05.12.2013 год. не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, т.к. не съдържа предвидените в т. 2-5 на цитирания текст задължителни мотиви.

Не е ясно кога са изготвени приложените по преписката „мотиви“ на кмета, а предвид това, че те не са част от предложението му, няма данни да са публикувани на сайта на общината. Отделно изменението и допълнението на Наредбата, направено с цитираното решение не е съобразено с разпоредбата на чл.11, ал. 3 от ЗНА и не е направено с приемането на „Наредба за изменението на Наредбата“, а само с обикновено решение на ОбС – Ловеч.

В този смисъл не е съобразена и нормата на чл. 79 от АПК, съгласно която нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.

В същия смисъл прокурорът сочи съдебна практика на съдилищата в РБ:

С Решение № 3004 от 01.04.2004 г. на ВАС по адм. д. № 835/2004 г., 5-членен с-в на ВАС, приема: „Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗНА наредба се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висока степен. В закона няма изрично определение на решенията като вид нормативен акт, но при всички случаи те са вид акт с по-ниска степен от наредбата.

Тълкуването на разпоредбите на чл. 15 във връзка с чл. 11, ал. 3 от ЗНА налага извода, че е недопустимо нормативен акт от по-висша степен да бъде изменян и допълван с нормативен акт от по-ниска степен.“

В същия смисъл се сочат и: Решение № 1411 от 24.07.2014 г. на АдмС – Бургас по адм. д. № 2287/2013 г.;

Решение № 8732 от 27.12.2013 г. на СГС по в. гр. д. № 17171/2012 г.;

Решение № 106 от 8.01.2010 г. на АдмС – София по адм. д. № 4195/2008 г.;

Решение № 404 от 13.06.2014 г. на PC – Враца по гр. д. № 1881/2013 г.;

Решение № 2290 от 20.12.2013 г. на АдмС – Бургас по адм. д. № 1053/2013 г. и др.

Относно същото решение прокурорът твърди, че общественото обсъждане е проведено на 13.12.2013 год., а всички заседания на постоянните комисии на ОбС – Ловеч са проведени преди него и така на практика не е било възможно да бъдат съобразени и обсъдени предложенията и изразените становища на това обсъждане.

Допълнително се твърди, че няма взето изрично решение на ОбС – Ловеч за провеждане на обществено обсъждане, каквото (счита неправилно) тълкувание е направил на разпоредбата на чл. 110, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 год., председателя на ОбС – Ловеч в пледоарията си по същество и в писмената си защита.

Според оспорващия прокурор разпоредбата на чл.110, ал. 1 от Правилника е императивна, а ал. 2 се отнася за други случаи по преценка на ОбС, извън тези по ал. 1, когато провеждането на обществено обсъждане е задължително и детайлизира процедурата.

Съществено нарушение на чл. 98, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 год., е допуснато, като не е разгласено приетото решение № 546/19.12.2013 г. на ОбС – Ловеч чрез публикуване на съобщение по образец в печата, както е направено при приемането на другите решения, с които Наредбата е изменяна или допълвана.

Относно Решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г. . на ОбС-Ловеч прокурорът твърди, че с цитираното решение е приета Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите, на превозните средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

С § 13 от ПЗР на Наредба № 2 са създадени нови точки в чл. 53, ал. 1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

На сайта на Община Ловеч е публикуван проект на наредбата, но не е оповестено предложението на кмета на общината, ведно с мотивите (съотв. доклада) му. Това според прокурора също представлява нарушение на чл.26, ал. 2 от ЗНА.

Отделно самото предложение на кмета не отговаря на изискванията на ЗНА, т.к. мотивите му са съвсем кратки и не съдържат реквизитите по чл.28, ал. 2 от ЗНА. Към предложението на кмета не е приложена и финансова обосновка за всяко едно предложение за въвеждане на такси за платено паркиране в „Синя зона“ и за „Служебен абонамент“ и за карти за локално паркиране и такова на електромобили. Общо приети са 9 нови такси, а е налично изчисление само за стойността на една от тях – за 1 час платено паркиране (чл.53, ал.1, т.19.8., б.“а“). Това представлява нарушение на чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ.

Относно Решение № 638/27.03.2014 г., в сила от 08.05.2014 г. на ОбС-Ловеч според прокурора изменението и допълнението на Наредбата, направено с цитираното решение, не е съобразено със ЗНА и не е направено с приемането на „Наредба за изменението на Наредбата“, а само с обикновено решение на ОбС – Ловеч.

По този начин отново е „избегната“ процедурата, свързана с приемането на един нормативен акт, като например провеждането на обществено обсъждане (няма данни такова да е проведено), предвидено в императивната разпоредба на чл.110, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация за мандат 2011 – 2015 година.

Приложеният към преписката „финансов анализ“ няма отношение към приетото решение на ОбС – Ловеч, т.к. той е правен във връзка с поети ангажименти по договор по проект „Развитие на социална икономика в Община Ловеч“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предоставянето на тази социална услуга в рамките на този проект е приключила на 30.04.2014 год. (видно от самата фин. обосновка). На сайта на Община Ловеч е публикувано предложението на кмета, но не и проект на наредба за изменение на наредбата (или проект на приетото решение). Това представлява нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА.

Относно Решение № 653/24.04.2014 г. , в сила от 02.06.2014 г. на ОбС- Ловеч прокурорът твърди, че решението е прието без да е проведено обществено обсъждане съгласно разпоредбата на чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация за мандат 2011 – 2015 година.

От разпечатката от сайта на Община Ловеч, приложена по преписката, не става ясно дали е публикувано предложението на кмета на общината или проекта на „Наредба за изменение на Наредбата“. По този начин не може да се установи по безспорен начин, че изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА е спазено.

За част от приетите нови такси не са приложени калкулации на разходите по предоставяне на услугата. Вместо това са приложени: справки за приходи и разходи на РИМ – Ловеч, справка за средства за издръжка на Худ. галерия -Ловеч, Приходи на Зоопарк – Ловеч, информация за издръжката на Духов оркестър — Ловеч, информация за разходите и приходите на обект „Деветашка пещера“, справка за постъпили приходи и изразходени средства от Спортна зала, и т.н.

За таксите, които ще се събират във връзка с дейността на горепосочените обекти, обаче, няма финансова обосновка. Това според прокурора представлява нарушение на чл.7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ.

Относно Решение № 696/26.06.2014 г., в сила от 02.06.2014 г. на ОбС- Ловеч прокурорът твърди, че на сайта на Община Ловеч е публикувано предложение на Кмета, но няма данни да е публикуван и проекта на „Наредба за изменение на Наредбата“.

Това според прокурора отново е нарушение на чл.26, ал. 2 от ЗНА. Предложението на кмета не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА – изложени са само причините, налагащи приемането на наредба за изменението на Наредбата, но не и целите, които се поставят, финансовите и другите средства, необходими за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, вкл. финансовите такива, анализ на съответствие с правото на ЕС.

При липсата на тази информация, ОбС – Ловеч изобщо не е трябвало да разглежда това предложение на кмета, каквото е изискването на чл.28, ал. 3 от ЗНА.

Прокурорът акцентира, че някои от приетите такси не са съобразени с изготвените калкулации, а са завишени, което говори, че в нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ Общинският съвет е търсил не възстановяване на разходите, а по-скоро набавяне на печалба от въвеждането на такива по-високи такси.

По-конкретно се сочат – при калкулация за разход на час за наем на художествената галерия в гр. Ловеч през летния сезон – 25 лв., приетата такса от ОбС – Ловеч е 30 лв., а за зимен сезон – при калкулиран разход 26 лв. — приетата такса е почти двойна – 50 лв. По този начин е нарушен и принципът за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси, залегнал в чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ.

Според прокурора и това решение е прието без да е проведено обществено обсъждане съгласно разпоредбата на чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация за мандат 2011 – 2015- година.

В допълнение оспорващият прокурор твърди, че там, където изобщо го има /в решение № 392/11.06.2013 г., решение № 638/27.03.2014 г. и решение № 653/24.04.2014 г. на ОбС – Ловеч/, т.нар. „Анализ на съответствие с правото на ЕС“ е бланкетен и в трите цитирани по-горе решения: и гласи (с много малки вариации) следното: „Настоящият проект за нова Наредба/за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, е в съответствие с правото на ЕС и е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.“

Поради това според прокурора анализ липсва, защото нито се сочат кои са тези регламенти и директиви, относими към тази материя, нито какво гласят или поне коя сфера на дейност регулират, нито пък може да се установи съответствие на предлаганите норми с тях. Поради което едно такова формално изпълнение на изискването на чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА е равнозначно на липсата на такъв анализ.

Оспорващият прокурор цитира множество решения на съдилищата в подкрепа на становището си за незаконосъобразност на Наредбата в цялост с всичките й изменения и допълнения:

Решение № 11054/29.09.2010 год. по адм. д. № 2671/2010 год. на VI отд. на ВАС,

Решение № 11522/06.10.2009 год. по адм. д. № 5210/2009 год. на I отд. на ВАС,

Решение № 14112/23.11.2009 год. по адм. д. № 6008/2009 год. на IV отд. на ВАС,

Решение № 6577/14.05.2013 год. по адм. д. № 3622/2013 год. на VII отд. на ВАС,

Решение № 140/14.03.2011 год. по адм. д. № 758/2010 год., 3 чл. с-в на АС – София област,

Решение № 830/07.11.2012 год. по адм. д. № 213/2012 год., 3 чл. с-в на АС – София област,

Решение № 596/03.08.2011 год. по адм. д. № 111/2011 год., 3 чл. с-в на АС – София област,

Решение № 201/27.03.2012 год. по адм. д. № 66/2012 год., 3 чл. с-в на АС – Плевен,

Решение № 679 от 7.05.2012 г. на АдмС – Бургас по адм. д. № 1180/2011 г.,

Решение № 926 от 24.06.2010 г. на АдмС – Пловдив по адм. д. № 456/2010 г., 9-ти с-в,

Решение № 324 от 6.06.2014 г. на АдмС – Пазарджик по адм. д. № 209/2014 г.,

Решение от 14.04.2014 г. на АдмС – Габрово по адм. д. № 8/2014 г., както и редица други.

В заключение в съдебно заседание и писмена защита оспорващият прокурор моли съда да отмени изцяло оспорената Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, приета с Решение № 392 от 11.06.2013 г., по Протокол № 30/11.06.2013 г., публ. на 08.07.2013 г. и съобщение в местен вестник от 08.07.2013 г., в сила от 08.07.2013 година; изм., решение № 479/26.09.2013 г., публ. на 21.10.2013 г., в сила от 21.10.2013 г.; изм. и доп., решение № 546/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 638/27.03.2014 г., в сила от 08.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 653/24.04.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.; изм., решение № 696/26.06.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.).

Ответникът Общински съвет – Ловеч се представлява лично от председателя на ОбС – адв. Тихол Тихолов, който в съдебно заседание и писмена защита намира протеста на прокурор С.И. *** за неоснователен.

Председателят на ОбС, по повод изрични указания на съда, с които са изисквани писмени доказателства, представя, писмена справка вх. № 2071/22.07.2014 г., видно от която към момента на представянето й и към момента на приключване на съдебното дирене са приети следните изменения и допълнения на Наредбата, след първоначалното Решение № 392/11.06.2013 г. на ОбС-Ловеч, с което е приета Наредбата:

Решение № 479/26.09.2013 г.

Решение № 546/19.12.2013 г.

Решение № 625/27.03.2014 г.

Решение № 638/27.03.2014 г.

Решение № 653/24.04.2014 г.

Решение № 696/26.06.2014 г.

Това е видно и от сайта на Община Ловеч, към датата – 21.01.2015 г.- приключване на съдебното дирене по настоящето дело, а и няма спор между страните.

Според председателя на ОбС – Ловеч действията по приемането на оспорената нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите започват с предложение вх.№ ОС-282/08.04.2013 г. на общинския съвет, внесено от Кмета на Община Ловеч с подробни мотиви, съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА.

Проектът е включен в дневния ред като т. 9 на 26-тото заседание на ОбС-Ловеч, насрочено от тогавашния председател на ОбС – К.Маринова за 23.04.2013 г., което заседание, обаче, е прекратено поради липса на кворум.

След заседание на Председателския съвет на 23.05.2013 г. е насрочено продължение на 26-тото заседание за 28.05.2013 г. Именно на това продължение на заседанието е прието решение № 357 от същата дата за отлагане разглеждането на предложението за новата наредба за следващо заседание.

Такова следващо заседание е свикано от група общински съветници на 11.06.2013 г. Към предложението на кмета за новата наредба е приложен и протоколът от обществено обсъждане на проекта от 15.04.2013 г. Предложението е прието с решение № 392/11.06.2013 г. на ОбС – Ловеч.

Хронологията на приемането на новата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги е представена документално в съда с преписка вх.№ 276/27.01.2013 г. Пълния текст с измененията до приемането на новата Наредба с решение № 392/11.06.2013 г. на ОбС е представен документално в съда с преписка вх. № 163/20.01.20134 г., включително първоначалното решение № 652/30.01.2003 г. за приемане на старата Наредба, отменена на 11.06.2013 г. Председателят на ОбС твърди, че ответният ОбС е представил всички преписки с писма: писмо вх.№ 2649/27.10.2014 г. и писмо вх.№ 2974/02.12.2014 г., с което са изпълнени определенията на съда относно изискване на доказателства.

При изискване от оспорващия прокурор на калкулациите за таксите и цените, визирани в разпоредбите на новата Наредба, приета с Решение № 392/11.06.2013 г. на ОбС, е отговорно от ОбС, че за възпроизведените в новата наредба текстове от старата, отменена с Решение № 392/13 г. на ОбС наредба от 2003 г., калкулации не могат да бъдат представен. Представени са калкулации за новите такси и цени на услуги, въведени за първи път с новата Наредба. Калкулации за определените в отменената наредба /старата наредба от 2003 г./ изменяна до м.декември 2012 г. е било и е обективно невъзможно да бъдат представени, защото според чл. 42 от ЗСч сроковете за съхраняване на счетоводни документи от категорията на калкулации за цени и такси за услуги са в рамките на 3 години от създаването им.

Освен това и по тогава действащата редакция на ЗМСМА, по-конкретно в чл. 22 от ЗМСМА, е предвидено и са изпращани на областния управител актовете на общинските съвети за осъществяване на контрол, поради което и според изрична разпоредба на ЗСч -след упражняване на контрола след всяко едно изменение на Наредбата /отменената/ калкулациите вече не е било задължително да се съхраняват.Предвид това калкулациите за цените не са съхраняване при ответника и не са представени нито на оспорващия прокурор, нито по делото.

Според адв. Т. Тихолов контрол върху действащ нормативен акт по АПК се упражнява без ограничения във времето, но по цитираните разпоредби на ЗСч съпровождащите документи /калкулации/ не се съхраняват безсрочно. Поради това ответникът е поискал назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която да сравни текстовете на новата Наредба с тези на старата /отменена/ Наредба, които са възпроизведени в новата и за които с решението на ОбС за приемане на новата Наредба не са представени калкулации /финансови обосновки/ за размера на таксите или цените на услуги, което искане е отхвърлено от съда.

За нововъведените с новата Наредба и последвалите решения на ОбС – Ловеч за изменения и допълнения на Наредбата са представени финансови обосновки. Председателят на ОбС – Ловеч намира, че оспорващият прокурор оспорва и част от тях с твърдението, че „в някои от калкулациите имало посочени административно – стопански разходи, а в други калкулации нямало такива“, поради което не е ясно какво се иска от оспорващия – да бъдат включени административно-стопански разходи и в калкулациите, в които такива няма или обратното в калкулациите с налични административно-стопански разходи тези разходи да бъдат изключени. Ответникът намира, че право на ОбС съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ е да определи някои цени или такси в размер по-нисък от реалните разходи за предоставяне на съответната услуга.

Според ответника калкулацията е систематичен, систематизиращ счетоводен документ от други първични счетоводни документи, визиращи изписването на материали по видове и цени и по направления за отделни видове услуги, а тези първични счетоводни документи, регистриращи за първи път определена стопанска операция /чл.6 и сл. от ЗСч/ не се прилагат към производния документ /калкулация/.

Според ответника, независимо от недопуснатата съдебно- счетоводна експертиза, сравнението между текстовете за едни и същи такси и видове услуги с цени в старата /отменена/ Наредба и възпроизвеждането им в новата Наредба може да бъде извършено от съда, защото пълните текстове на старата Наредба от 2003 г., вкл. измененията й до месец декември 2012 г. и пълните текстове на новата Наредба от 11.06.2013 г., вкл. решенията за измененията и допълненията й се намират в делото. Ответникът твърди, че при това сравнение ще се види идентичността на размера на таксите и цените по отменената /старата/ Наредба и новоприетата и оспорена в настоящето производство Наредба. Ответникът настоява, че липсата на калкулации за тези възпроизведени в новата Наредба размери от старата Наредба се дължи на факта на липса на законово задължение за съхраняването им.

Във връзка с твърдението на оспорващия прокурор за непровеждане на обществено обсъждане председателят на ОбС – Ловеч намира, че интерпретацията на прокурора на разпоредбата на чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011- 2015 г. е неправилна.

Според ответника в случай, че разпоредбата на чл. 110 от Правилника е императивна и изисква винаги да се провежда обществено обсъждане, тогава се обезсмисля текста на чл. 110, ал. 2 от Правилника, съгласно който решение за провеждане на такова обществено обсъждане се взема от ОбС с мнозинство повече от половината от целия състав на общинския съвет /от общо 33-ма съветници, като повече от половината са 17 съветници/.

Председателят на ОбС предлага хипотезата на гласували „за“ обществено обсъждане 15 съветници, в който случай няма да има взето решение за провеждане на обсъждане. Предвид това ответникът настоява, че разпоредбата на чл. 110, ал. 1 от Правилника не е императивна, а е диспозитивна – право на съветниците е да гласуват дали да има или не обществено обсъждане, но не са длъжни да приемат решение за провеждане на обсъждане.

По отношение на довода на оспорващия прокурор, че е незаконосъобразно измененията и допълненията на наредбата да са приети само с решение на ОбС, без приемането на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба“, в който смисъл е цитираната от прокурора многобройна съдебна практика, адв. Т. Тихолов сочи съдебна практика в обратния смисъл – Решение № 15461 от 18.12.2014 г. по адм.д. № 5751/2014 г. на ВАС.

Допълнително се прави аналогия със законодателната дейност на НС, като твърди, че със ЗИД на един закон се вписват промени и в други закони без за тях да се вписва приемане на ЗИД. В заключение ответният общински съвет, чрез председателя – адв. Т. Тихолов, в съдебно заседание и в писмени защита моли съда да отхвърли оспорването.

Участващият на основание чл. 192 от АПК в производството прокурор при ОП – Ловеч дава заключение за основателност на протеста на прокурора С.И. ***. Намира делото за изяснено от фактическа страна, а протестът за основателен, поради което дава заключение оспорената Наредба да бъде отменена от съда в цялост, като поддържа всички основания за отмяна на подалия протеста прокурор.

Съдът, след като прецени доказателствата по делото, доводите на страните и след служебната проверка по чл. 168 от АПК, приложим на основание чл. 196 от АПК, на законосъобразността на административния акт, намира за установено следното:

Първоначално подаденият протест, както и допълнителните протести /с изрични писмени молби/: с молба вх. № 1529/23.05.2014 г., молба вх. № 2927/26.11.2014 г., молба вх. № 156/21.01.2015 г./, са допустими. Оспорването е срещу нормативен административен акт, подлежащ на оспорване пред съда – чл. 185 от АПК, без ограничение във времето – чл. 187, ал. 1 от АПК.

Законът признава правото на оспорване на прокурора съгласно чл. 186, ал. 2 от АПК, без да поставя условия за правен интерес по чл. 159, т. 4 от АПК.

Процесуалната легитимация на прокурора да протестира нормативни административни актове пред съда произтича от функцията му на държавен орган, натоварен с надзор върху законността, като общественият интерес се презумира. /Така Решение № 5 от 18.04.2003 г. по конституционно дело № 5/2003 г. на Конституционния съд на РБ/. Ето защо оспорването на прокурора на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, приета с Решение № 392 от 11.06.2013 г., по Протокол № 30/11.06.2013 г., публ. на 08.07.2013 г. и съобщение в местен вестник от 08.07.2013 г., в сила от 08.07.2013 година; изм., решение № 479/26.09.2013 г., публ. на 21.10.2013 г., в сила от 21.10.2013 г.; изм. и доп., решение № 546/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 638/27.03.2014 г., в сила от 08.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 653/24.04.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.; изм., решение № 696/26.06.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.), е допустимо.

По отношение предмета на делото съдът се съобрази със задължителните указания на ВАС в Определение № 14007/24.11.2014 г. по адм.д. № 13337/2014 г. на ВАС за проверка законосъобразността на Наредбата в цялост с всичките изменения и допълнения.

По отношение на доказателствата съдът в настоящия състав, след отводите с определение № 274 от 07.05.2014 г. по адм.д. № 8/2014 г. на предходния тричленен състав, разглеждащ делото, е постановил множество определения/разпореждания за събиране на доказателства, както следва:

С разпореждане от 26.05.2014 г. е указано на ответника на основание чл. 163 от АПК, че в 14 – дневен срок от получаването на същото може да представи писмен отговор и да посочи доказателства /като писмените следва да се приложат към отговора/. Със същото разпореждане е указано на основание чл. 170, ал. 1 от АПК на ответника по оспорването, че носи доказателствената тежест за установяване на всички факти и обстоятелства, обуславящи законосъобразността на акта, както и изпълнение на законовите изисквания при издаването му. Със същото разпореждане е указано на основание чл.171, ал. 4, във вр. с чл. 170 от АПК на оспорващия, че следва да ангажира допустими и относими доказателства в образуваното административно производство по отношение твърденията си в протеста за незаконосъобразност на акта, вкл. свързаните с икономическата обосновка, послужили за приемане на оспорената наредба.

С протоколно определение от 17.07.2014 г. съдът е указал изрично на ответника да представи: писмена справка за решенията на ОбС – Ловеч с техните номера и дати, с които са приети последващи изменения и допълнения на Наредбата, да представи писмена информация на съда дали към момента няма проект за изменение на същата Наредба. Със същото протоколно определение съдът е указал изрично на страните, че представените към датата 17.07.2014 г. писмени доказателства не са пълни, като съдът отново е указал на ответника, че на основание чл. 170, ал. 1 от АПК носи доказателствената тежест за установяване на всички факти и обстоятелства, обуславящи законосъобразността на акта, както и изпълнение на законовите изисквания при издаването му, конкретно на Глава ІІІ от ЗНА, чл. 26 и чл. 28, както и на Правилника на ОбС – Ловеч за мандат 2011 -2015 г. Със същото протоколно определение съдът е изискал от ответника доказателства за спазване разпоредбите на чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ, с оглед на твърденията на прокурора за нарушение на същите материално- правни норми. Със същото протоколно определение съдът е указал на двете страни да представят допълнителни доказателства, с оглед доказателствената тежест, а именно: на ответника – да представи доказателства на основание чл.170, ал. 1 от АПК, и на оспорващия – на основание чл. 171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК да ангажира и други допустими и относими доказателства по отношение твърденията си в протеста за незаконосъобразност на Наредбата в нейната цялост. Със същото протоколно определение съдът е изискал от ответника актуален текст на Наредбата с всички изменения и допълнения към датата на сл.с.з.

С разпореждане от 29.09.2014 г. е изискан от ответника Общински съвет – Ловеч, представляван от председателя, заверено копие на пълния текст на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011 – 2015 г., както и изрична писмена справка за последващи изменения и допълнения на същия, ведно с копия на същите до 01.10.2014 г. Със същото разпореждане е указано на двете страни да изпълнят определението на съда от 17.07.2014 г. относно представяне на допълнителни писмени доказателства с оглед указаната от съда доказателствена тежест.

С протоколно определение от 01.10.2014 г. съдът е приел представения, съгласно изрични указания на съда, Правилник за организацията и дейността на ОбС Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година в редакцията към момента на с.з, като допълнително е изискал от ответника да представи копие от Правилника, без измененията и допълненията, който е бил в сила към момента на приемането на оспорената в настоящото производство Наредба, приета с Решение №392/11.06.2013 г. на ОбС Ловеч, както и редакцията на правилника към момента на приемане на последващите изменения и допълнения, най-късно до датата на сл.с.з.

Със същото протоколно определение съдът е указал на ответника, че с оглед предмета на делото, както и практика на ВАС и административните съдилища, че следва акцентът на писмените доказателства от ОбС – Ловеч да бъде върху това: съдържа ли административната преписка мотиви към проекта, както за приемането на нова Наредба, така и за приемането на изменения и допълнения на същата. Указано е на ответника, че преписката следва да съдържа доказателства за публикуване на интернет – страницата на общината на проекта на нова Наредба и проекта на наредби за последващи изменения и допълнения, както и доказателства за публикуването на мотиви – доклад към първоначалната Наредба и измененията ѝ. Указано е на ответника да представи и доказателства съгласно чл. 23, ал. 1 от УПЗНА за досие на цялата документация по повод приемането на този нормативен акт, доказателства за включване в дневния ред на постоянни комисии при ОбС- Ловеч, като и становище, положително евентуално такива, на комисии, доказателства за спазването на 14- дневния срок по чл. 26 от ЗНА, като и други доказателства по преценка на ответника, върху когото, както многократно съдът е указвал, пада доказателствената тежест за установяване на всички факти и обстоятелства, обуславящи законосъобразността на акта, както и изпълнение на законовите изисквания при издаването му.

С протоколно определение от 26.11.2014 г. съдът изрично е изискал от ответника административните преписки по приемане на Решения № 625/27.03.2014 г., Решение № 638/ 27.03.2014 г., Решение № 653/ 24.04.2014 г. и Решение № 696 /26.06.2014 г. на ОбС – Ловеч. Допълнително съдът е изискал от ответника да представи заверени копия на текста на Наредби за изменение и допълнение на процесната НАРЕДБА, към всички последващи след приемането решения на ОбС- Ловеч, а именно: Решение № 479, Решение № 546, Решение № 625, Решение № 638, Решение № 653 и Решение № 696 на ОбС, както и писмени доказателства за публикуване на същите проекти, ведно с публикуване на доклада на вносителя, на Наредбите за изменение и допълнение на процесната Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, след първото Решение № 392/ 11.06.2013 г. Със същото протоколно определение съдът изрично е изискал от ответника да се представи доказателства за публикуване на всички изменения и допълнения на Наредбата, приети с последващите решения на ОбС, т.е писмени доказателства за публикуване както на проекта на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА, така и писмени доказателства за публикуване на окончателния удостоверен текст, след приемането му – към всяка една от датите на измененията, ведно с писмени доказателства за писмен доклад на вносителя, в 14- дневен срок преди заседанието на ОбС – Ловеч, на което са приети сочените изменения и допълнения, като е указал в случай на липса на такива доказателства, с изрична писмена молба ответникът да уточни това изрично. Указано е на ответника, че всички изискани с изричното определение на съда писмени доказателства следва да се представят в 5- дневен срок, считано от датата на съдебното заседание.

Със същото протоколно определение съдът е указал на двете страни с оглед предмета на делото, и преди всичко с оглед указаната от ВАС с определение по адм. дело № 13337/2014 г. на ВАС възможност предметът на настоящото дело да се разширява, дори и след даване ход по същество с допълнителни молби, че към датата на следващото съдебно заседание всяка една от страните следва да е представила всички доказателства, които счита за относими към предмета на делото, а не само изрично изисканите с многобройни определения от съда писмени доказателства, като съдът е указал на двете страни, че най-късно до датата на сл.с.з. /21.01.2015 г./ следва с допълнителни молби да изчерпят доказателствените си искания, с препис за другата страна.

Всички представени от страните писмени доказателства са приети от съда. По отношение на възражението на оспорващия прокурор, че ответникът не е представил административната преписка по приемане на Решение № 479/26.09.2013 г. съдът следва да отбележи, че преписката по приемане на това решение на ОбС е представена и се намира на стр. 526-669 от адм. д. № 18/2014 г. по описа на ЛАС, присъединено към настоящето.

В заключение с оглед посочените по-горе определения на съда за изискване на доказателства от ОбС – Ловеч, както и указването на срокове за представянето на същите и преди всичко указването на страните до датата 21.01.2015 г. да изчерпят доказателствените си искания, съдът на основание чл. 161 и чл. 158, ал. 1 от ГПК, приложим на основание чл. 144 от АПК, приема, че ответникът не разполага с други доказателства, извън представените и приети от съда с административните преписки.

По основателността на протеста /допълнен с допълнителни протести/, съдът намира същият за основателен по следните съображения:

При преценка на компетентността на издателя на нормативния административен акт съдът съобрази следното:

Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК във вр. с чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, включително и подзаконови нормативни актове под формата на наредба.

С нормата на чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България на общинските съвети е възложена компетентността да определят размера на местните такси по ред, установен със закон. Съгласно чл. 9 от ЗМДТ общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Като съобрази всички приложени преписки както по приемането на първоначалния текст на процесната Наредба, така и във връзка с приемането на всички оспорени с протеста/протестите изменения и допълнения на Наредбата, съдът намира, че процесната Наредба, вкл. всички нейни изменения и допълнения е издадена от компетентен орган, по силата на законова делегация.

При издаване на наредбата са спазени изискванията на чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от АПК – посочен е видът на акта, органа, който го е приел и е определен главния му предмет, посочено е правното основание за приемане на наредбата – чл. 21, ал.2 от ЗМСМА.

При гласуването на новата Наредбата, е спазено изискването за кворум и мнозинство по чл. 27, ал. 2, ал. 4 от ЗМСМА, поради което според съда приемането на процесната Наредбата отговаря на изискването за форма.

При проверка на нормативния административен акт, вкл. всичките му последващи изменения и допълнения, с нормата на чл. 146, т. 3, във вр. с чл. 196 от АПК съдът съобрази следното:

Съществено при преценка законосъорбразността на приетата нова Наредба е има ли доказателства, че са осъществени двете кумулативни предпоставки на чл. 11, ал. 1 от ЗНА, приложим субсидиарно на основание чл. 80 от АПК.

Съгласно нормата на чл. 11, ал. 1 от ЗНА отмяната на действащ и замяната му с нов нормативен акт е предвидена само за случаи, при които са налице и двете кумулативни предпоставки на чл. 11, ал. 1 от ЗНА: ако промените са „многобройни“ и „важни“, като практиката на Конституционния съд на Р България и на ВАС дават приоритет не на количествения критерий /многобройни изменения/, а на „важността“ на същите, в който смисъл с новата Наредба трябва да се преуреждат по съществено различен начин от старата Наредба обществените отношения, предмет на Наредбата.

По делото не само липсват доказателства, че са налице „многобройни“ промени – текстовете на новата Наредба, съпоставени със старата /отменена/ Наредба, не са съществено различни, но и липсват доказателства, че измененията, приети в новата Наредба са толкова различни и „важни“ за да обосноват отмяната на предходната Наредба и замяната й с нова Наредба. Нещо повече, видно от самия доклад на кмета изх. № Р-ОС-204/08.04.2013 г. /на л. 129-131 от адм.д. № 18/2014 г. на ЛАС – присъединено към настоящето дело/, в същия като причини за отмяна на действащата тогава Наредба и замяната й с нова не се сочат „важни“ промени, а по – скоро се изтъква като мотив техническо удобство предвид многобройните изменения и допълнения на действащата тогава Наредба, приета с Решение № 652/30.01.2013 г. на ОбС, изменяна и допълвана.

Допълнително председателят на ОбС – адв. Т. Тихолов в писмената си защита и в съдебно заседание по повод отхвърляне на аргументите на прокурора за липса на финансови обосновки по повод приемането на новата наредба, сам изтъква, че в текстовете на старата Наредба и тези на новата Наредба има идентичност на размера на таксите и цените на услугите, в който смисъл моли съда да направи съпоставка между текстовете на двете наредби.

Председателят на ОбС в писмената защита и в съдебно заседание заявява, че са представен калкулации за „новите такси и цени на услугите, въведени за пръв път с новата Наредба“, като „калкулации за определените в отменената /стара наредба от 2003 г./, изменяна до м. декември 2012 г. е било и обективно невъзможно да бъдат представени“, защото не се съхраняват в общината. Ето защо според съда, освен липсата на доказателства, че са осъществени и то кумулативно и двете предпоставки на чл. 11, ал. 1 от ЗНА, допускащи приемането на нов нормативен акт, от ответника липсват дори такива твърдения за осъществени предпоставки на чл. 11, ал. 1 от ЗНА.

Напротив – ответникът твърди в голяма част идентичност на двете наредби, в което съдът се убеди предвид наличните по делото копия на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, приета с решение № 652 от 30 януари 2003 година по протокол № 52/30.01.2003 г. на Общинския съвет – Ловеч, вкл. всички последващи изменения и допълнение и процесната Наредба на ОбС – Ловеч. Предвид твърденията на самия председател на ОбС – адв. Т. Тихолов, съпоставката с текстовете на отменената Наредба и „новата” процесна Наредба, цялата адм. преписка по приемането на „новата” Наредба и преди всичко доклада на кмета изх. № Р-ОС-204/08.04.2013 г. /на л. 129-131 от адм.д. № 18/2014 г. на ЛАС – присъединено към настоящето дело/, съдът намира че липсват доказателства за наличието на двете кумулативни предпоставки на чл. 11, ал. 1от ЗНА, допускащи отмяната на старата Наредба и приемането на новата процесна Наредба.

В този смисъл процесната Наредба като приета в противоречие с императивните разпоредби на административнопроизводстваните правила на чл. 11, ал. 1 от ЗНА следва да бъде отменена.

В същия смисъл са и Решение № 7484 от 07.06.2010 г. по адм.д. № 280/2010 г. на ВАС, Решение № 5812 от 12.06.2013 г. по адм.д. № 2466/2003 г. на 5-чл. състав на ВАС.

Според съда друго съществено нарушение на административнопроизводствените правила се изразява в неспазване изискванията на чл. 77 от АПК и чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Неспазването на законовите правила за издаване на подзаконовия нормативен акт по чл. 77 от АПК и чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, които са императивни условия за неговата законосъобразност, обосновава отмяна на нормативния административен акт на основание чл. 146, т. 3, във вр. с чл. 196 от АПК.

По делото, въпреки многократно дадените указания, посочени по – горе в цитираните съдебни определения, издателят на акта не е представил доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 77 и чл. 26 от ЗНА в изискуемия от закона обем.

Представените доказателства за публикуване на проекта за нова Наредба на интернет-страницата на Общината, не са достатъчни, поради което съдът не може да направи извод, че проектът за нова Наредба е публикуван, ведно с мотивите /доклада на кмета/, както и че е публикуван с всичките изменения в окончателния вариант на проекта, след проведеното обществено обсъждане и постъпилите становища на всички комисии.

Няма спор, че по повод приемането на първоначалния текст на процесната Наредба е проведено „обществено обсъждане” /мотиви за същото ще бъдат изложени по-долу/, но според съда липсват доказателства окончателният съгласуван текст, след „общественото обсъждане” на Наредбата да е публикуван на интернет-страницата на общината ведно с мотивите в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗАН.

о отношенПие на решенията на ОбС- Ловеч, с които са приети всички последващи изменения и допълнения на процесната Наредба:

/1.Решение № 479/26.09.2013 г.,

2.Решение № 546/19.12.2013 г.,

3. Решение № 625/27.03.2014 г.,

4. Решение № 638/27.03.2014 г.,

5. Решение № 653/24.04.2014 г.,

6. Решение № 696/26.06.2014 г. на ОбС – Ловеч/

непълнотата на доказателствата за публикуване на окончателния съгласуван текст на изменението и допълнението на Наредбата, ведно с мотивите и то в изискуемото съдържание по чл. 28, ал. 2 от ЗНА са по- съществени. /съдът ще изложи отделно мотиви относно формата на измененията и допълненията на Наредбата/. Ето защо според съда нарушаването на изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във вр. с чл. 77 от АПК е самостоятелно основание за отмяна на процесната Наредба в цялост.

Така Решение № 3768 от 19.03.2013 г. по адм.д. № 1828/2012 г. на ВАС, Решение № 13774 от 02.11.2012 г. по адм.д. № 8254/2012 г. на ВАС, Решение № 15258 от 03.12.2012 г. по адм.д. № 2475/2012 г. на ВАС, Решение № 1247 от 26.01.20111 г. по адм.д. № 2580/2010 г. на ВАС, Решение № 10775 от 11.07.2013 г. по адм.д. № 5574/2013 г. на 5-чл. състав на ВАС, Решение № 7484 от 07.06.2010 г. по адм.д. № 280/2010 г. на ВАС и др.

Според съда допълнително съществено нарушение на административнопроизводствените правила по смисъла на чл. 146, т. 3, във вр. с чл. 196 от АПК се изразява в нарушението на нормата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА при приемането на Наредбата на ОбС с решение № 392 от 11.06.2013 г. на ОбС – Ловеч.

Съгласно същата норма мотивите, съответно доклада, задължително съдържат:

1. причини, които налагат приемането;

2. целите, които се поставят;

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;

4. очакваните резултати от прилагането, вкл. финансовите, ако има такива;

5 анализ за съответствието на правото на Европейския съюз.

Видно от доклада на кмета изх. № Р-ОС-204/08.04.2013 г. /на л. 129-131 от адм.д. № 18/2014 г. на ЛАС – присъединено към настоящето дело/, не са изпълнени изискванията за съдържание по чл. 28, ал. 2 от ЗАН още при приемането на процесната Наредба.

Посочените формално 5 точки от доклада не отговарят на задължителното съдържание на нормата на чл. 28, ал. 2 от ЗАН.

Според същата норма и съдебната практика всеки един от задължителните реквизити на чл. 28, ал. 2 от ЗНА изисква конкретна обосновка, а не излагане на общи положения, поради което съдилищата приравняват формалния подход на липса на мотиви.

В този смисъл като разгледа детайлно съдържанието на сочения по-горе доклад на кмета при приемането на Наредбата, съдът намира, че по отношение на причините за приемането на „нова” Наредба мотивите са формални:

Като причина за приемането на нова Наредба кметът сочи: „При прецизна съпоставка на действащата наредба и действащото законодателство се установиха някои противоречия и неточности….актуализираха се съществуващи текстове от наредбата, съотносими с разпоредбите на конкретни закони и подзаконови нормативни актове, вътрешно-нормативни процедури, документи и стандарти за административно обслужване”. Липсва каквато и да било конкретика на причините, наложили приемането на нов нормативен акт по чл. 9 от ЗМДТ, като всички изложени изрази са бланкетни и общи и биха могли да се поставят като „причини” на всеки нормативен акт.

Като цел на новия нормативен акт в доклада за приемането му се сочи отново бланкетно: „постигане на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност…определяне на ясна формулировка на наименованията на административните услуги”. В същия смисъл т.нар „по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност” може да бъде отново цел на всеки нормативен акт.

Според съда формално е и изпълнението на изискването на чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗАН в процесния доклад относно приемане на Наредбата, като очаквани резултати се изразяват просто във:

„възможност на физическите и юридическите лица – клиенти на Община Ловеч и институциите по-добре да се ориентират за услугите, които общината предлага и таксите и цените”.

Особено формално е изпълнението на изискванията на чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗАНН в доклада по приемането на наредбата, където просто е посочено съвсем лаконично: „За прилагането на настоящата Наредба не са необходими допълнителни финансови средства”.

Точно този порок в обосновката на кмета според съда, наред с останалите, е най-съществен, защото се отнася до приемането на нова наредба на ОбС, която съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ следва да отговаря на изискванията, че местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата и на принципите на чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ.

Напълно необосновано е да се приема нова Наредба по чл. 9 от ЗМДТ без каквато и да било конкретика на очакваните финансови резултати. Нещо повече – в мотивите за приемането на Наредбата не се и сочат конкретни очаквани финансови резултати.

Също формален е и мотивът по чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА за приемането на нова Наредба, където се сочи напълно бланкетно, че новата Наредба е „подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на ЕС е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя”.

Ето защо съдът приема, че предложението на Кмета на Община – Ловеч по приемането на нова Наредба е немотивирано, тъй като не отговаря на нито едно от изброените в чл. 28, ал. 2, т. 1- т. 5 от ЗНА изисквания за обосновка, като особено съществен е порокът във връзка с пълната липса на финансова обосновка. По силата на чл. 28, ал. 3 ЗНА е следвало Общински съвет – Ловеч въобще да не разглежда проекта за нова Наредба. Така Решение № 6577 от 14.05.2013 г. по адм.д. № 3622/2013 г. на ВАС и мн. др.

Допълнително следва да се отбележи, че същото съществено нарушение на административнопроизводствените правила на чл. 77 от АПК, във вр. с чл. 28, ал. 2 от ЗНА е допуснато и при приемането на всички последващи решения на ОбС, с които наредбата е изменяна а допълвана:

1.Решение № 479/26.09.2013 г.,

2.Решение № 546/19.12.2013 г.,

3. Решение № 625/27.03.2014 г.,

4. Решение № 638/27.03.2014 г.,

5. Решение № 653/24.04.2014 г.,

6. Решение № 696/26.06.2014 г. на ОбС – Ловеч.

Предвид специалните изисквания на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ според съда липсата на финансова обосновка при приемането на нормативния акт, признато от самия председател на ОбС с твърдението му в съдебно заседание и в писмена защита, че такава не се е налагала за приемането на новата Наредба в цялост, а само за някои нови цени на такси и услуги, представлява самостоятелно основание за отмяна на процесната Наредба в цялост на основание чл. 146, т. 3, във вр. с чл. 196 от АПК.

По същество признанието на председателя на ОбС, че не е правена финансова обосновка при приемането на процесната Наредбата в цялост, кореспондира и с писмените доказателства по административната преписка относно приемането на решение № 392 от 11.06.2013 г. на ОбС – Ловеч.

Административният съд не споделя довода на председателя на ОбС, че финансова обосновка /калкулации/ е била необходима само за тези текстове от „новата” Наредба, които са били различни от „старата” отменена Наредба. Нормата на чл. 28, ал. 2, във вр. с чл. 77 от АПК е императивна, поради което мотиви за финансовите и други средства, необходими за прилагането на нова уредба са необходими при приемането на всеки нормативен акт. На още по-голямо основание т.нар. „финансова обосновка” е задължителна и то в цялост с оглед нормите на чл. 7, ал. 1 от и чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ при приемането на наредбата по чл. 9 от ЗМДТ, каквато е процесната.

От друга страна председателят на ОбС – Ловеч адв. Т. Тихолов заявява изрично, че в общината не се съхраняват документи относно финансовата обосновка по приемане на Наредбата в цялост, а единствените съхраняващи се такива документи са представени и касаят „калкулации за новите такси и цени на услуги, въведени за първи път с новата Наредба”.

Ето защо според съда това представлява самостоятелно съществено нарушение на административнопроизводствените правила съгласно чл. 146, т. 3, във вр. с чл. 196 от АПК, водещо до отмяна на наредбата в цялост.

При този извод на съда не е било необходимо назначаването на съдебно-икономическа експертиза, а и в общината липсват в пълен обем писмени доказателства, които вещото лице да изследва.

Съдът споделя становището на прокурора за допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в нарушаване на нормата на чл. 79 от АПК, във вр. с чл. 11, ал. 3 от ЗНА по повод приемането на изменения и допълнения в процесната наредба без това да е станало с приемането на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата”. По делото не се спори, а и видно от административните преписки, че по отношение на изменението и допълнението на Наредбата с Решение № 479/26.09.2013 г., Решение № 546/19.12.2013 г. и Решение № 638/27.03.2014 г., на ОбС – Ловеч не е спазена изискуемата форма на чл. 79 от АПК, във вр. с чл. 11, ал. 3 от ЗНА, като не е приемана на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата”.

Според настоящия състав на съда това представлява самостоятелно основание за отмяна на сочените със същите решения на ОбС- Ловеч изменения и допълнения на Наредбата.

В този смисъл съдът споделя мотивите на Решение № 3004 от 01.04.2004 г. на ВАС по адм. д. № 835/2004 г., 5-членен с-в на ВАС, които най-общо се изразяват в следното:

„Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗНА наредба се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висока степен. В закона няма изрично определение на решенията като вид нормативен акт, но при всички случаи те са вид акт с по-ниска степен от наредбата. Тълкуването на разпоредбите на чл. 15 във връзка с чл. 11, ал. 3 от ЗНА налага извода, че е недопустимо нормативен акт от по-висша степен да бъде изменян и допълван с нормативен акт от по-ниска степен.“.

В същия смисъл оспорващият прокурор е посочил достатъчно съдебна практика.

Конкретно съдът само следва да уточни, че извън акта, който изменят и допълват, разпоредбите на изменящия и/или допълващия акт нямат собствено правно значение, затова те не могат да бъдат самостоятелно изменяни и допълвани и следват съдбата на нормите, които изменят или допълват, в който смисъл при изложените по-горе мотиви за отмяна на Наредбата в нейната цялост поради сочените съществени нарушения на административнопроизводствените правила, съдът само констатира, че при приемането на посочените по горе изменения и допълнения на наредбата с Решение № 479/26.09.2013 г., Решение № 546/19.12.2013 г. и Решение № 638/27.03.2014 г., на ОбС – Ловеч не е спазена и изискуемата форма на чл. 79 от АПК, във вр. с чл. 11, ал. 3 от ЗНА, което представлява друго допуснато съществено процесуално нарушение по отношение на тези изменения и допълнения на Наредбата.

По отношение на довода, релевиран от оспорващия прокурор за непровеждане на „обществено обсъждане” и нарушение на чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011- 2015 г.,/наричан по-долу Правилник на ОбС – Ловеч/ по отношение на сочените в протеста изменения и допълнения на Наредбата, съдът съобрази следното:

Видно от представените по делото заверени преписи на Правилника на ОбС – Ловеч, в текста на чл. 110 от същия не е имало изменения и допълнения, поради което редакцията на същия текст както към момента на приемането процесната Наредба, така и към момента на приемането на всички последващи и оспорени с протеста изменения и допълнения на Наредбата е една и съща и гласи следното: „чл. 110, ал. 1

Общинският съвет организира обществени консултации и публични обсъждания на проекти за наредби, програми, стратегии и планове за развитие, както и по въпроси от значим обществен интерес за местната общност.

Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

Ал. 2 Общинският съвет, с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

Ал. 3 Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА, уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии и интернет решението по ал.2 най-малко 14 дни преди датата на обсъждането.”

Легален термин за „обществено обсъждане” липсва, но няма спор в практиката и доктрината, че общественото обсъждане представлява публикуването в интернет- страницата на съответната институция по смисъла на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Поради това всяко надлежно публикуване по начина и в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА по същество поставя начало на „обществено обсъждане”.

Ето защо по изложените по-горе съображения за допуснати нарушения на нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА във връзка с непредставяне на достатъчно доказателства, че както първоначалният текст на Наредбата, така и последващите изменения са публикувани на интернет- страницата на общината в цялост, ведно с мотивите, в окончателния си вариант, преди приемането им със съответните решения на ОбС в 14-дн. срок по чл. 26, ал. 2 от ЗНА, съдът намира, че не следва да излага по-подробни съображения.

Иначе, съгласно цитираният текст на чл. 110 от Правилника на ОбС – Ловеч не винаги се налагат „обществени консултации и публични обсъждания на проекти за наредби” по смисъла на ал. 1 на чл. 110 от Правилника, а само когато за това има прието решение на ОбС с изискуемото мнозинство по ал. 2 на чл. 110 от Правилника, което, както беше посочено по-горе, не се отразява на крайния изход на съда по отношение основателността на протеста на прокурора.

По изложените подробно съображения съдът намира протеста на прокурор С.И., допълнен със сочените протести/ за изцяло основателен.

По делото не са претендирани разноски по чл. 143 от АПК, поради което съдът не следва да се произнася.

На основание гореизложеното и чл. 193, ал. 1 и чл. 196 от АПК, във вр. с чл. 146, т. 3 от АПК Ловешкият административен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по протест на прокурор С.И. *** изцяло Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, приета с Решение № 392 от 11.06.2013 г., по Протокол № 30/11.06.2013 г., публ. на 08.07.2013 г. и съобщение в местен вестник от 08.07.2013 г., в сила от 08.07.2013 година; изм., решение № 479/26.09.2013 г., публ. на 21.10.2013 г., в сила от 21.10.2013 г.; изм. и доп., решение № 546/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 638/27.03.2014 г., в сила от 08.05.2014 г.; изм. и доп., решение № 653/24.04.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.; изм., решение № 696/26.06.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.).

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните.

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет – Ловеч да разгласи решението по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

Да се изпрати препис от решението на страните.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b4-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%86/

%d блогъра харесват това: