ян. 07 2014

Администратвен съд Ловеч обяви конкурс за „Началник отдел „Обща администрация““

Прочетено2506пъти

adminsad701141АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ” в Административен съд Ловеч – 1 (една) щатна бройка

1. Кратко описание на длъжността „Началник отдел „Обща администрация”:

Създава условия за законосъобразна, бърза и ефективна работа на служителите;

Предлага на председателя на съда мерки за подобряване на организацията и качеството на работа на отдела;

Участва в комисии по назначаване, атестиране, налагане на наказание на служителите и др.;

Подпомага председателя на съда в дейностите по стопанисване и управление на съдебното имущество, възложено на съда; Организира и контролира снабдяването на съда с необходимата техника, материали и консумативи;

Подпомага председателя на съда и административния секретар в управлението на човешките ресурси;

Организира и контролира процеса на изготвяне, оповестяване, поддържане, съхраняване на статистическите форми, отчети и информация създавани в АС Ловеч във връзка с дейността му;

Изпълнява функциите на звено „Пресслужба и информация”; Изпълнява и други дейности, възложени от председателя на съда и административния секретар.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

– висше образование

– степен магистър в областта на публична администрация или икономика;

–  Минимум 8 години общ трудов стаж;

– управленски опит, изразяващ се в изпълнение на ръководни функции

–минимум 5 години трудов стаж на ръководна длъжност;

-отлични организационни способности;

-умения за работа с граждани и в екип;

-умения за управление на хора, ресурси, вземане на решения, комуникативност; умения за работа с компютър.

3. Начин на провеждане на конкурса

-на три етапа:

-по документи;

-практически изпит

–решаване на тест, включващ въпроси по Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища и Длъжностната характеристика;

-интервю за преценка на възможностите на кандидата по отношение управленските му умения, комуникативност, организационни способности и работа с медии, както и мотивацията му за заемане на длъжността.

 

В първия етап не се извършва оценяване, а кандидатите се допускат до участие в следващия етап при представяне на всички изискуеми документи в съответствие с обявените условия.

Оценяването на кандидатите във втория и третия етап ще се извършва по шестобалната система, с точност на оценката 0,25 от всеки член на комисията по провеждане на конкурса

Крайната оценка на кандидата е сбор от оценките от втория и третия етапи.

 

4. Минимален размер на основната месечна заплата

-съгласно Класификатора на длъжностите за съдебни служители в администрацията на органите на съдебната власт.

 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурса, към което се прилагат:

-подробна автобиография;

-декларация (по образец), че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност;

-декларация (по образец) за липса на обстоятелства по чл.152 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища вр.с чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;

-саморъчно заверени копия на документи, удостоверяващи завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър” и допълнителни квалификации;

-саморъчно заверено копие на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и наличието на изискуемия управленски опит (трудова книжка,служебна книжка, осигурителна книжка);

-свидетелство за съдимост, актуално към датата на подаване на документите-оригинал;

-медицинско свидетелство за работа, актуално към датата на подаване на документите – оригинал;

– медицинско удостоверение от Психиатрична болница по постоянен адрес, че не се води на отчет, актуално към датата на подаване на документите – оригинал;

– саморъчно заверено копие на лична карта;

– други саморъчно заверени копия на свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.

 

При подаване на заявлението за участие в конкурса, лицето следва да представи и оригинал на дипломата за завършено висше образование и допълнителни квалификации, на удостоверението за компютърна грамотност, на документите за минимално изискуемия се трудов стаж и управленски опит, както и на другите свидетелства, сертификати и документи, доказващи квалификацията и уменията на кандидата за обявената длъжност, които след сверяване с представените копия, се връщат обратно на подателя.

Декларациите по образец и длъжностната характеристика са на разположение в сградата на Административен съд Ловеч, ул. „Търговска” No40, ет. 3, ст.3, Административен секретар, и са публикувани на електронната страница на съда – www.aclovech.org

.

6. Място и срок за подаване на документи:

– в сградата на Административен съд Ловеч, ул. „Търговска” No 40, ет.3, ст.3

,всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

–       Срок – 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата във вестника. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия  следващ присъствен ден.

Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса:

–       електронната страница на съда –www.aclovech.org, в раздел “Пресцентър”;

-информационното табло на съда, намиращо се в сградата на Административен съд Ловеч, ет.1, до Регистратурата.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b4-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83/

Коментари

  1. pufi каза:

    А сега де! Да видим за кого се прави този конкурс. Нищо случайно няма… Ще гледаме и ще видим…

  2. Анонимен каза:

%d блогъра харесват това: